การลดการดีดตัวกลับของเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงพิเศษเกรด JIS-SPFC980Y ในการพับขึ้นรูปตัววี A spring-back reduction of advanced high strength steel grade JIS-SPFC980Y in V-bending die

Main Article Content

ณัฐชานันท์ อังศุเศรณี
ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง
กัณวริช พลูปราชญ์

Abstract

บทคัดย่อ


            งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์ ช่วยจำลองการพับขึ้นรูปตัววี เพื่อศึกษาวิธีการลดปัญหาการดีดตัวกลับของเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงพิเศษในการพับขึ้นรูปตัววีด้วยเทคนิคการอัดกระแทก วัสดุชิ้นงานที่ใช้ศึกษาคือเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงพิเศษเกรด JIS-SPFC980Y การทดลองพับขึ้นรูปตัววีถูกใช้เพื่อตรวจสอบความแม่นยำของผลการจำลองการพับขึ้นรูปตัววี ผลการศึกษาพบว่าการพับขึ้นรูปตัววีด้วยเทคนิคการอัดกระแทกชิ้นงานช่วยลดปัญหาการดีดตัวกลับของชิ้นงานหลังการพับขึ้นรูปตัววีได้ แต่ต้องใช้แรงในการขึ้นรูปสูง ชิ้นงานที่ได้หลังกระบวนการดังกล่าวมีความหนาลดลงตามระยะการอัดกระแทกที่กำหนด อย่างไรก็ดีการกำหนดระยะการอัดกระแทกที่ไม่เหมาะสม นอกจากแก้ปัญหาการดีดตัวกลับของชิ้นงานหลังการขึ้นรูปไม่ได้แล้ว ชิ้นงานหลังการพับขึ้นรูปตัววีอาจเกิดการดีดตัวไปได้


 


คำสำคัญ: การดีดตัวกลับ เหล็กกล้าความแข็งแรงสูงพิเศษ การพับขึ้นรูปตัววี


 


Abstract


            This research applied the finite element method (FEM) to simulate V-bending process in order to investigates a spring-back reduction method in V-bending of advanced high strength steel (AHSS) through bottoming technique. The material workpiece is AHSS JIS-SPFC980Y grade. The V-bending experiment was used for checking an accuracy on FEM and the result has shown that, the bottoming technique was able to reduce spring-back problem of workpiece after V-bending but it is required high forming force and also the thickness of workpiece would be decreased as follow as the value of bottoming distance. However to define the invalidate value of bottoming distance, moreover not to solve spring-back problem. It maybe occur spring-go on workpiece after V-bending.


 


Keywords: Spring-back, Advanced high strength steel, V-bending

Article Details

Section
Articles

References

[1] Donald F. Eary and Edward A. Reed, 1974. Technique of press working sheet metal, 2nd Edition. Prentice-Hall, Inc.
[2] ภาสพิรุฬห์ ศรีสำเริง, คมกริช ละวรรณวงษ์, วารุณี เปรมานนท์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และอนรรฆ ขันธะชวนะ, 2550. อิทธิพลของเคลียแรนซ์ที่มีผลต่อการดีดตัวกลับในการดัดงอรูปยูเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง. การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21, 17-19 ตุลาคม 2550, โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช. ชลบุรี.
[3] P.Kaewtatip, N.Prasitkhetkhan, A.Khantachawana, V.Premanond, R.Hato, B.Sresomroeng and N.Koga, 2008. Bendability and Forming Behaviour of High Strength Steel in U Bending Operation. The proceeding of 9th International Conference on Technology of Plasticity, September 7-11, 2008, Hotel Hyundai, Gyeon gju, Korea: 295.
[4] B.Sresomroeng, V Premanond, P.Kaewtatip, A.Khantachawana, N.Koga, 2010. Investigation of the Influences of Bending Die Clearance on Springback Values of High Strength Steel Using FEM. International Conference on Materials Processing Technology 2010, January 5-6, 2010, Bangkok, THAILAND.
[5]Bhadpiroon Sresomroeng, Pakorn Chumrum, Jiraporn Sripraserd and Varunee Premanond, 2011. Sidewall-curl prediction in U-bending process of advanced high strength steel. The Second TSME International Conference on Mechanical Engineering, 19-21 October, 2011, Krabi, Thailand.
[6]Mohammad Ali Farsi and Behrooz Arezoo, 2011. Bending Force and Spring-Back in V-Die-Bending of Perforated Sheet-Metal Components. J. of the Braz. Soc. of Mech. Sci. & Eng: 45-51.
[7]Sutasn Thipprakmas, 2011. Finite element analysis on the coined-bead mechanism during the V-bending process. Materials and Design Vol.32: 4909-4917.
[8]Sutasn Thipprakmas, 2013. Finite element analysis of sided coined-bead technique in precision V-bending process. Int J Adv Manuf Technol Vol.65: 679-688.
[9]F Ozturk, S Toros, S Kilic, 2009. Tensile and Spring-Back Behavior of DP600 Advanced High Strength Steel at Warm Temperatures. JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH. INTERNANAL. Vol.16: 41-46.
[10]F. STACHOWICZ, T. TRZEPIECINSKI, T. PIEJA, 2010. Warm forming of stainless steel sheet. ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING: 85-94.
[11]Katsuyoshi Ikeuchi and Jun Yanagimoto, 2011. Valuation method for effects of hot stamping process parameters on product properties using hot forming simulator. Journal of Materials Processing Technology, Vol.211: 1441-1447.
[12]Ken-ichiro MORI, 2012. Smart hot stamping of ultra-high strength steel parts. Trans. Nonferrous Met. Soc. China, Vol.22: 496-503.