Editorial Policies

Focus and Scope

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นคณะหนึ่งที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์ เพื่อผลิตวิศวกรในหลักสูตรในหลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมสตร์บัณฑิต(วศ.บ) วิศวกรในหลักสูตรปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วศ.ม.) และพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศส่งเสริมงานวิจัยและดำเนินงานวิจัยทางอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีจัดอบรมและสัมมนาวิชาการให้กับครูประจำการและอาจารย์ผู้สอนทั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและเอกชน เพื่อยกระดับความรู้ทางวิชาการให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและแผนภูมิการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ที่จัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานและวิชาชีพและสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบทานด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้เป็นอย่างดีเพื่อที่จะให้สำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีความสามารถในการประกอบอาชีพซึ่งสอดคล้องและตรงกับความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ควบคู่กับความรู้ทางด้านวิชาการ มีจริยธรรมควบคู่กับการมีคุณธรรมประจำใจ

 

Section Policies

Articles

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed
 

Peer Review Process

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน
All submitted menusripts must be reviewed by at least two expert reviewers via the doubie-blinded review system.

 

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ได้รับจัดอยู่ในฐานข้อมูลระดับที่ 1 วารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงแห่งชาติ (TCI)

Publication Frequency
Periodicity: 2 issue per year (January - June, July – December)

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นเอกสารเป็นแพรงานวิชาการและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
2. เป็นสื่อแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ระหว่างนักวิจัยและผู้สนใจ
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทำผลงานทางด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
4. เป็นเอกสารรวบรวมรายงานวิจัยและบทความทางวิชาการที่น่าสนใจและมีคุณค่าทางวิศวกรรมศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

 

คณะบรรณาธิการ

คณะกรรมการจัดทำวารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี


คณะกรรมการที่ปรึกษา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์


กองบรรณาธิการ
ศ.(พิเศษ) อัจฉราพร ไศละสูต
166 ซ.อาคารสงเคราะห์ ถ.พิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเล้าธนบุรี
ศ.ดร.สุธี อักษรกิตติ์
คณะการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
รศ.ดร.เข็มชัย เหมะจันทร
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รศ.ดร.ศิริวรรณ ศรีสรฉัตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
รศ.ดร.กัณวริช พลูปราชญ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
รศ.ณรงค์ บวบทอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ผศ.ดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
ผศ.ดร.อังคณา พันธ์หล่อ
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร.ชัชวาลย์ สุรัสวดี
52/14 ถ.พหลโยธิน 45 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ผศ.ดร.ศิวกร อ่างทอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผศ.ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.สมศักดิ์ แก่นทอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง                                     

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

ดร. ปรกช สิริสุวัณณ์

เลขานุการ

นางสาวอมรรัตน์ ยิ้มอยู่

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายอัศชนะ คูเจริญไพบูลย์

 รายนามผู้ทรงคุณวุฒิผู้พิจารณาบทความ

 รศ.ดร.วันชัย  ริจิรวนิช                     คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.เข็มชัย  เหมะจันทร               คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.อุษา  แสงวัฒนาโรจน์            คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.สิริวรรณ  กิตติเนาวรัตน์         คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ชิดชนก  มีใจซื่อ                    คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.ดร.ทวีชัย  สำราญวานิช              คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.อาทิตย์  โสตรโยม                 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม          

รศ.ดร.จงจินต์  ผลประเสริฐ              คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.อังคณา  พันธ์หล่อ                 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

รศ.วิชัย  ฉัตรทินวัฒน์                      คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.ธีระพงษ์  ว่องรัตนะไพศาล     คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ                        คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.พนมกร  ขวาของ                  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.อิสสรีย์  หรรษาจรูญโรจน์       อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ผศ.ดร.บรรยงค์  รุ่งเรืองด้วยบุญ        คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต

รศ.ดร.เจียรนัย  เล็กอุทัย                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต

รศ.ดร.กัณวริช  พลูปราชญ์               คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

