การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกเผือกกึ่งอัตโนมัติ Development of a Semiautomatic Peeled Taro Machine

Main Article Content

ศักรินทร์ หนูนุ่ม
ดลหทัย ชูเมฆา
อภิรมย์ ชูเมฆา

Abstract

บทคัดย่อ


            งานวิจัยนี้ เพื่อพัฒนาและทดสอบสมรรถนะเครื่องปอกเปลือกเผือกกึ่งอัตโนมัติ วิธีการศึกษาประกอบด้วย                1) การออกแบบและสร้างเครื่องจักร โดยที่เครื่องปอกเปลือกเผือกมีส่วนประกอบ 5 ส่วนสำคัญ คือ ก. ส่วนของโครงเครื่องจักรขนาด 400x500x500 มม., ข. ชุดจับผลเผือก, ค. ชุดปอกเปลือกซึ่งเป็นใบมีด, ง. ชุดต้นกำลัง มอเตอร์ 0.5 แรงม้า 220 โวลต์ และ จ. ชุดถาดรองรับ 2) ทดสอบและประเมินสมรรถนะการทำงานของเครื่อง โดยมีปัจจัยควบคุม 3 ปัจจัย ได้แก่ ก. พันธุ์เผือก (หอม) ข. ขนาดของเผือก (เล็ก, กลาง, ใหญ่) และ ค. ความเร็วรอบชุดปอก (8, 12, 14, 16, 20, 24 รอบ/นาที) ปัจจัยที่ประเมินคือ ประสิทธิภาพการปอก เปอร์เซ็นต์เปลือกติดค้าง และอัตราการทำงานของเครื่อง 3) การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมของเครื่องปอกเปลือกเผือก ผลการทดสอบ พบว่า สภาวะการทำงานที่เหมาะสมของเครื่องอยู่ ณ ความเร็วรอบ 8 รอบ/นาที แสดงค่าประสิทธิภาพการปอกและอัตราการทำงานของเครื่องสูงสุด สำหรับเผือกขนาด เล็ก, กลาง, ใหญ่ เท่ากับ 74.18±5.72 %, 12.07±1.73 กก./ชม., 76.30±5.92 %, 12.08±2.54 กก./ชม. และ 77.08±5.53 %, 16.12±2.53 กก./ชม. ตามลำดับ ทั้งนี้เครื่องสามารถทำงานได้มากกว่าแรงงานคนโดยเฉลี่ย 2 เท่า (แรงงานคนสามารถทำงานได้ 8.8±4.33 กก./ชม.) เมื่อให้เช่าเครื่องในราคา 5 บ./กก. มีจุดคุ้มทุนที่ 404.54 กก./ปี และระยะเวลาการคืนทุน 4 เดือน


 


คำสำคัญ: เครื่องปอกเปลือก  เผือก  การทดสอบ 


 


Abstract


            This research was to develop and test the performance of a Semiautomatic Peeled Taro Machine.       As this methodology comprising about: 1) Design and fabrication of the machine, that consisted of the 5 parts: A. a steel structure of 400x500x500 mm., B. peeled chuck unit, C. peeled blade unit, D. a 0.5 HP, 220 V, electric motor, E. supporting unit. 2) Test and evaluation of the machine performance for the controlling were taken. The 3 control factors were cultivar (Hom), grade (small, medium, large) and peeling speed (8, 12, 16, 20, 24 rpm). The evaluated factors were peeling efficiency, shell remain percentage, capacity. 3) Analysis of engineering economic. Then the result indicated that suitable working condition at 8 rpm presented the maximum efficiency and capacity for small, medium, large grade 74.18±5.72 %, 12.07±1.73 kg/h, 76.30±5.92 %, 12.08±2.54 kg/h and 77.08±5.53 %, 16.12±2.53 kg/h, respectively. Which higher than operated by labor approximately 2 times. (Worker skilled 8.8±4.33 kg/h). Engineering economic analysis revealed that renting the peeler at the rate of 5 baht/kg would give break event point 404.54 kg/year and payback in 4 month.


 


Keywords: Peeler  Taro  Testing

Article Details

Section
Articles

References

[1]ดลหทัย ชูเมฆา, อภิรมย์ ชูเมฆา, จักรพันธ์ แก้วไทรสุ่น และวรียส แฉ่งประเสริฐ. 2557. การสร้างและทดสอบเครื่องปอกเปลือกเผือกต้นแบบ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 45: 3/1 (พิเศษ) :385-388
[2]นิดดา หงษ์วิวัฒน์, 2547. ผักและสุขภาพ vegetable & health. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: พรรณีการพิมพ์. หน้า 67
[3]เผือกหอม พืชหลังไร่นา สร้างรายได้งามของคนบ้านหมอ สระบุรี. [ออนไลน์]. ม.ป.ป. เข้าถึงได้จาก : http://www.vigotech.co.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539826202&N, (11 ตุลาคม 2558)
[4]มาลินี พิทักษ์, สมศรี บุญเรือง และรังสิมันตุ์ สัมฤทธิ์, 2539. การปลูกเผือก. กรุงเทพฯ: เอกสารวิชาการ กองส่งเสริมพืชไร่นา กรมส่งเสริมการเกษตร
[5]วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์ และชาญ ถนัดงาน. 2549. การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
[6]อภิรมย์ ชูเมฆา, สถาพร วีระสุนทร และดลหทัย ชูเมฆา. 2558. การวิเคราะห์เนื้อสัมผัสของกล้วยน้ำว้าสำหรับการออกแบบเครื่องเฉือนกล้วย. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 46: 3/1. (พิเศษ) :441-444
[7]Bundit Jarimopas, Dolhathai Rachanukroh and Paul Chen. 2002. Guava Sizing Machine. Silpakorn University International Journal, Vol. 2 No. 2: 165-167