คุณสมบัติเบื้องต้นของเพสต์ มอร์ต้าร์ และคอนกรีตผสมสารเพิ่มกำลังอัด Basic Properties of Pastes, Mortars and Concrete Containing Strength Enhancing Mineral Admixture

Main Article Content

ปิติศานต์ กร้ำมาตร
อธิกานต์ ธิวงศ์คำ
ปานเทพ จุลนิพิฐวงษ์
สมนึก ตั้งเติมสิริกุล

Abstract

บทคัดย่อ


งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของคอนกรีตผสมสารเพิ่มกำลังอัด โดยใส่เพิ่มสารเพิ่มกำลังอัด (Addition) และโดยการแทนที่สารเพิ่มกำลังอัด (Replacement) ร้อยละ 5.5, 6.5 และ 7.5 โดยน้ำหนักในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 (OPC) ผลการศึกษา  พบว่า  การขยายตัวออโตเคลฟของเพสต์ผสมสารเพิ่มกำลังอัดมีค่าน้อยกว่าของ OPC ล้วน โดยการขยายตัวออโต
เคลฟของเพสต์ Replacement มีค่าน้อยกว่าของ Addition และการผสมสารเพิ่มกำลังอัดในปริมาณที่มากให้ค่าการขยายตัวออโต
เคลฟมากขึ้น ส่วนการขยายตัวในสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ของมอร์ต้าร์ผสมสารเพิ่มกำลังอัดมีค่ามากกว่าของ OPC ล้วน โดยการขยายตัวในสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ของมอร์ต้าร์ Replacement มีค่าน้อยกว่าของ Addition และการใส่สารเพิ่มกำลังอัดในปริมาณที่มากให้ค่าการขยายตัวในสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์มากขึ้น นอกจากนี้ พบว่า คอนกรีตผสมสารเพิ่มกำลังอัดมีทั้งค่าการยุบตัวและการสูญเสียค่าการยุบตัวน้อยกว่า ในขณะที่ค่าการก่อตัวมีค่ามากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับของ OPC ล้วน โดยการผสมสารเพิ่มกำลังอัดในปริมาณที่ต่างกันให้ทั้งค่าการยุบตัว การสูญเสียค่าการยุบตัว และการก่อตัวของคอนกรีตที่ไม่แตกต่างกัน สุดท้ายพบว่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีต Addition มีค่ามากกว่า ในขณะที่ของ Replacement มีแนวโน้มต่ำกว่าหรือใกล้เคียงกับของ OPC ล้วน โดยทั้งคอนกรีต Addition และ Replacement เมื่อใส่สารเพิ่มกำลังอัดในปริมาณที่ต่างกันให้กำลังอัดประลัยที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนกำลังดึงของคอนกรีตผสมสารเพิ่มกำลังอัดนั้นมีค่าใกล้เคียงกับของ OPC ล้วน


 


คำสำคัญ: สารเพิ่มกำลังอัด, การขยายตัว, การก่อตัว, กำลังอัดประลัย, กำลังดึง


 


Abstract


This research was aimed to study the basic properties of concrete containing strength enhancing mineral admixture (SA). The SA was used to add and partial replacement of 5.5, 6.5 and 7.5% by weight of Portland cement type 1 (OPC). The study found that the autoclave expansion of paste containing SA was lesser than that of OPC paste. The autoclave expansion of paste containing SA with partial replaced was lower than that of paste contained SA addition. Moreover, the more SA was mixed, the more autoclave expansion occurred. Furthermore, mortar containing SA having expanded in calcium hydroxide solution was more than OPC mortar. The expansion in calcium hydroxide solution of mortar containing SA with partial replaced was lower than that of mortar contained SA addition. In addition, the more SA was used, the more expansion in calcium hydroxide solution occurred. Besides, slump and slump loss of concrete containing SA was lower whereas its setting time was higher when compared to those of OPC concrete. Nevertheless, whether the more or less using SA quantity, the result of slump, slump loss and setting time of concrete would be the same. Finally, compressive strength of concrete contained SA addition was higher than that of OPC concrete. Whereas the compressive strength of concrete containing SA with partial replaced had the same tendency lower than or close to that of OPC concrete. The different of using SA quantity, the compressive strength of concrete was no different.  As well, tensile strength of concrete containing SA had the same tendency to that of OPC concrete.


 


Keywords:  strength enhancing mineral admixture, expansion, setting time, compressive strength, tensile strength

Article Details

Section
Articles
Author Biography

สมนึก ตั้งเติมสิริกุล, ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา

References

[1] Panthep Julnipitawong and Somnuk Tangtermsirikul, Investigation on Performance of Concrete and Mortar Using Active Chemical Compound Rockfil-HSM, Final Report Submission to BKG Group Corporation, 2013.
[2] Panthep Julnipitawong and Somnuk Tangtermsirikul, A Study on Effect of Strength Accelerating Compound on Properties of Concrete and Mortar, volume 2, No. 1, January – June 2014, pp. 17-29.
[3] สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,
มอก. 15 - 2555: มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์, เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ, กระทรวงอุตสาหกรรม, กรุงเทพมหานคร, พ.ศ. 2555.
[4] American Society for Testing and Materials,
ASTM C 151/C 151M – 15: Standard Test Method for Autoclave Expansion of Hydraulic Cement, Annual Book of ASTM Standards, 2015.
[5] American Society for Testing and Materials, ASTM C 1038 - 04: Standard Test Method for Standard Test Method for Expansion of Hydraulic Cement Mortar Bars Stored in Water, Annual Book of ASTM Standards, 2004.
[6] American Society for Testing and Materials, ASTM C 143/C 143M - 98: Standard Test Method for Slump of Hydraulic-Cement Concrete, Annual Book of ASTM Standards, 1998.
[7] American Society for Testing and Materials, ASTM C 403/C 403M - 99: Standard Test Method for Time of Setting of Concrete Mixtures by Penetration Resistance, Annual Book of ASTM Standards, 1999.
[8] British Standard Institute, BS 1881: Part 108 Method of Making Test Cube from Fresh Concrete, London, 1983.
[9] American Society for Testing and Materials, ASTM C 78 - 94: Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam with Third-Point Loading), Annual Book of ASTM Standards, 1994.
[10] ปริญญา จินดาประเสริฐ และชัย จตุรพิทักษ์กุล, ปูนซีเมนต์ ปอซโซลาน และคอนกรีต, พิมพ์ครั้งที่ 5, สมาคมคอนกรีตไทย, พ.ศ. 2551.

Most read articles by the same author(s)