การวิเคราะห์ความเสี่ยงโซ่อุปทานโดยชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษาโรงงานฉีดพลาสติก An Analysis of Supply Chain Risk Management (SCRM) in Competitiveness Indicators : A Case study of Injection Plastics Factory

Main Article Content

ปฐมพงษ์ หอมศรี
เลิศเลขา ศรีรัตนะ
กฤษดา พิศลยบุตร

Abstract

บทคัดย่อ


          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในโซ่อุปทานของโรงงานผลิตชิ้นส่วนฉีดพลาสติกสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ โดยทั่วไปแล้วความเสี่ยงจะประกอบด้วยความเสี่ยงภายในและความเสี่ยงภายนอกโดยได้จำแนกประเภทของความเสี่ยงออกมาได้เป็น 6 ประเภทของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้แก่ ความเสี่ยงด้านอุปสงค์ ความเสี่ยงด้านการผลิต ความเสี่ยงด้านอุปทาน ความเสี่ยงด้านข้อมูล ความเสี่ยงด้านขนส่ง และความเสี่ยงด้านการเงิน ทำการสอบถามผู้ประกอบการเพื่อประเมินความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ งานวิจัยนี้ได้ทำการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น AHP เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของประเภทความเสี่ยงและหัวข้อของ SCOR Model ทั้งเกณฑ์หลักและเกณฑ์ย่อยเพื่อหาน้ำหนักความสำคัญของแต่ละประเภทของความเสี่ยงและหลังจากนั้นได้ทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการใช้หลัก IE Technique ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและติดตามผลที่เกิดขึ้นหลังการแก้ไขเพื่อเทียบกับตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการหลังการปรับปรุงอีกครั้ง ผลการวิจัยนี้พบว่าความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายต่อการดำเนินงานที่มีความสำคัญอยู่ใน 3 อันดับแรก ได้แก่ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต, ความพยากรณ์ไม่มีความแม่นยำ และ รอบเวลาเฉลี่ยของสินค้าคงคลังในคลังสินค้า


 


คำสำคัญแบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน กระบวนการวิเคราะห์ลำดับชั้น การจัดการความเสี่ยงของโซ่อปุทาน


 


Abstract


This research aims to study the types of risks that occur in the supply chain of plastic injection molding parts. In general, the risk consists of internal and external risks, whereby the risk is classified into six types : demand risk manufacturing risk, supply risk, information risk, transportation risk and financial risk. Entrepreneurs were required to evaluate the competitiveness of enterprise. This research was analyzed by AHP technique to identified the relationship of risk catagories and SCOR model topic in major and minor criteria to determine the important weight of each type risks. After that, IE technique were applied to solve the problems and monitor the results after improvement in orders to compare with competiveness indicators. The research found the top three critical type of risks effect on the factory operation were defect from production process, unaccuracy forecasting and average inventory cycle time.


Keywords: Supply Chain Operation Reference (SCOR) Analytic Hierarchy Process (AHP) Supply Chain Risk Management (SCRM)

Article Details

Section
Articles

References

[1] Janjintanan N. Development Tooling in Supply Chain Risk Management a Case Study Machine Import Company. Business for Master degree student, 2012. Thammasat Business School. (in Thai)
[2] Talapkeaw S, Rungreanganan W. Compettitvness Indicator of Small and Medium Enterprise of Pranakorn Sri Authaya Province. The Journal of King Mongkut's University of Technology North Bangkok. 2018;3,20 (September): 534-543. (in Thai)
[3] Supply-Chain Council, 2012. Supply Chain Operations Reference Model Version 11.0, pp. 1-19.
[4] Sonwattana, P, Wasusri, T. An Analysis of Supply Chain Risk Management in Metropolitan. KMUTT Research and Development Journal. 2014. Vol. 37, No2, pp. 257-270. (in Thai)
[5] Saijafuengkijkarn P, Wasusri T. An Analysis of Supply Chain Risk Management in a Manufacturing Fermented Vegetable Canning. KMUTT 2012 Research and Development Journal, Vol. 35, No3, pp. 311-321. (in Thai)
[6] Tomsomboon J. Technique and Tooling for knowledge management to efficiency risk management.
Independent study. Faculty of Science. 2011. Thammasat University. (in Thai)
[7] Tasorn A, Karnjana R. A Risk Analysis of Supply Chain Ribbed Unsmoked Natural Rubber Sheet : Case Study of the Province of Narathiwat. Journal of Engineering, RMUTT 2014;35-41. (in Thai)
[8] Tansirimongkol W. AHP Decision Process The Most of Popular in The World. 1st Edition. Bangkok: Graphic and Printing Press. 1999.