การหาค่าปัจจัยการตัดย่อยทางปาล์มที่เหมาะสมด้วยเครื่องตัดย่อยใบตัดตั้ง Palm Cutting Parameter Optimization of Orbital Cutting Blade Chopper Machine

Main Article Content

สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์
ปราโมทย์ พูนนายม
วรญา วัฒนจิตสิริ
กิตติพงษ์ กิมะพงศ์

Abstract

บทคัดย่อ


          เทคนิคการตัดกิ่งปาล์มด้านล่างเป็นวิธีการเพิ่มผลิตภาพในพื้นที่การเพาะปลูกปาล์มเนื่องจากการตัดกิ่งปาล์มด้านล่างให้สั้นลงนั้นสามารถทำให้ต้นปาล์มสามารถเก็บสะสมอาหารไว้ได้มากกว่า สามารถทำให้เกิดการแตกทางปาล์มใหม่ และสามารถส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณผลปาล์มให้สูงขึ้นได้ ในการดำเนินการดังกล่าวส่งผลทำให้ปริมาณขยะกิ่งปาล์มในปริมาณสูงและมีความต้องการในการนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การทำปุ๋ย หรือเป็นอาหารสัตว์ในอนาคต ด้วยเหตุนี้การตัดย่อยเพื่อให้เกิดเศษขนาดเล็กและมีความเหมาะสมในการนำไปใช้ประโยชน์จึงมีความจำเป็นในการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง บทความนี้มีจุดประสงค์ คือ 1) เพื่อทำการออกแบบการทดลองเพื่อหาค่าปัจจัยการตัดที่เหมาะสมซึ่งสามารถทำให้เกิดเศษขนาดเล็กและปริมาณเศษปาล์มที่มีค่าสูงโดยการใช้เครื่องตัดทางปาล์มใบตั้ง และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการตัดที่ส่งผลต่อขนาดและปริมาณเศษทางปาล์ม ปัจจัยการตัดในการศึกษานี้ประกอบด้วยความเร็วรอบ 540-1000 รอบต่อนาที และจำนวนของใบตัด 2-6 ใบ การวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติแบบแฟคตอเรียล 23 แฟคตอเรียล แบบ 2 ปัจจัย 3 ระดับ ถูกใช้ในการออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง ผลการทดลองโดยสรุปพบว่า ตัวแปรการตัดที่ให้ค่าเศษการตัดที่มีขนาด 3.8 มิลลิเมตร และปริมาณการผลิตเศษ 6600 กรัม ประกอบด้วยความเร็วรอบ 1000 รอบต่อนาทีของเครื่องย่อยทางปาล์ม และจำนวนใบมีดตัด 6 ใบ การเพิ่มความเร็วรอบในการตัดและการเพิ่มจำนวนใบตัดส่งผลทำให้ขนาดของเศษการตัดทางปาล์มลดลง และทำให้ปริมาณการผลิตเศษทางปาล์มมีค่าเพิ่มขึ้น


คำสำคัญ: ปาล์ม การตัด อัตราการผลิตเศษ


Abstract


          Lower palm branch cutting technique was a productivity method in a palm growing area due to this cutting technique could store more food for the palm tree, produce a new palm branch and also affect to increase a higher palm fruit. To perform this technique, larger amount of the palm branch waste was produced and was required to utilize as a fertilizer or an animal feed in the near future. Therefore, the palm chopping that could produce small scrap size and suit to utilize was continuously performed. This article aimed 1) to experimental design for optimizing cutting parameter that could produce small scrap size and large amount of scrap using an orbital cutting blade palm chopping machine and 2) to study the laration of the cutting parameter that could influence the palm scrap size and amount. The cutting parameter in this study was composed of the cutting speed of 540-1000 rpm and cutting blade amount of 2-6 blades. 23 factorial statistical analysis technique which was 2 factors and 3 levels, was carried out to design and analyzed the experimental results. The summarized results are as follows. The optimized cutting parameter that could produce the palm scraps size of 3.8 millimeters and the palm scrap amount of 6600 grams was a cutting speed of 1000 revolutions per minute and the cutting blade of 6 blades. An increase of the cutting speed and an increase of the blade amount affected directly to decrease the palm scraps size and increase the palm scrap production amount. 


