ผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดานผสมขุยมะพร้าวที่มีสมบัติ ความเป็นฉนวนป้องกันความร้อน Coconut Coir Ceiling Board Product with Thermal Insulation Property

Main Article Content

ปราโมทย์ วีรานุกูล
กิตติพงษ์ สุวีโร
อิทธิ วีรานุกูล

Abstract

บทคัดย่อ

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผ่นฝ้าเพดานผสมขุยมะพร้าว โดยออกแบบอัตราส่วนยิปซัมปลาสเตอร์: ขุยมะพร้าว: โซเดียมซิลิเกต: น้ำประปา จำนวน 5 อัตราส่วน ได้แก่ 1: 0: 1: 0.03, 1: 100: 1: 0.03, 1: 150: 1: 0.03, 1: 200: 1: 0.03, 1: 250: 1: 0.03 และ 1: 300: 1: 0.03 โดยน้ำหนัก ขึ้นรูปแผ่นฝ้าเพดานด้วยวิธีหล่อในอุณหภูมิปกติ (30 – 35 องศาเซลเซียส) ทำการทดสอบสมบัติตามมาตรฐาน มอก.219-2552 เรื่องแผ่นยิปซัม ประกอบด้วย การทดสอบแรงกดแตก แรงต้านทานการดึงตะปู การแอ่นตัว การดูดซึมน้ำ ความหนาแน่น และสัมประสิทธิ์การนำความร้อน ผลการทดสอบ พบว่า อัตราส่วน 1: 150: 1: 0.03 โดยน้ำหนัก เป็นอัตราส่วนแผ่นฝ้าเพดานผสมขุยมะพร้าวเหมาะสมที่สุด แผ่นซีเมนต์บอร์ดที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถลดปริมาณขุยกะลามะพร้าวเหลือทิ้ง และได้ผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดานที่มีสมบัติความเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่ดี

 

Abstract

 

            This research aims to develop the ceiling board mixed with coconut coir. The 5 ratios of gypsum plaster: coconut coir: sodium silicate: tap water are equal to 1: 0: 1: 0.03, 1: 100: 1: 0.03, 1: 150: 1: 0.03, 1: 200: 1: 0.03, 1: 250: 1: 0.03 และ 1: 300: 1: 0.03 by weight. The ceiling boards were produced by casting in normal temperature (30 – 35 degree of Celsius). The properties testing of ceiling board mixed with coconut coir followed the TIS 219-2009 standard (gypsum plasterboard) including: breaking load, nail pull resistance, deflection, water absorption, density, and thermal conductivity coefficient. From the results, 1: 150: 1: 0.03 is the most suitable ratio of ceiling board mixed with coconut coir. This developed ceiling boards can reduce the quantity of coconut coir waste and get the good thermal insulation ceiling board products.

Article Details

Section
Articles
Author Biographies

ปราโมทย์ วีรานุกูล, Rajamangala University of Technology Phanakorn

Faculty of Industrial Education

กิตติพงษ์ สุวีโร, Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Faculty of Engineering

อิทธิ วีรานุกูล, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi

Faculty of Engineering

Most read articles by the same author(s)