การพัฒนากระเบื้องยางธรรมชาติผสมเศษขยะพลาสติก เอทธิลีนไวนิลอะซิเตทแบบละเอียด Development of Low Cost Natural Rubber Floor Tile Mixed with Fine Ethylene Vinyl Acetate Plastic Waste

Main Article Content

วิหาร ดีปัญญา
กิตติพงษ์ สุวีโร

Abstract

บทคัดย่อ


            งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเบื้องยางธรรมชาติผสมเศษขยะพลาสติกเอทธิลีนไวนิลอะซิเตท (พลาสติกอีวีเอ) แบบความละเอียด โดยใช้ยางธรรมชาติแท่ง STR20 ในปริมาณเท่ากับ 100 phr ต่อเศษขยะพลาสติกอีวีเอที่ผ่านการย่อยผ่านตะแกรงเบอร์ 10 ในปริมาณ 0, 5, 10, 20, 40, และ 80 phr ตามลำดับ และผสมปริมาณสารเคมีในอัตราส่วนคงที่ ประกอบด้วย ซิงค์ออกไซด์ เท่ากับ 5 phr กรดสเตียริก เท่ากับ 2 phr เมอร์แคบโตเบนโซไทเอซอล เท่ากับ 0.5 phr ไดฟินิลกัวนิดีน เท่ากับ 0.2 phr และกำมะถัน เท่ากับ 3 phr ทำการบดผสมด้วยเครื่องบดแบบสองลูกกลิ้ง แล้วอัดขึ้นรูปด้วยวิธีการอัดแบบร้อนที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส ได้แผ่นยางธรรมชาติ ขนาด 30x30x0.2 เซนติเมตร ทดสอบสมบัติตามมาตรฐาน ASTM พบว่า กระเบื้องยางธรรมชาติผสมพลาสติกอีวีเอ อัตราส่วน 10 phr มีสมบัติที่เหมาะสมสำหรับนำไปปูพื้น เนื่องจากมีค่าความแข็ง ความต้านทานแรงดึง และความต้านทานการสึกหรอที่มากขึ้น ส่วนความหนาแน่นและสัมประสิทธิ์การนำความร้อนมีค่าลดต่ำลง เมื่อเทียบกับกระเบื้องยางธรรมชาติที่ไม่มีพลาสติกอีวีเอ


 


คำสำคัญ: ยางธรรมชาติ; เศษพลาสติกเอทธิลีนไวนิลอะซิเตท; ความละเอียดสูง; กระเบื้องปูพื้น


 


Abstract


            This research aims to develop the natural-rubber floor tiles mixed with fineness ethylene vinyl acetate plastic wastes (EVA plastics) from the factories. The study use natural-rubber STR 20 at 100 phr with various contents of EVA plastics (e.g. 0, 5, 10, 20, 40, and 80 phr) and then mixed with chemical substance at constant ratio include zinc oxide at 5 phr, stearic acid at 2 phr, mercaptobenzothiazole at 0.5 phr, diphenyl guanidine at 0.2 phr and sulfur at 3 phr. The samples are ground by two-roll mill and formed by compression molding at 150 degree Celsius with 30x30x0.2 cm of dimension. The properties of the natural-rubber floor tiles are tested under ASTM standard. From the results, it is found that the natural-rubber floor tiles mixed with 10 phr of EVA plastics is the suitable ratio for using as the rubber floor tiles in building. This ratio can increase the hardness, tensile strength and wear resistant properties, and decrease the density and thermal insulation properties when compare to the natural-rubber floor tiles without EVA plastic.


 


Keywords: natural-rubber; ethylene vinyl acetate plastic waste; high fineness; floor tile

Article Details

Section
Articles
Author Biographies

วิหาร ดีปัญญา, Rajamangala University of Technology Phanakorn

Faculty of Engineering

กิตติพงษ์ สุวีโร, Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Faculty of Engineering

References

[1] The Thailand Research Fund. Research Fund Announcement of Small Research Project in Para Rubber Topic. Bangkok: The Thailand Research Fund; 2005. (in Thai)
[2] Pongpan Worrasoontaroste. Construction Materials. Bangkok: Se-Education Publishers; 1997. (in Thai)
[3] Prachoom Khamput and Kittipong Suweero. Using Vulcanized Latex to Develop the Properties of Concrete Block Mixed with Ethylene Vinyl Acetate Plastic. Proceeding of 8th Annual Concrete Conference. Chonburi: ACI Partners with Thailand Concrete Association; 2012. (in Thai)
[4] American Society for Testing and Materials (ASTM). Annual Book of ASTM Standards. Philadelphia: American Society for Testing and Materials; 2014.
[5] Dupont. Compare EVA Grades and Performance Properties. Delaware: E.I. du Pont de Nemours and Company; 2012.
[6] Subramanium, A.. Molecular Weight and Molecular Weight Distribution of Natural Rubber. RRIM Technology Bulletin. 1980; 4: 1-25.
[7] Barlow, Fred W.. Rubber Compounding : Principles, Materials, and Techniques. 2nd ed. Florida: CRC Press; 1993.
[8] Jesse Edenbaum. Plastics additives and modifiers handbook. New York: Van Nostrand Reinhold; 1992.
[9] Holfmann, W.B.. Rubber Technology Handbook. Munich: Hanser Publishers; 1989.
[10] Tanunchai Pakunworakij, Pantuda Puthipiroj, Woratham Oonjittichai and Panjira Tisavipat. Thermal resistance efficiency of building insulation material fromagricultural waste. Journal of Architectural/Planning Research and Studies. 2006; 3(4): 119-126. (in Thai)

Most read articles by the same author(s)