ผลการประเมินวารสาร

2020-01-13

ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ได้รับจัดอยู่ในฐานข้อมูลระดับที่ 2 วารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงแห่งชาติ (TCI)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดผลประเมินวารสาร TCI

ประกาศ

2019-02-05

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 ยังคงเนื้อหาสาระที่เข้มข้นในการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความจำนวน 16 บทความ ซึ่งถูกนำเสนอจากผู้เขียนหลากหลายสาขาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ขอขอบพระคุณ ทุกๆ ท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 17 ปี
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 กองบรรณาธิการวารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลให้ทุกๆ ท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ตลอดปี 2563 นี้

Vol 1 (2563): วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 พ.ศ 2563

Published: 2020-06-26

การศึกษาและทดสอบชุดคัดขนาดเมล็ดบัวหลวง

Study and Testing of Lotus Seeds Sizing Unit

จตุรงค์ ลังกาพินธุ์, สุนัน ปานสาคร, รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์, เกรียงไกร แซมสีม่วง, มรุกต ภูคำกอง, พิเชฐ สุวรรณวิจิตร

121-130

เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือนควบคุมโดย Arduino Uno R3

Small Rice Milling Machine for Using in Household Controlled by Arduino Uno R3

สุรินทร์ แหงมงาม, ศศิวรรณ อินทรวงศ์, ภูวดล วัฒนากรรุ่งเรือง, ณัฐวุฒิ หอมสิน

143-152

View All Issues