ค่าการยุบตัวและกำลังอัดของคอนกรีตผสมมวลรวมใช้แล้วแทนมวลรวมหยาบ และหินฝุ่นแทนมวลรวมละเอียด Slump and Compressive Strength of Concrete Containing Recycled Aggregate and Lime Stone Dust

Main Article Content

วิศวินทร์ อัครปัญญาธร

Abstract

บทคัดย่อ


          งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสามารถในการใช้งานและกำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมใช้แล้วแทนมวลรวมหยาบจากธรรมขาติ (หินปูนย่อย) ในอัตราส่วนร้อยละ 70, 80, 90 และ 100 โดยปริมาตรของมวลรวมหยาบ และหินฝุ่นแทนมวลรวมละเอียดจากธรรมชาติ (ทรายแม่น้ำ) ในอัตราส่วนร้อยละ 70, 80, 90 และ 100 โดยปริมาตรของมวลรวมละเอียด เป็นส่วนผสม โดยมีอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.65 ทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 1, 3, 7, 14, 21 และ 28 วัน โดยใช้ตัวอย่างทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. สูง 300 มม. ผลการทดสอบพบว่าค่าการยุบตัวของคอนกรีตมีแนวโน้มลดลงตามปริมาณการใช้หินฝุ่นแทนทรายธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การใช้เศษคอนกรีตแทนหินธรรมชาติ มีแนวโน้มทำให้ค่าการยุบตัวของคอนกรีตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย กำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน มีแนวโน้มลดลงตามปริมาณอัตราส่วนเศษคอนกรีตแทนที่หินธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น และหินฝุ่นแทนที่ทรายธรรมชาติไม่เกินร้อยละ 80 ทำให้ค่ากำลังอัดของคอนกรีตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่การใช้หินฝุ่นแทนที่ทรายธรรมชาติมากเกินกว่าร้อยละ 80 ส่งผลกระทบให้ค่ากำลังอัดของคอนกรีตมีแนวโน้มลดลง สำหรับแนวโน้มการพัฒนากำลังอัดของคอนกรีตที่มีหินฝุ่นและเศษคอนกรีตเป็นส่วนผสม พบว่ามีแนวโน้มการพัฒนากำลังอัดคล้ายกับคอนกรีตควบคุมที่ใช้ทรายและหินธรรมชาติล้วนเป็นมวลรวม


คำสำคัญ: มวลรวมใช้แล้ว หินฝุ่น กำลังอัด ค่าการยุบตัว


Abstract


          This research is to study the workability and compressive strength of concrete containing recycled aggregate and lime stone dust. Recycled aggregate (RCA) is used to replace crushed stone was 70%, 80%, 90% and 100% by volume of total coarse aggregate. Lime stone dust (CD) is used to replace river sand was 70%, 80%, 90% and 100% by volume of total fine aggregate. The water to binder ratio = 0.65 was used. Compressive strength was determined at the ages of 1, 3, 7, 14, 21 and 28 days by using concrete cylinder (dimension was 150 millimeter in diameter and 300 millimeter in height) for testing. The results show that, workability of concrete was decreasing, when the amount of CD to be increasing, while workability of concrete was slightly increased, when the amount of RCA to be increasing. For the compressive strength of concrete at the ages of 28 days, the tendency was to be decreasing, when the amount of RCA to be increasing. For the amount of CD in concrete lower than 80%, compressive strength was tending to increasing. While the amount of CD in concrete more than 80%, compressive strength was decreased. In addition, the tendency of the compressive strength development of concrete with RCA and CD was similar to conventional concrete (concrete without RCA and CD).


 Keywords: recycled concrete, lime stone dust, compressive strength and slump.

Article Details

Section
Articles