พฤติกรรมของมาร์ต้าร์ผสมเส้นใยเหล็กชนิดงอปลายปริมาณสูงในการรับกำลังอัด กำลังดึง และกำลังดัด

Main Article Content

ประเทือง กันธสมาส
จตุพล ตั้งปกาศิต

Abstract

พฤติกรรมของมอร์ต้าร์เสริมเส้นใยเหล็กปริมาณสูงในการรับแรงอัดแรงดึงและแรงดัดของเส้นใยเหล็กชนิดงอปลายขนาด 0.75x50 และ 0.75x60 มิลลิเมตร ผลกระทบของปริมาณทรายในส่วนผสมโดยมีอัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อทราย เท่ากับ 1 : 0 , 1 : 1 และ 1 : 2 โดยใช้ปริมาณเส้นใยเหล็กร้อยละ 7 โดยปริมาตร และอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.55 ทำการทดสอบกำลังอัด แรงดึงแบบผ่าซีก และแรงดัด ที่อายุ 28 วัน จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า กำลังอัดของมอร์ต้าร์ลดลงตามส่วนผสม ของทรายที่เพิ่มขึ้นแต่กำลังอัดของมอร์ต้าร์เสริมเส้นใยเหล็กปริมาณสูงมีค่ามากขึ้นตามปริมาณทรายที่เพิ่มขึ้นส่วนกำลังรับแรงดึงแบบผ่าซีกและแรงดัดของมาร์ต้าร์เสริมเส้นใยเหล็กปริมาณสูงมีค่าสูงสุดที่อัตราส่วนผสมของปูนซีเมนต์ต่อทราย 1 : 1 มอร์ต้าร์เสริมเส้นใยเหล็ก ยาว 60 มิลลิเมตร มีกำลังรับแรงดึงมากกว่า 50 มิลลิเมตร

Article Details

Section
Articles