การคืนสภาพน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานจากน้ำมันเครื่องใช้แล้วโดยการสกัดด้วยตัวทำละลายผสม Recovery of Lube Base Oil from Used Lubricant Oil by Mixed Solvent Extraction

Main Article Content

ณัฐชา เพ็ชร์ยิ้ม

Abstract

บทคัดย่อ


            เทคนิคการสกัดด้วยตัวทำละลายเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและเป็นหนึ่งในวิธีที่มีค่าใช้จ่ายน้อยในการคืนสภาพน้ำมันพื้นฐาน (Base oil) จากน้ำมันเครื่องใช้แล้ว งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาการคืนสภาพน้ำมันพื้นฐานจากน้ำมันเครื่องใช้แล้ว โดยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายผสม ตัวทำละลาย 3 ชนิดที่ศึกษา ได้แก่  2-โพรพานอล, 1-บิวทานอล, และ เมทิลเอทิลคีโตน พบว่าที่สัดส่วนผสม 40:30:30 ร้อยละโดยน้ำหนัก สามารถลดปริมาณโลหะหนักได้มากที่สุดโดยเหลือเหล็ก 38.96 มก./กก. แคลเซียม 1565.63 มก./กก. และไม่มีอะลูมิเนียม  น้ำมันที่บำบัดแล้วจะนำไปฟอกสีโดยการกลั่นสุญญากาศที่ช่วงอุณหภูมิ 320-420 องศาเซลเซียส ที่ความดัน 40 มิลลิบาร์ ผลได้ของน้ำมันพื้นฐานที่กลั่นได้ 87.34% และพบว่าไม่มีเหล็กกับอะลูมิเนียม แต่ยังคงมีแคลเซียมเหลืออยู่ 6.778 มก./กก. น้ำมันหล่อลื่นที่ได้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานน้ำมันหล่อลื่นที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศไว้


 


คำสำคัญ: การสกัดด้วยตัวทำละลาย, น้ำมันเครื่องใช้แล้ว, น้ำมันพื้นฐาน, โลหะหนัก


 


Abstract


            Solvent extraction technique is one of the most efficiently extraction processes and the cheapest technique for recovering base oil from used lubricating oil. This research was to study recovery of base oil from used lubricant oil by mixed solvent extraction method. The three solvents were studied: 2-propanol, 1-butanol, and methyl-ethyl-ketone. The result showed that the mixture ratio by weight of solvents at 40:30:30 give the best performance of reducing the highest amount of heavy metals: Iron was reduced to 38.96 mg/kg, calcium 1565.63mg/kg and none aluminium. The color of the treated oil was also improved color by using vacuum distillation process at temperature of 320 to 420 ºC with 40 mbar pressure. The distillated base oil yield was 87.34 %wt and there was no iron and aluminium found only 6.778 mg/kg of calcium remains in it. The properties of base oil meet the requirements of lubricant oil by the department of energy standard.


 


Keywords: solvent extraction, used lubricating oil, base oil, heavy metal.

Article Details

Section
Articles

References

[1] ณัฐชา เพ็ชร์ยิ้ม. 2557. คืนชีพน้ำมันเครื่องใช้แล้วกันเถอะ. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. ทริปเพิ้ล กรุ๊ปจำกัด.
[2] N.O.Elbashirb.,S.M.Al-Zahrania., M.I.Abdul Mutalibc., A.E. Abasaeeda. 2002.A method of predicting effective solvent extraction parameters for recycling of used lubricating oils”. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification. 41(9) :765-769.
[3] Ahmad Hamad., Essam Al-Zubaidy.,Muhammad E.Fayed. 2005. Used lubricating oil recycling using hydrocarbon solvents. Journal of Environmental Management.74:153–159.
[4] dos Reis, M.A., Silva Jeronimo, M., 1988. Waste lubricanting oil re-refining by extraction flocculation A scientific basis to design efficient solvents. Industrial and Engineering Chemistry Resrarch.27,1222-1228.
[5] สุกัญญา แก้วผงสุขและชลธิดา สิทธิศักดิ์. 2555. การคืนสภาพน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานน้ำมันเครื่องใช้แล้วโดยใช้การสกัดด้วยตัวทำละลาย. ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
[6] ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่น พ.ศ. 2554 [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : http://elaw.doeb.go.th/document_doeb/349_0001.pdf (15 กันยายน 2555).