การออกแบบและสร้างเครื่องสไลด์เหง้าบัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร Design and Construction of the Lotus Root Slicing Machine to Increase the Efficiency of the Agricultural Product Process

Main Article Content

มานพ แย้มแฟง
บุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้ว

Abstract

บทคัดย่อ        


          การออกแบบและสร้างเครื่องสไลด์เหง้าบัวเพื่อนำไปเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการแปรรูปให้กับกลุ่มเกษตรกร โดยเครื่องสไลด์เหง้าบัวประกอบด้วย กระบอกใส่เหง้าบัว ชุดสไลด์เหง้าบัว  และชุดต้นกำลังใช้มอเตอร์ขนาด 1/2 แรงม้า การออกแบบและสร้างเครื่องจะใช้หลักทางกลเป็นส่วนสำคัญ การทำงานของเครื่องโดยผู้ทำงานจะป้อนเหง้าบัวลงในกระบอก ซึ่งกระบอกที่ใส่มีมุมให้เลือก 45 และ 90 องศา โดยปัจจัยที่ศึกษาคือความเร็วรอบของชุดสไลด์เหง้าบัวที่เหมาะสม จากผลการทดสอบพบว่า สมรรถนะสูงสุดของเครื่องสไลด์เหง้าบัวอยู่ที่ความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที สามารถสไลด์เหง้าบัวได้ 55 และ 60 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ที่กระบอกใส่เหง้าบัวมุม 45 และ 90 องศา ตามลำดับ และเครื่องสามารถสไลด์เหง้าบัวได้มากกว่าการสไลด์ด้วยแรงงานคน 2.4 เท่า มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 0.373 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งเครื่องสไลด์เหง้าบัวสามารถสไลด์เหง้าบัวได้สม่ำเสมอและมีอัตราการผลิตคงที่ถึงแม้ว่าจะทำงานเป็นระยะเวลานาน และเมื่อเกษตรกรนำเครื่องสไลด์เหง้าบัวไปใช้จะมีระยะเวลาการคืนทุน 3.2 เดือน


 คำสำคัญ: บัว เหง้าบัว เครื่องสไลด์


Abstract


          Design and construction of the lotus root slicing machine are to increase the efficiency of the agricultural product process for the farmer sector. The lotus root slicing machine consists of the lotus root feeding pipe, the lotus root slicing unit and the motor power unit 1/2 hp. The design and construction of this machine use the mechanical principles as the important parts. For the operation of the machine, the operator brings the lotus root into the lotus root feeding pipe that is composed of two angle choices: 45 and 90 degrees. The studied parameter is the suitable speed for the lotus root slicing unit. From the experiment, it is found that the maximum efficiency of the lotus root slicing machine occurs at speed 200 rpm. The machine can slice the lotus root 55 kg/h and 60 kg/h at the angle 45 and 90 degrees, respectively. Furthermore, the machine can slice the lotus root more than 2.4 times the labor force does. The power consumption is 0.373 kW-h. The lotus root slicing machine can cut the lotus root regularly and has a constant production rate despite working for long periods of time. When the farmers use the lotus root slicing machine, the payback period is 3.2 month.


Keywords:  lotus, lotus root, slicing machine

Article Details

Section
Articles

References

[1] Siriluk P. Lotus. [Internet]. 2016 [cited 2016 Oct 20]. Available from: https://www.gotoknow.org/posts/463537
[2] Hiruntacho S. properties. [Internet]. 2016 [cited 2016 Sep 3]. Available from: https://www.tnews.co.th/contents/469673
[3] Homhual S. Properties. [Internet]. 2016 [cited 2016 Sep 3]. Available from: https://medthai.com/lotus/
[4] Perapuschara J. Taro slide machine. [Internet]. 2016 [cited 2016 Sep 13]. Available from: http://clinictech.rmutp.ac.th/decade1/wp-content/uploads/2013/06/taro slide machine.pdf
[5] Wikipedia. Banana slide machine. [Internet]. 2016 [cited 2016 Sep 13]. Available from: http://clinictech.rmutp.ac.th/decade1/wp-content/uploads/2013/06/banana slide machine.pdf
[6] Tantipisalkul C. Mechanical engineering design 2. 2nd ed. Bangkok: 1999.
[7] Yaemphuan P. Engineering Economy. 2nd. Bangkok: 2000.