รศ.ดร.ศิริวรรณ  ศรีสรฉัตร์               คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

รศ.ดร.เวคิน  ปิยรัตน์                       คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ผศ.ดร.นำคุณ  ศรีสนิท                     คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ผศ.ดร.ปฐมทัศน์  จิระเดชะ              สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.สาธิต  พุทธชัยยงค์                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผศ.ดร.ปทุมทิพย์  ปราบพาล             คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ดร.ประเทืองทิพย์  ปานบำรุง            คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ศ.ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์                       คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รศ.ดร.เพ็ญจิตร  ศรีนพคุณ               คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รศ.วัชรินทร์ วิทยกุล                        คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รศ.ดร.ธำรงรัตน์  มุ่งเจริญ                คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ผศ.ดร.สมเจตน์  พัชรพันธ์               คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รศ.สิรี ชัยเสรี                                 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์                   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

รศ.ดร.ธัญญา นิยมาภา                     คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

รศ.ดร.วิบูลย์  ชื่นแขก                      คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รศ.ดร.สมิตร  ส่งพิริยะกิจ                คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รศ.สมเกียรติ  จงประสิทธิ์พร            คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.ดร.กานต์  พนาศุภมัสดุ               คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รศ.ดร.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์             คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.ชวลิต  เบญจางคประเสริฐ      คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.กนก  เจนจิระพงศ์เวช            คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.อิสระชัย  งามหรู                   คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.วิจิตร  กิณเรศ                        คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.มิ่ง  โลกิจแสงทอง                      คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.ภพ  จันทร์เจริญสุข                     คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศ.ดร.วราวุฒิ ครูส่ง                       คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์  สมบัติสมภพ          คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.มานะ  อมรกิจบำรุง                คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.นริส  ประทินทอง                 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.ธนิต  สวัสดิ์เสวี                     คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศ.ดร.โกสินทร์  จำนงไทย                คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.วิโรจน์  บุญอำนวยวิทยา         คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.พรเกษม จงประดิษฐ์                   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.สมโพธิ  อยู่ไว                      คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.ทวิช  พูลเงิน                        คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์                คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.ศิรินทร  ทองแสง                       คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.รุ่งเรือง  กาลศิริศิลป์               คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.ชัยยุทธ  ช่างสาร                   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐียร                   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์      คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.จตุรงค์  ลังกาพินธุ์                 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.มานพ ตันตระบัณฑิตย์                คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ธีระพงษ์  ไชยเฉลิมวงศ์               คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.สุจิระ  ขอจิตต์เมตต์                     คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.บุญยัง  ปลั่งกลาง                   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.ศิวกร  อ่างทอง                     คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.วันชัย  ทรัพย์สิงห์                   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สมชัย  หิรัญวโรดม               คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.ปิติศานต์  กร้ำมาตร                    คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด                คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย  ตรัยไชยาพร           คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี                    คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.ไพฑูรย์  กิติสุนทร                 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สมนึก  สังข์หนู                    คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สมประสงค์  ภาษาประเทศ     คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.อภิชาติ  สนธิสมบัติ               คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สุนัน  ปานสาคร                   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.จักรี  ศรีนนท์ฉัตร                  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สุรินทร์  แหงมงาม                คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.จิรวัฒน์  คชสาร                    คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.อภินันท์  วัลภา                     คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.ไพฑูรย์  รักเหลือ                    คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.ศุภวิทย์ ลวณะสกล                คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.พุทธพล ทองอินทร์ดำ            คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.บุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้ว          คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์                     คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.จินดารัตน์ มณีเจริญ               คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.วีระศักดิ์  ละอองจันทร์           คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.มนูศักดิ์  จานทอง                  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.ปรัชญา  เปรมปราณีรัชต์        คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.ระพี  กาญจนะ                       คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.ศุภสิทธิ พงศ์ศิวะสถิตย์          คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.มาโนช  รุจิภากร                        คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.ฐนียา  รังษีสุริยะชัย                    คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.จตุพล  ตั้งปกาศิต                       คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.ฉัตรชัย  ศุภพิทักษ์สกุล                คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                                

