ประกาศ

2019-02-05

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2562 นี้ ได้รับความอนุเคราะห์เสมอมาจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความทั้งจากบุคลากรภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

          บทความวิจัยในฉบับนี้ ยังคงเนื้อหาด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีต่างๆ 16 บทความ ซึ่งผ่านการประเมินอย่างเข้มข้นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานนั้นๆ   

          ในการนี้ กองบรรณาธิการวารสารวิศวกรรมศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี ขอขอบพระคุณผู้เขียนบทความทุกท่านที่มีความสนใจในการนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการในวารสารฯ  ฉบับนี้  และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความที่ให้คำแนะนำ  ข้อเสนอแนะต่างๆ  แก่ผู้เขียนบทความ เพื่อนำไปปรับปรุงผลงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งยังส่งเสริมให้วารสาร ฯ คงคุณภาพอยู่ในวารสารกลุ่ม ที่ 1 จากการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI สืบเนื่องต่อไป

Vol 1 (2562): วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 พ.ศ 2562

Published: 2019-06-18

การหาค่าปัจจัยการตัดย่อยทางปาล์มที่เหมาะสมด้วยเครื่องตัดย่อยใบตัดตั้ง Palm Cutting Parameter Optimization of Orbital Cutting Blade Chopper Machine

สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์, ปราโมทย์ พูนนายม, วรญา วัฒนจิตสิริ, กิตติพงษ์ กิมะพงศ์

115-126

การออกแบบและสร้างเครื่องลอกเยื่อเมล็ดบัวหลวง Design and Fabrication of a Lotus Seed Membrane Peeling Machine

จตุรงค์ ลังกาพินธุ์, สุนัน ปานสาคร, รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์, เกรียงไกร แซมสีม่วง, ปาริษา งามนิล, ธีรภัทร์ จูอี้

127-137

View All Issues