การเพิ่มผลผลิตสายการผลิตเตาเหล็กหล่อกรณีศึกษา บริษัท ที เอ็ม เอ็น แมชชีนแอนด์ฟราวน์ดรี้ จำกัด Productivity Improvement for Cast Iron Burner Production Line A Case Study at TMN Machine and Foundry Co., Ltd.

Main Article Content

ยุทธณรงค์ จงจันทร์
ณฐา คุปตัษเฐียร

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มผลผลิตสายการผลิตเตาเหล็กหล่อจากปัจจุบัน 5,000 ชุดต่อเดือนเป็น 8,000 ชุดต่อเดือนตามความต้องการของลูกค้าที่สูงขึ้นโดยการกำจัดและลดงานที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ต่อตัวผลิตภัณฑ์ ได้แก่ งานที่เป็นจุดคอขวด ความสูญเปล่าเนื่องจากการรอคอย การเคลื่อนไหวที่เกินจำเป็น งานเสีย งานที่ต้องนำกลับมาทำใหม่รวมถึงการลดระยะทางและเวลาในการขนย้ายวัตถุดิบ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย เครื่องมือควบคุมคุณภาพทั้ง 7 สำหรับการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เทคนิคการจัดสมดุลสายการผลิต การปรับปรุงผังโรงงาน การศึกษาการทำงาน และหลักการ ECRS สำหรับปรับปรุงสายการผลิต ผลการดำเนินการวิจัย พบว่าสามารถควบคุมรอบเวลาการผลิต ไม่ให้เกินจังหวะความต้องการของลูกค้าได้ทุกสถานีงาน ลดจำนวนสถานีงานได้ 14 สถานีคิดเป็น 40% ลดจำนวนพนักงานได้ 14 คน คิดเป็น 40% ลดรอบเวลาการผลิตรวมลง 17.55 นาที คิดเป็น 64.33% สัดส่วนของงานเสียเฉลี่ยทุกสายการผลิตเหลือ 0.16% ผังโรงงานที่ปรับปรุงใหม่ สามารถลดระยะทางการขนย้ายวัสดุได้ 253.5 เมตรคิดเป็น 72.53% โดยสามารถเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 8,000 ชุดต่อเดือน ดัชนีผลิตภาพแรงงานสูงขึ้น 69.23% ดัชนีผลิตภาพวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น 3.85% ดัชนีผลิตภาพรวมเพิ่มขึ้น 13.04% และสามารถกำหนดเวลามาตรฐานในการทำงานให้กับพนักงานได้


Abstract


The objective of this research it to improve productivity for cast iron burner production line from 5,000 to 8,000 sets per month by eliminating and reducing non-value added task including bottle neck, wastes from delay, excess motion, defect, rework as well as decreasing raw material transportation distance and time. This research implement 7 QC tools for data collection and problem cause analysis. Moreover, line balancing, plant layout, work study and ECRS techniques are main tools for production improvement. The result shows a capability to control cycle time not exceeding takt time for all stations. Working stations are reduced to 14 stations which accounts for 40%. Workers are reduced to 14 persons which accounts for 40%. Total cycle time can be decreased 17.55 minutes which accounts for 64.33%. The average defect is reduced to 0.16%. The new plant layout can reduce materials transportation distance 253.5 meters which accounts for 72.53%. The process capacity reaches 8,000 sets per month. Labor productivity index increases 69.23%. Raw material productivity index increases 3.85%. The total production index increases 13.04%. The standard time is set for worker.

Article Details

Section
Articles

References

[1] สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยการศึกษาเปรียบเทียบเชิงนโยบายและเทคนิคการใช้แก๊ลปิโตรเลียมเหลว (LPG)[ออนไลน์]เข้าถึงได้จาก : Available: http://www.eri.chula.ac.th/m2-resdbm.htm, (11 ธันวาคม 2553).
[2] พรายพล คุ้มทรัพย์. ปริมาณการใช้ก๊าซหุงต้มในครัวเรือน[ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : Available
http:// www.onopen.com/econtu/10-08-11/5517,(5 พฤศจิกายน 2553)
[3] วันชัย ริจิรวนิ, 2545. การศึกษาการทำงาน หลักการและกรณีศึกษา. กรุงเทพง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
[4] พิกรพนธ์ พิทักษ์, 2552. การศึกษากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต กรณีศึกษา อุดสาหกรรมล้าง
ขวด. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และระบบคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
[5] ดวงรัตน์ ชีวปัญญโรจน์ และศุภศักดิ์ พงษ์อนันต์.2544. ความสูญเสีย 7 ประการ (7 Waste).
กรุงเทพๆ: สถาบันเพิ่มผลผลิตเห่งชาติ.
[6] สถาบันพิมผลผลิตแห่งชาติ. เครื่องคุณภาพ ชนิด(7 QC Tools). [ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก :http;//youth.ftpi.or.th (19 ตุลาคม 2563)
[7] ประเสริฐ อัครประถพงศ์.7 ขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ PDCA สถาบันพัฒนารัฐวิถาหกิจ
ขนาดย่อม. [ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก :http://www.ismed.or.th/SME (24 ตุลาคม 2553).
[8] คมสัน จิระภัทรศิลป, การหาเวลามาตรฐาน (Standard Time), [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก :Available :http://www.pteonline.org/img-lib/staff/file/komson_000822.pdf(12 ธันวาคม 2553)
[9] Cable, J. and Fitzroy, F. R., 1980. Cooperation and Productivity: Some evidence from
West German Experience, Economic Analysis and Workers Management.14, 2: 163-180.
[10] Somnasang S.,1980 Design of A Line Balancing in An Automobile Assembly Factory. Thesis AIT Bangkok Thailand.
[11] Miltenberg, J. and Sparling, D., 1995.Optimal solution algorithms for the U-line balancing problem. Working Paper, Hamilton : McMaster University.

Most read articles by the same author(s)