Focus and Scope

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นคณะหนึ่งที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีจุดประสงค์ เพื่อผลิตวิศวกรในหลักสูตรในหลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมสตร์บัณฑิต(วศ.บ) วิศวกรในหลักสูตรปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (วศ.ม.) และพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศส่งเสริมงานวิจัยและดำเนินงานวิจัยทางอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีจัดอบรมและสัมมนาวิชาการให้กับครูประจำการและอาจารย์ผู้สอนทั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและเอกชน เพื่อยกระดับความรู้ทางวิชาการให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและแผนภูมิการบริหารงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ที่จัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานและวิชาชีพและสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้เป็นอย่างดีเพื่อที่จะให้สำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีความสามารถในการประกอบอาชีพซึ่งสอดคล้องและตรงกับความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ควบคู่กับความรู้ทางด้านวิชาการ มีจริยธรรมควบคู่กับการมีคุณธรรมประจำใจ

Peer Review Process

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน
All submitted menusripts must be reviewed by at least two expert reviewers via the doubie-blinded review system.

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ได้รับจัดอยู่ในฐานข้อมูลระดับที่ 2 วารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของศูนย์ดัชนีอ้างอิงแห่งชาติ (TCI)

Publication Frequency
Periodicity: 2 issue per year (January - June, July – December)
ช่วงเวลา: 2 ฉบับต่อปี (มกราคม - มิถุนายน, กรกฎาคม - ธันวาคม)

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆ รวมถึงผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของบุคลากรภายใน และ ภายนอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. เป็นสื่อแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีระหว่างนักวิจัยและผู้สนใจ
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ และบุคลากรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำผลงานทางด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

คณะบรรณาธิการ

คณะกรรมการจัดทำวารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี


คณะกรรมการที่ปรึกษา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์


กองบรรณาธิการ

ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์  สมบัติสมภพ               ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

รศ.ดร.สุธี  อักษรกิตติ์                        คณะการบิน  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

รศ.ดร.เข็มชัย  เหมะจันทร                   คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รศ.ดร.ศิริวรรณ  ศรีสรฉัตร์                   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

รศ.ดร.กัณวริช  พลูปราชญ์                   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

รศ.ดร.ธำรงรัตน์  มุ่งเจริญ                    คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

รศ.ณรงค์  บวบทอง                          คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต

ผศ.ดร.สมเจตน์  พัชรพันธ์                    คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ผศ.ดร.ปฐมทัศน์  จิระเดชะ                   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ผศ.ดร.อังคณา  พันธ์หล่อ                    วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.ชัชวาลย์  สุรัสวดี                          52/14  ถ.พหลโยธิน 45  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

ผศ.ดร.ศิวกร  อ่างทอง                       คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์            คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.จักรี  ศรีนนท์ฉัตร                     คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ผศ.สมศักดิ์ แก่นทอง                         คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ผศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง                คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์                คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ชวลิต  แสงสวัสดิ์                        33 ซอยอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

ดร. ปรกช สิริสุวัณณ์

เลขานุการ

นางสาวอมรรัตน์ ยิ้มอยู่

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายอัศชนะ คูเจริญไพบูลย์

ผู้ดูแลระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายพัฒณ์รพี สุนันทพจน์

 รายนามผู้ทรงคุณวุฒิผู้พิจารณาบทความ

 รศ.ดร.วันชัย  ริจิรวนิช                     คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.เข็มชัย  เหมะจันทร               คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.อุษา  แสงวัฒนาโรจน์            คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.สิริวรรณ  กิตติเนาวรัตน์         คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ชิดชนก  มีใจซื่อ                    คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.ดร.ทวีชัย  สำราญวานิช              คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

ผศ.ดร.อาทิตย์  โสตรโยม                 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม          

รศ.ดร.จงจินต์  ผลประเสริฐ              คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.อังคณา  พันธ์หล่อ                 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรังสิต

รศ.วิชัย  ฉัตรทินวัฒน์                      คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.ธีระพงษ์  ว่องรัตนะไพศาล     คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ                        คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.พนมกร  ขวาของ                  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.อิสสรีย์  หรรษาจรูญโรจน์       อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ผศ.ดร.บรรยงค์  รุ่งเรืองด้วยบุญ        คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต

รศ.ดร.เจียรนัย  เล็กอุทัย                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต

รศ.ดร.กัณวริช  พลูปราชญ์               คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

รศ.ดร.ศิริวรรณ  ศรีสรฉัตร์               คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

รศ.ดร.เวคิน  ปิยรัตน์                       คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ผศ.ดร.นำคุณ  ศรีสนิท                     คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

ผศ.ดร.ปฐมทัศน์  จิระเดชะ              สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.สาธิต  พุทธชัยยงค์                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผศ.ดร.ปทุมทิพย์  ปราบพาล             คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ดร.ประเทืองทิพย์  ปานบำรุง            คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ศ.ดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์                       คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รศ.ดร.เพ็ญจิตร  ศรีนพคุณ               คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รศ.วัชรินทร์ วิทยกุล                        คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รศ.ดร.ธำรงรัตน์  มุ่งเจริญ                คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ผศ.ดร.สมเจตน์  พัชรพันธ์               คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รศ.สิรี ชัยเสรี                                 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รศ.ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์                   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

