พฤติกรรมของมาร์ต้าร์ผสมเส้นใยเหล็กชนิดงอปลายปริมาณสูงในการรับกำลังอัด กำลังดึง และกำลังดัด Behavior of High Volume Hooked-End Steel Fiber Reinforce Mortar in Compressive Strength, Tensile Strength and Flexural Strength

Main Article Content

ประเทือง กันธสมาส
จตุพล ตั้งปกาศิต

Abstract

พฤติกรรมของมอร์ต้าร์เสริมเส้นใยเหล็กปริมาณสูงในการรับแรงอัดแรงดึงและแรงดัดของเส้นใยเหล็กชนิดงอปลายขนาด 0.75x50 และ 0.75x60 มิลลิเมตร ผลกระทบของปริมาณทรายในส่วนผสมโดยมีอัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อทราย เท่ากับ 1 : 0 , 1 : 1 และ 1 : 2 โดยใช้ปริมาณเส้นใยเหล็กร้อยละ 7 โดยปริมาตร และอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์เท่ากับ 0.55 ทำการทดสอบกำลังอัด แรงดึงแบบผ่าซีก และแรงดัด ที่อายุ 28 วัน จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า กำลังอัดของมอร์ต้าร์ลดลงตามส่วนผสม ของทรายที่เพิ่มขึ้นแต่กำลังอัดของมอร์ต้าร์เสริมเส้นใยเหล็กปริมาณสูงมีค่ามากขึ้นตามปริมาณทรายที่เพิ่มขึ้นส่วนกำลังรับแรงดึงแบบผ่าซีกและแรงดัดของมาร์ต้าร์เสริมเส้นใยเหล็กปริมาณสูงมีค่าสูงสุดที่อัตราส่วนผสมของปูนซีเมนต์ต่อทราย 1 : 1 มอร์ต้าร์เสริมเส้นใยเหล็ก ยาว 60 มิลลิเมตร มีกำลังรับแรงดึงมากกว่า 50 มิลลิเมตร

Article Details

Section
Articles

References

[1] Sudarsana Rao H., "Performance of steel reinforced sifcon two-way slabs in flexure," 35th Conference on our world in concrete&structures,25-27 August 2010,Singapore.
[2] Lankard, D.R.,"Preparation , Applications .Slurry Infiltrated Fiber Concrete (SIFCON)"Concrete International, V.6 , No.12 Dec.1984
[3] American Society for Testing and Materials.2012 ASTM C39 / C39 M - 12a Standard Test
Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Spicimens, Annual book of ASTM standards vol.04.02,Philadelphia,USA : American Society for Testing and Materials.
[4]. American Society for Testing and Materials.2011 ASTM C496 / C496 M-11 Standard Test
Method for Splitting Tensile Strength of Cylindrical Concrete Spicimens, Annual book of ASTM standards vol.04.02,Philadelphia,USA : American Society for Testing and Materials Specimens.
[5] American Society for Testing and Materials.2001 ASTM C78-00, Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete , Annual book of ASTM standards vol.04.01,Philadelphia,USA : American Society for Testing and Materials Specimens.
[6]. ทวีชัย สำราญวานิช, อภินันท์ ภูชัน และ สุรสิทธิ์ หมั่นวิชา, 2550 , พฤติกรรมเละวิธีการคำนวณ
กำลังรับเรงดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผสมเส้นใย, วารสารวิจัยและพัฒนา มจร.ปีที่ 30 ฉบับที่2 เมษายน-มิถุนายน 2550.
[7] ประพนธ์ เพื่องฟู , 2555,พฤติกรรมของคอนกรีตผสมเส้นใยและการต้านทานแรงกระแทกด้วยวิธีตุ้มน้ำหนัก, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
[8] Gilani.O.H. : SEPTEMBER 2007 ;Various Durability Aspect of Slurry Infiltrated Fiber Concrete, Middle East Technical University.
[9] ชูชัย สุจิวรกุล, 2548 , อิทธิพลขนาดชิ้นส่วนรับโมเมนต์ดัดของวัสดุผสมซีเมนต์เสริมไฟเบอร์เหล็ก, การ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 10, 2-4 พฤษภาคม 2548,ชลบุรี.