ดร.กุลยา สาริชีวิน                           คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.บุญชัย ผึ้งไผ่งาม                        คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อาจารย์วีระพงษ์  ครูส่ง                    คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                      

ผศ.ดร.เจริญ  เจริญชัย                      คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.นิธิวัฒน์  ชูสกุล                         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.สนธยา  ทองอรุณศรี                   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ดร.นเรศ  อินต๊ะวงศ์                         คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย             คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รศ.ดร.ยุทธชัย  บรรเทิงจิตร              คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

ดร.ประธาน  วงศ์ศริเวช                   ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (สวทช)

รศ.จิราภรณ์  เบญจประกายรัตน์        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

                                                    ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.ชาญยุทธ  กฤตสุนันท์กุล             คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ.นภพินทุ์  อนันตรศิริชัย               นักวิชาการอิสระ

รศ.ณรงค์  บวบทอง                         นักวิชาการอิสระ

รศ.ดร.ณรงค์  อยู่ถนอม                    นักวิชาการอิสระ

 

 

คำอธิบายสำหรับผู้เขียน

รูปแบบของบทความสำหรับวารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี
ผู้ส่งบทความจะต้องยึดรูปแบบตามบทความนี้อย่างเคร่งครัด บทความใดที่มีรูปแบบไม่ถูกต้อง จะถูกส่งคืนและไม่พิจารณาอีก บทคัดย่อต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แต่ละภาษาควรมีเพียงย่อหน้าเดียว และความยาวไม่เกิน 25 บรรทัด


ข้อกำหนดทั่วไป

บทความต้องประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ตามลำดับต่อไปนี้คือ ชื่อเรื่องภาษาไทย ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ ชื่อผู้เขียนบทความ อีเมล์ สถาบัน ที่อยู่สถาบันอย่างละเอียด บทคัดย่อภาษาไทย บทคัดย่อภาษาอังกฤษ เนื้อเรื่องแบ่งเป็น บทนำ เนื้อความหลัก สรุป กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) เอกสารอ้างอิง ภาคผนวก(ถ้ามี)


คำแนะนำในการเขียนและพิมพ์


คำแนะนำทั่วไป

บทความที่เสนอจะต้องพิมพ์เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ตามรูปแบบที่กำหนด ซึ่งพร้อมที่จะนำไปถ่ายเพลท เพื่อพิมพ์ออฟเซ็ตได้ทันที

การพิมพ์ให้พิมพ์ลงบนกระดาษ A4 โดยพิมพ์เป็นสองคอลัมน์ตามรูปแบบบทความนี้ ขนาดของคอลัมน์เป็นไปตามที่กำหนด จะต้องพิมพ์ด้วนเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi.

ให้พิมพ์โดยไม่เว้นบรรทัด เมื่อจะขึ้นหัวข้อใหม่ให้เว้นบรรทัด 1 บรรทัด และจะต้องพิมพ์ให้เต็มคอลัมน์ก่อนที่จะขึ้นคอลัมน์ใหม่ หรือขึ้นหน้าใหม่ ห้ามเว้นที่เหลือไว้ว่างเปล่า

การลำดับหัวข้อในส่วนของเนื้อเรื่องนี้ ให้ใส่เลขกำกับโดยให้บทนำเป็นหัวข้อหมายเลข 1 และหากมีการแบ่งหัวข้อย่อย ก็ใช้เลขระบบทศนิยมกับหัวข้อย่อย เช่น 2.1 เป็นต้น

ให้ใส่เลขเรียงลำดับหน้าด้วยดินสอไว้ที่มุมขวาบนของกระดาษทุกหน้า


ขนาดตัวอักษรและการเว้นระยะ

พิมพ์บทความภาษาไทยด้วยตัวอักษรรูปแบบ “TH sarabunPSK”

