ประกาศ

2019-02-05

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2561 นี้ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงรูปเล่มของวารสารหลายส่วนด้วยกัน ทั้งในการเพิ่มบทความนำเสนอผลงานวิจัย     ในรูปเล่มจากเดิมจำนวน 8 บทความ เป็น 16 บทความ และมีการปรับรูปแบบให้รองรับเข้าสู่ฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียน  ASEAN Citation Index (ACI) ที่เป็นฐานข้อมูลกลางสำหรับรวบรวมผลงานตีพิมพ์และการอ้างอิง  จากวารสารของประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกัน