ผลการประเมินวารสาร

2020-01-13

ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ได้รับจัดอยู่ในฐานข้อมูลระดับที่ 2 วารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงแห่งชาติ (TCI)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดผลประเมินวารสาร TCI

ประกาศ

2019-02-05

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 ยังคงเนื้อหาสาระที่เข้มข้นในการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความจำนวน 16 บทความ ซึ่งถูกนำเสนอจากผู้เขียนหลากหลายสาขาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ขอขอบพระคุณ ทุกๆ ท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 17 ปี
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 กองบรรณาธิการวารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลให้ทุกๆ ท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ตลอดปี 2563 นี้

Vol 2 (2562): วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 พ.ศ 2562

Published: 2019-12-24

การพัฒนาเปลือกอาคารผสมเส้นใยมะพร้าว Development of Building Envelope Mixed with Coconut Fiber

กิตติพงษ์ สุวีโร, ปราโมทย์ วีรานุกูล, กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล

25-35

สมการจลนพลศาสตร์การอบแห้งที่เหมาะสมของผลพลับ Drying Kinetics Equations of Persimmons Fruits

ศิวะ อัจฉริยวิริยะ, อารีย์ อัจฉริยวิริยะ, ธนิดา เกตุวิจิตรชัย

151-162

View All Issues