ผลการประเมินวารสาร

2020-01-13

ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ได้รับจัดอยู่ในฐานข้อมูลระดับที่ 2 วารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงแห่งชาติ (TCI)
คลิกเพื่อดาวน์โหลดผลประเมินวารสาร TCI

Vol 1 (2563): วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 พ.ศ 2563

Published: 2020-06-26

การศึกษาและทดสอบชุดคัดขนาดเมล็ดบัวหลวง

Study and Testing of Lotus Seeds Sizing Unit

จตุรงค์ ลังกาพินธุ์, สุนัน ปานสาคร, รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์, เกรียงไกร แซมสีม่วง, มรุกต ภูคำกอง, พิเชฐ สุวรรณวิจิตร

121-130

เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือนควบคุมโดย Arduino Uno R3

Small Rice Milling Machine for Using in Household Controlled by Arduino Uno R3

สุรินทร์ แหงมงาม, ศศิวรรณ อินทรวงศ์, ภูวดล วัฒนากรรุ่งเรือง, ณัฐวุฒิ หอมสิน

143-152

View All Issues