ชื่อเรื่องบทความให้ใช้ตัวอักษรขนาด 20 พอยน์ ตัวเข้ม

ชื่อผู้เขียน สถาบันให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยน์ ตัวปกติ

ชื่อหัวข้อย่อยให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยน์ ตัวเข้ม

บทคัดย่อและเนื้อความต่างๆ ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยน์ ตัวปกติ

สมการต่างๆ ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยน์ หรือตัวอักษร TH sarabunPSK 16 พอยน์

การเว้นระยะบรรทัดห่างในแนวตั้งแบบ exactly 20 พอยน์

ให้จัดเนื้อเรื่องในแต่ละบรรทัดเรียงชิดซ้ายและขวาอย่างสวยงาม


ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง และชื่อหัวข้อ

การพิมพ์ชื่อเรื่อง ให้วางตำแหน่งกลางหน้ากระดาษแบบคอลัมน์เดี่ยว

ชื่อผู้เขียนให้พิมพ์ไว้ใต้ชื่อเรื่องและอยู่กลางหน้ากระดาษแบบคอลัมน์เดี่ยว

ไม่ต้องระบุตำแหน่งวิชาการ หรือสถานะของนักศึกษาใดๆ ทั้งสิ้น

ชื่อหัวข้อย่อยต่างๆ ให้ วางตำแหน่งชิดขอบซ้าย


การจัดทำรูปภาพ

รูปภาพจะต้องมีความกว้างไม่เกิน 81มม. เพื่อให้ลงในหนึ่งคอลัมน์ได้ หรือกรณีจำเป็นจริงๆ เพื่อรักษารายละเอียดในภาพ อาจยอมมีให้ความกว้างได้เต็มหน้ากระดาษ(กว้าง 168 มม.)

ตัวอักษรทั้งหมดในภาพจะต้องมีขนาดใหญ่สามารถอ่านได้สะดวก และต้องไม่เล็กกว่าตัวอักษรในเนื้อเรื่อง

รูปภาพทุกรูปจะต้องมีหมายเลข และคำบรรยายใต้ภาพ หมายเลขและคำบรรยายรวมกันแล้วควรมีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด

คำบรรยายใต้ภาพห้ามใช้คำว่า “แสดง” เช่น ห้ามเขียนว่า “รูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง..” ที่ถูกต้องควรเป็น “รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง..”

รูปลายเส้นจะต้องเป็นเส้นหมึกดำ ส่วนรูปถ่ายควรจะเป็นรูปขาวดำที่มีความคมชัด รูปสีอนุโลมให้ใช้ได้รูปภาพควรจะมีรายละเอียดเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เช่น ภาพถ่ายรูปคลื่นจากออสซิลโลสโคปที่ปรากฏให้เป็นเฉพาะจอภาพเป็นต้น และเพื่อความสวยงามให้เว้นบรรทัดเหนือรูปภาพ 1 บรรทัดและเว้นใต้คำบรรยาย 1 บรรทัด


การเขียนสมการ

สมการทุกสมการจะต้องมีหมายเลขกำกับอยู่ภายในวงเล็บและเรียงลำดับที่ถูกต้อง ควรใช้ตัวพยัญชนะเอียงแสดงถึงพารามิเตอร์หรือตัวแปรในสมการ ตำแหน่งของหมายเลขสมการจะต้องอยู่ชิดขอบด้านขวาของคอลัมน์ เว้นหนึ่งบรรทัดก่อนเขียนสมการ และเว้นหนึ่งบรรทัดหลังเขียนสมการ จัดให้สมการอยู่ตรงกลางคอลัมน์ ดังตัวอย่างนี้

a + b = c (1)

เริ่มเขียนคำอธิบายตั้งแต่บรรทัดนี้


การจัดการทำตาราง

ตัวอักษรในตารางจะต้องไม่เล็กกว่าตัวอักษรในเนื้อเรื่อง ควรตีเส้นกรอบตารางด้วยหมึกดำให้ชัดเจน

