วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 ยังคงเนื้อหาสาระที่เข้มข้นในการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความจำนวน 16 บทความ ซึ่งถูกนำเสนอจากผู้เขียนหลากหลายสาขาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ขอขอบพระคุณ ทุกๆ ท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 17 ปี
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 กองบรรณาธิการวารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก อำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดดลบันดาลให้ทุกๆ ท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ตลอดปี 2563 นี้