 Keywords: palm, cutting, scrap production rate.

Article Details

Section
Articles

References

[1] Sriprasom N, Akesomtramet T. Correlation and heritability of vegetative characters of oil palm seedling. 2008;6(2):109-115 (in Thai).
[2] Ajchompoo P, Sripuerk W, Borirak S. Development on the Use of Oil Palm Fronds as Roughage Feed Source for Thai Native Cattle. Proceeding of the 5th RMUT National Conference; 2013 July 15-16, Bangkok, Thailand. Bankok: RMUTK. 2013. P. 79-86 (in Thai).
[3] Nesdb.go.th [Internet]. Bangkok: Office of the National Econo mic and Social Development Board; [Updated 2017 June 14; cited 2017 June 14]. Available from http://www.nesdb.go.th
[4] Meehaythai.com [Internet]. Chan taburi: Mee Hay; [Updated 2017 July 5; cited 2017 July 5] Available from http://www. meehaythai.com.
[5] Farmkaset.org [Internet]. Amnat chareon: Ran Farm Kaset; [Updated 2014 May 20; cited 2014 May 20] Available from http://www.farmkaset.org/contents/?content=00849
[6] Poksawat A, Songkong S. Cutting and Separating Machine Oil Palm Leaves and Fronds Used as Ruminant Animal Feed. Proceeding of the 5th UBU Coference; 2011 August 4-5, Ubonratchathani, Thailanf. Ubonratchathani: UBU. p. 226-234 (in Thai).
[7] Farmkaset.org [Internet]. Amnat chareon: Ran Farm Kaset; [Updated 2014 June 20; cited 2014 May 20] Available from http://www.farmkaset.org/annasan.suratthani.doae.go.th/newshot6.html
[8] Rrakbankerd.com [Internet] Bang kok: Rakbankerd Co.Ltd; [Up dated 2014 May 20; cited 2014 May 20] Available from http ://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=1212&s=tblanimal.
[9] Aslan S. Coşkun H, Kılıç M. The effect of the cutting direction, number of blades and grain size of the abrasives on surface roughness of Taurus cedar (Ce drus Libani A. Rich.) woods. 2008;43:696-701.
[10] Kosoom K. Study and Design of Cutting Blade from Rid Residues. Proceeding of the 5th Rajamangala University of Tech nology Conference. 2014;June 23-25:79-86 (in Thai).
[11] Wegener JK and Wegener T. Wood chipping with conical helical blades – Theoretical deliberations and practical experiments concerning the adjustment of chip length with a set pitch of the blade. Biomass and Bioenergy. 2014; 66:151-158.
[12] Atkins T. Optimum blade configurations for the cutting of soft solids. Engineering Fracture Mechanics.2006;73: 2523-2531.
[13] Eltawahni HA, Olabi AG, Benyounis KY. Investigating the CO2 laser cutting parame ters of MDF wood composite material. Optics & Laser Tech nology. 2011;43: 648-659.
[14] Aravind S, Shunmugesh K, Biju J, Vijayan JK. Optimization of Micro-Drilling Parameters by Taguchi Grey Relational Analysis. Materials Today: Proceedings. 2017;4:4188-4195.
[15] MINITAB. Minitab User Manual (Release 15) Making data analysis easier. USA: MINITAB Inc., 2001.
[16] MJu.ac.th [Internet] Chiangmai: MJU; [Updated 2017 July 1; cited 2017 July 1] Available from www.e-manage.mju.ac.th/o penFile.aspx?id=NTg4Mjg=

Most read articles by the same author(s)