สำหรับผู้ที่สนใจจะส่งบทความใหม่ทางวารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ขอแจ้งเว็บไซต์ใหม่เพื่อส่งบทความดังนี้
https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jermutt