ตารางทุกตารางจะต้องมีหมายเลข และคำบรรยายกำกับเหนือตาราง หมายเลขกำกับและคำบรรยายนี้รวมกันแล้วควรมีความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด คำบรรยายเหนือตารางห้ามใช้คำว่า “แสดง” เช่นเดียวกับกรณีรูปภาพ

เพื่อความสวยงามให้เว้นบรรทัดเหนือตาราง 1 บรรทัด และเว้นบรรทัดใต้คำบรรยายรูปภาพ 1 บรรทัด


การอ้างอิงและเอกสารอ้างอิง

การอ้างอิงเอกสารในบทความ ให้ใช้ระบบตัวเลข (Numerical System) โดยใส่ตัวเลขของเอกสารอ้างอิงไว้ในวงเล็บ เช่น [1] ที่ท้ายข้อความที่อ้างอิงถึง


ความยาวของบทความ

เมื่อรวมทุกส่วนแล้ว แต่ละบทความมีความยาวดังนี้ บทความทั่วไปมีความยาว 10 หน้ากระดาษ A4 บทความรับเชิญมีความยาวไม่เกิน12 หน้ากระดาษ A4


กรณีบทความภาษาอังกฤษ

ผู้พิมพ์บทความเป็นภาษาอังกฤษ กรุณาดูคำแนะนำที่ Instructions to Authors

การส่งบทความ

ผู้เขียนสามารถส่งต้นฉบับ ทางเว๊ปไซต์ออนไลน์ ของวารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี http://journal.engineer.rmutt.ac.th/enjournal/index.php (เลือกเมนู Online Submission) หรือ ผ่านทาง
http://journal.engineer.rmutt.ac.th/enjournal/index.php โดยต้องทำการลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิกวารสารและนำส่งวารสารต้นฉบับ ในรูปแบบ “Word ไฟล์” อีกทั้งต้องส่ง
“แบบฟอร์มการส่งบทความทางวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี” มายัง อีเมล์enjournal@en.rmutt.ac.th หรือ จัดส่งไปรษณีย์มายัง
“กองบรรณาธิการวารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหลวง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110”
จึงจะถือว่า การส่งวารสารนั้นเสร็จสมบูรณ์ หากขั้นตอนการนำส่งวารสารทั้ง 2 ขั้นตอน คือ การส่งวารสารทางเว๊ปไซต์ออนไลน์ และการนำส่งแบบฟอร์มการส่งบทความมายังอีเมล์
enjournal@en.rmutt.ac.th ไม่ครบถ้วนทั้ง 2 ขั้นตอน บทความนั้นจะถูกส่งคืน และไม่สามารถผ่านการพิจารณาได้

สรุป

ผู้เขียนบทความกรุณาตรวจสอบบทความอย่างรอบคอบโดยใช้เวลาอย่างเพียงพอก่อนส่งให้คณะกรรมการพิจารณา จะทำให้บทความของท่านมีคุณภาพสูงและผ่านการพิจารณาง่ายขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่ให้ความร่วมมือรักษาระเบียบการเขียนบทความอย่างเคร่งครัด

เอกสารอ้างอิง

[1] กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์.พลังงาน

ทดแทน. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก :

http://dede.go.th/dede/index.php (30 มีนาคม

2552).

[2] ฉวีวรรณ รมยานนท์, 2545. เขียนแบบเทคนิค 2. กรุงเทพฯ:

ซีเอ็ดยูเคชั่น.

[3]ถาวร รัตนาพรประดิษฐ์,2551ศึกษาความเป็นไปได้

ของการเมอร์เซอร์ไรสส์กางเกง เปรียบเทียบกับ

การเมอร์เซอร์ ไรส์ผืนผ้าเดนิม.วิทยานิพนธ์

วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาสิ่งทอ.

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

[4] ส.วงศ์ศรีตระกูล,2552. “วช.หนุนแม่โจ้สร้างฟาร์กังหันลม
ผลิตไฟฟ้าในเขตภาคเหนือ ตอนล่าง,”
Engineering Today. 7,75 ( มีนาคม ) : 51-56.