ค่าการยุบตัวและกำลังอัดของคอนกรีตผสมมวลรวมใช้แล้วแทนมวลรวมหยาบ และหินฝุ่นแทนมวลรวมละเอียด lump and Compressive Strength of Concrete Containing Recycled Aggregate and Lime Stone Dust

Main Article Content

วิศวินทร์ อัครปัญญาธร

Abstract

บทคัดย่อ


          งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสามารถในการใช้งานและกำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมใช้แล้วแทนมวลรวมหยาบจากธรรมขาติ (หินปูนย่อย) ในอัตราส่วนร้อยละ 70, 80, 90 และ 100 โดยปริมาตรของมวลรวมหยาบ และหินฝุ่นแทนมวลรวมละเอียดจากธรรมชาติ (ทรายแม่น้ำ) ในอัตราส่วนร้อยละ 70, 80, 90 และ 100 โดยปริมาตรของมวลรวมละเอียด เป็นส่วนผสม โดยมีอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.65 ทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 1, 3, 7, 14, 21 และ 28 วัน โดยใช้ตัวอย่างทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. สูง 300 มม. ผลการทดสอบพบว่าค่าการยุบตัวของคอนกรีตมีแนวโน้มลดลงตามปริมาณการใช้หินฝุ่นแทนทรายธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การใช้เศษคอนกรีตแทนหินธรรมชาติ มีแนวโน้มทำให้ค่าการยุบตัวของคอนกรีตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย กำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน มีแนวโน้มลดลงตามปริมาณอัตราส่วนเศษคอนกรีตแทนที่หินธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น และหินฝุ่นแทนที่ทรายธรรมชาติไม่เกินร้อยละ 80 ทำให้ค่ากำลังอัดของคอนกรีตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่การใช้หินฝุ่นแทนที่ทรายธรรมชาติมากเกินกว่าร้อยละ 80 ส่งผลกระทบให้ค่ากำลังอัดของคอนกรีตมีแนวโน้มลดลง สำหรับแนวโน้มการพัฒนากำลังอัดของคอนกรีตที่มีหินฝุ่นและเศษคอนกรีตเป็นส่วนผสม พบว่ามีแนวโน้มการพัฒนากำลังอัดคล้ายกับคอนกรีตควบคุมที่ใช้ทรายและหินธรรมชาติล้วนเป็นมวลรวม


 คำสำคัญ: มวลรวมใช้แล้ว หินฝุ่น กำลังอัด ค่าการยุบตัว


Abstract


          This research is to study the workability and compressive strength of concrete containing recycled aggregate and lime stone dust. Recycled aggregate (RCA) is used to replace crushed stone was 70%, 80%, 90% and 100% by volume of total coarse aggregate. Lime stone dust (CD) is used to replace river sand was 70%, 80%, 90% and 100% by volume of total fine aggregate. The water to binder ratio = 0.65 was used. Compressive strength was determined at the ages of 1, 3, 7, 14, 21 and 28 days by using concrete cylinder (dimension was 150 millimeter in diameter and 300 millimeter in height) for testing. The results show that, workability of concrete was decreasing, when the amount of CD to be increasing, while workability of concrete was slightly increased, when the amount of RCA to be increasing. For the compressive strength of concrete at the ages of 28 days, the tendency was to be decreasing, when the amount of RCA to be increasing. For the amount of CD in concrete lower than 80%, compressive strength was tending to increasing. While the amount of CD in concrete more than 80%, compressive strength was decreased. In addition, the tendency of the compressive strength development of concrete with RCA and CD was similar to conventional concrete (concrete without RCA and CD).


Keywords: recycled concrete, lime stone dust, compressive strength and slump.

Article Details

Section
Articles

References

[1] Office of The National Economic and Social Development Board. [Internet]. 2016 [cited 2016 Aug 15]. Available from: http://www.cit.or.th (in Thai)
[2] Setthabut C. Concrete technology. Bangkok: 1997. (in Thai)
[3] Chaisakulkiet U, Malai A. Strength development of mortar mixed with fly ash and crushed stone. The Journal of King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. 2016;26(1):13-18. (in Thai)
[4] Thapprom T. The study of compressive strength of concrete by using silt stone instead of sand for fine aggregate. A case study on silt stone from Narathiwat stone mine. Princess of Naradhiwas University Journal. 2009;1(2):28-41. (in Thai)
[5] Komenthammasopon S. The investigation of compressive strength of concrete in case study using granite dust from Thai crushing plant as replacement for sand. Princess of Naradhiwas University Journal. 2012;4(3):44-53. (in Thai)
[6] Komenthammasopon S. The investigation of compressive strength of concrete in case study using sieved granite dust from Thai crushing plant as replacement for sand. Princess of Naradhiwas University Journal. 2013;5(1):49-60. (in Thai)
[7] Kingkaew R, Chaijit P, Chotchuay V, Chaihan J. The substitution of sand by stonedust in ready mixed concrete. Journal of Southern Technology. 2015;8(2):55-61. (in Thai)
[8] Chen HJ, Yen T, Chen KH. Use of building rubbles as recycled aggregates. Cement and Concrete Research. 2003;33:125-132.
[9] Poon CS, Shui ZH, Lam L, Fok H, Kou SC. Influence of moisture states of natural and recycled aggregates on the slump and compressive strength of concrete. Cement and Concrete Research. 2004;34:31-36.
[10] Tipyota N. Compressive strength of recycle concrete produced from burnt waste concrete. The 10th National Convention on Civil Engineering; 2005 May. (in Thai)
[11] Tangchirapat W, Buranasing R, Jaturapitakkul C, Chidaprasirt P. Use of rice husk-bark ash in concrete containing recycled concrete aggregates. Engineering Journal of Research and Development. 2008;19(2):60-67. (in Thai)
[12] American Society for testing and Materials. Standard test method for relative density (specific gravity) and absorption of coarse aggregate. ASTM C127-15. 2015.
[13] American Society for testing and Materials. Standard test method for relative density (specific gravity) and absorption of fine aggregate. ASTM C128-15. 2015.
[14] American Concrete Institute. Standard practice for selecting proportions for normal, heavyweight, and mass concrete. ACI 211.1-91. 1991.
[15] American Society for testing and Materials. Standard test method for slump of hydraulic-cement concrete. ASTM C143/C143M-12. 2012.
[16] Junruchai P, Somna R, Supromwan J. Compressive strength and drying shrinkage of concrete using quarry dust to replace sand. The 21st National Convention on Civil Engineering; 2016 June 728-732. (in Thai)
[17] American Society for testing and Materials. Standard specification for concrete aggregates. ASTM C33/C33M-13. 2013.
[18] Bongkodsupapa K, Paijitvijarn C, Duangkaeoand C, Sinthaworn S, Teerajetkul W. Experimental investigation of the effect of aggregate type Cal properties of concrete. The 21st National Convention on Civil Engineering; 2016 June 761-767. (in Thai)