ผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดานผสมขุยมะพร้าวที่มีสมบัติ ความเป็นฉนวนป้องกันความร้อน Coconut Coir Ceiling Board Product with Thermal Insulation Property

Main Article Content

ปราโมทย์ วีรานุกูล
กิตติพงษ์ สุวีโร
อิทธิ วีรานุกูล

Abstract

บทคัดย่อ


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผ่นฝ้าเพดานผสมขุยมะพร้าว โดยออกแบบอัตราส่วนยิปซัมปลาสเตอร์: ขุยมะพร้าว: โซเดียมซิลิเกต: น้ำประปา จำนวน 5 อัตราส่วน ได้แก่ 1: 0: 1: 0.03, 1: 100: 1: 0.03, 1: 150: 1: 0.03, 1: 200: 1: 0.03, 1: 250: 1: 0.03 และ 1: 300: 1: 0.03 โดยน้ำหนัก ขึ้นรูปแผ่นฝ้าเพดานด้วยวิธีหล่อในอุณหภูมิปกติ (30 – 35 องศาเซลเซียส) ทำการทดสอบสมบัติตามมาตรฐาน มอก.219-2552 เรื่องแผ่นยิปซัม ประกอบด้วย การทดสอบแรงกดแตก แรงต้านทานการดึงตะปู การแอ่นตัว การดูดซึมน้ำ ความหนาแน่น และสัมประสิทธิ์การนำความร้อน ผลการทดสอบ พบว่า อัตราส่วน 1: 150: 1: 0.03 โดยน้ำหนัก เป็นอัตราส่วนแผ่นฝ้าเพดานผสมขุยมะพร้าวเหมาะสมที่สุด แผ่นซีเมนต์บอร์ดที่พัฒนาขึ้นนี้ สามารถลดปริมาณขุยกะลามะพร้าวเหลือทิ้ง และได้ผลิตภัณฑ์แผ่นฝ้าเพดานที่มีสมบัติความเป็นฉนวนป้องกันความร้อนที่ดี


 


คำสำคัญ: แผ่นฝ้าเพดาน; แผ่นยิปซัม, ขุยมะพร้าว; ฉนวนป้องกันความร้อน; ชุมชนท้องถิ่น


 


Abstract


            This research aims to develop the ceiling board mixed with coconut coir. The 5 ratios of gypsum plaster: coconut coir: sodium silicate: tap water are equal to 1: 0: 1: 0.03, 1: 100: 1: 0.03, 1: 150: 1: 0.03, 1: 200: 1: 0.03, 1: 250: 1: 0.03 และ 1: 300: 1: 0.03 by weight. The ceiling boards were produced by casting in normal temperature (30 – 35 degree of Celsius). The properties testing of ceiling board mixed with coconut coir followed the TIS 219-2009 standard (gypsum plasterboard) including: breaking load, nail pull resistance, deflection, water absorption, density, and thermal conductivity coefficient. From the results, 1: 150: 1: 0.03 is the most suitable ratio of ceiling board mixed with coconut coir. This developed ceiling boards can reduce the quantity of coconut coir waste and get the good thermal insulation ceiling board products.


 


Keywords: ceiling board; gypsum board; coconut coir; thermal insulation; local community

Article Details

Section
Articles
Author Biographies

ปราโมทย์ วีรานุกูล, Rajamangala University of Technology Phanakorn

Faculty of Industrial Education

กิตติพงษ์ สุวีโร, Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Faculty of Engineering

อิทธิ วีรานุกูล, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi

Faculty of Engineering

References

[1] Office of the Higher Education Commission. Development of Light-weight Materials from Coconut Fiber, Project of Research and Technology Transfer of Coconut. Bangkok: Research Network in Lower Central of Thailand, Office of the Higher Education Commission; 2004. (in Thai)
[2] Asasutjarit, C., Hirunlabh, J., Khedari, J., Charoenvai, S., Zeghmati, B., & Shin, U. C.. Development of coconut coir-based lightweight cement board. Construction and Building Materials. 2007; 21(2): 277–288.
[3] Prachoom Khamput, Somkiat Rungthongbaisuree, Sompit Deeboonno, and Suroj Srisinhorm. Development of Cement Roof Tile and Ceiling Board by Using Natural Rubber for Reducing the Indoor Temperature. Pathum Thani: Rajamangala University of Technology Thanyaburi; 2009. (in Thai)
[4] Kasikorn Research Center. Real Estate Trend. [Internet]. 2012 [cited 2012 Sep 4]. Available from : https://www.kasikorn research.com/th/k-econanalysis/pages/ ViewSummary.aspx?docid=31781 (in Thai)
[5] Thai Industrial Standards Institute (TISI). Thai Industrial Standard No.219-2009: Gypsum Board. Bangkok: Thai Industrial Standards Institute; 2009. (in Thai)
[6] American Society for Testing and Materials (ASTM). Annual Book of ASTM Standards. Philadelphia: American Society for Testing and Materials; 2012.
[7] Parinya Jindaprasert and Chai Jaturapitakkul. Cement, Pozzolan, and Concrete. 7th ed. Bangkok: ACI Partners with Thailand Concrete Association; 2012. (in Thai)
[8] Bledzki, A.K. and Gassan, J.. Composites Reinforced with Cellulose based Fibers. Progress in Polymer Science. 1999; 24: 221-274.
[9] Faherty, Keith F. and Williamson, Thomas G.. Wood Engineering and Construction Handbook. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, Inc.; 1995.
[10] Tanunchai Pakunworakij, Pantuda Puthipiroj, Woratham Oonjittichai and Panjira Tisavipat. Thermal resistance efficiency of building insulation material fromagricultural waste. Journal of Architectural/Planning Research and Studies. 2006; 3(4): 119-126. (in Thai)

Most read articles by the same author(s)