รศ.ดร.ธัญญา นิยมาภา                     คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

รศ.ดร.วิบูลย์  ชื่นแขก                      คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รศ.ดร.สมิตร  ส่งพิริยะกิจ                คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รศ.สมเกียรติ  จงประสิทธิ์พร            คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.ดร.กานต์  พนาศุภมัสดุ               คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รศ.ดร.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์             คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.ชวลิต  เบญจางคประเสริฐ      คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.กนก  เจนจิระพงศ์เวช            คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.อิสระชัย  งามหรู                   คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.วิจิตร  กิณเรศ                        คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.มิ่ง  โลกิจแสงทอง                      คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.ภพ  จันทร์เจริญสุข                     คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศ.ดร.วราวุฒิ ครูส่ง                       คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์  สมบัติสมภพ          คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.มานะ  อมรกิจบำรุง                คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.นริส  ประทินทอง                 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.ธนิต  สวัสดิ์เสวี                     คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศ.ดร.โกสินทร์  จำนงไทย                คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.วิโรจน์  บุญอำนวยวิทยา         คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.พรเกษม จงประดิษฐ์                   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.สมโพธิ  อยู่ไว                      คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.ทวิช  พูลเงิน                        คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์                คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ดร.ศิรินทร  ทองแสง                       คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.รุ่งเรือง  กาลศิริศิลป์               คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.ชัยยุทธ  ช่างสาร                   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.ณฐา  คุปตัษเฐียร                   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์      คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.จตุรงค์  ลังกาพินธุ์                 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.มานพ ตันตระบัณฑิตย์                คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ธีระพงษ์  ไชยเฉลิมวงศ์               คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.สุจิระ  ขอจิตต์เมตต์                     คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รศ.ดร.บุญยัง  ปลั่งกลาง                   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.ศิวกร  อ่างทอง                     คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.วันชัย  ทรัพย์สิงห์                   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สมชัย  หิรัญวโรดม               คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.ปิติศานต์  กร้ำมาตร                    คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด                คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย  ตรัยไชยาพร           คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี                    คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.ไพฑูรย์  กิติสุนทร                 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สมนึก  สังข์หนู                    คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สมประสงค์  ภาษาประเทศ     คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.อภิชาติ  สนธิสมบัติ               คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สุนัน  ปานสาคร                   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.จักรี  ศรีนนท์ฉัตร                  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สุรินทร์  แหงมงาม                คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.จิรวัฒน์  คชสาร                    คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.อภินันท์  วัลภา                     คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.ไพฑูรย์  รักเหลือ                    คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.ศุภวิทย์ ลวณะสกล                คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.พุทธพล ทองอินทร์ดำ            คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.บุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้ว          คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์                     คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.จินดารัตน์ มณีเจริญ               คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.วีระศักดิ์  ละอองจันทร์           คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.มนูศักดิ์  จานทอง                  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.ปรัชญา  เปรมปราณีรัชต์        คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.ระพี  กาญจนะ                       คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.ศุภสิทธิ พงศ์ศิวะสถิตย์          คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.มาโนช  รุจิภากร                        คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.ฐนียา  รังษีสุริยะชัย                    คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.จตุพล  ตั้งปกาศิต                       คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.ฉัตรชัย  ศุภพิทักษ์สกุล                คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                                

ดร.กุลยา สาริชีวิน                           คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.บุญชัย ผึ้งไผ่งาม                        คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อาจารย์วีระพงษ์  ครูส่ง                    คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                      

ผศ.ดร.เจริญ  เจริญชัย                      คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.นิธิวัฒน์  ชูสกุล                         คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดร.สนธยา  ทองอรุณศรี                   คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ดร.นเรศ  อินต๊ะวงศ์                         คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย             คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รศ.ดร.ยุทธชัย  บรรเทิงจิตร              คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

ดร.ประธาน  วงศ์ศริเวช                   ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (สวทช)

รศ.จิราภรณ์  เบญจประกายรัตน์        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

                                                    ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.ชาญยุทธ  กฤตสุนันท์กุล             คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ.นภพินทุ์  อนันตรศิริชัย               นักวิชาการอิสระ

รศ.ณรงค์  บวบทอง                         นักวิชาการอิสระ

รศ.ดร.ณรงค์  อยู่ถนอม                    นักวิชาการอิสระ

 

คำอธิบายสำหรับผู้เขียน

คำอธิบายสำหรับผู้เขียน

Sponsors

Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Faculty of Engineer

Journal History

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี หรือ JERMUTT ฉบับนี้ ยังคงนำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ และนักศึกษา ที่เน้นการวิจัยทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่น่าสนใจหลายเรื่อง อาทิเช่น การปรับปรุงการจัดการวัสดุคงคลัง กรณีศึกษาระบบการผลิตแบบตามสั่ง การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด ความล่าช้าในงานก่อสร้างสะพานของกรมทางหลวง

เพื่อส่งเสริมงานด้านวิจัย  และดำเนินงานวิจัยทางอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี และสนับสนุนการผลิตวิศวกรในหลักสูตรปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) และวิศวกรในหลักสูตรปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม) สนองความต้องในตลาดแรงงานและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