สมบัติของเส้นด้ายฝ้ายที่ลงแป้งด้วยแป้งสาคู Properties of Cotton Yarn Sized with Sago Starch

Main Article Content

บิณฑสันต์ ขวัญข้าว
วิชุดา จันทร์ประภานนท์
ศิริวรรณ ศรีธรรมรงค์

Abstract

บทคัดย่อ


    งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และภาวะที่เหมาะสมในการใช้แป้งสาคู เพื่อลงแป้งเส้นด้ายฝ้าย รวมทั้งเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพ ของเส้นด้ายฝ้ายที่ลงแป้งด้วยแป้งสาคู แป้งมันสำปะหลัง และพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ โดยนำเส้นด้ายฝ้ายเบอร์ 32 Ne มาลงแป้งโดยใช้ 1)แป้งสาคู 2)แป้งสาคูผสมแป้งพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 3)แป้งมันสำปะหลัง 4)แป้งมันสำปะหลังผสมแป้งพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 5)แป้งพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ โดยใช้น้ำหนักสารลงแป้งต่อน้ำ 500 มิลลิลิตร เส้นด้ายฝ้าย 120 หลาเพื่อลงแป้งแต่ละสูตร ทำการทดสอบสมบัติทางกายภาพของเส้นด้ายทั้งก่อนและหลังลงแป้ง ผลการวิจัยพบว่าการลงแป้งด้วยแป้งสาคู 50 กรัม และแป้งสาคู 25 กรัม ผสมแป้งพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 25 กรัม ใช้เวลาในการกวนแป้งนานที่สุด มีค่าร้อยละความเข้มข้นสูงที่สุด  มีร้อยละแป้งติดไปกับเส้นด้ายมากที่สุด และเส้นด้ายมีสมบัติความคงทนต่อการขัดถูดีที่สุด การลงแป้งด้วยแป้งสาคู 20 กรัม มีสมบัติการยืดตัวก่อนขาดของเส้นด้ายสูงที่สุด  การลงแป้งด้วยแป้งสาคู 50 กรัม มีสมบัติการเก็บขนของเส้นด้ายดีที่สุด และเส้นด้ายที่ลงแป้งสาคู 25 กรัม ผสมแป้งพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ 25 กรัม มีความแข็งแรงต่อแรงดึงของเส้นด้ายสูงที่สุด  


 


คำสำคัญ: เส้นด้ายฝ้าย การลงแป้งเส้นด้าย แป้งสาคู


 


Abstract


   The objective of this research was to study possibilities and appropriate conditions of sizing cotton yarn with sago starch. To attain this objective, physical properties of cotton yarn sized with different ratios of sago starch, tapioca starch, and poly (vinyl alcohol) (PVA) were compared. In this study, various size were prepared, consisting of : 1) sago starch; 2) a mixture of sago starch and PVA; 3) tapioca starch; 4) a mixture of tapioca starch and PVA; and 5) PVA in 500 ml of water for sizing 120 yards of cotton yarn (32Ne). The physical properties of the cotton yarn were tested both before and after sizing with each sizing agent. According to the study, it was found that 50 g of sago starch and the mixture of 25 g of sago starch and 25 g of PVA needed the longest stirring time, the highest concentration of sizing agent and provide the highest percentage of sized pick up on cotton yarn, and the highest abrasion resistance of yarn. The cotton yarn sized with 20 g of sago starch showed the highest elongation at break. The lowest value of hairiness was shown after sizing the cotton yarn with 50 g of sago starch. Moreover, the cotton yarn sized with the mixture of 25 g of sago starch and 25 g of PVA exhibited the highest tensile strength.


 


Keywords: cotton yarn, yarn sizing, sago starch.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

บิณฑสันต์ ขวัญข้าว, Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering

References

[1] TonSago, [Internet].;2014.[cited 2014 Aug 30]: Available from : http:// www.kroobannok.com/427(in Thai)
[2] Kan Tam Pangsago, [Internet].; 2014.[cited 2014 Aug 30]: Available from : http://www.m-culture.in. th/moc_new/album/105165(in Thai)
[3] Pangmansampalhang, [Internet].; 2014.[cited 2014 Aug 30]: Available from:http://th.wikipedia.org/wiki/Pangmansampalhang (in Thai)
[4] Yosawat Tangtananusak. A Study on The Characteristics of Cotton Yarn Sized with Oxidized Starch [dissertation]. Rajamangala University of Technology Thanyaburi; 2009 (in Thai)
[5] Watchara Jomchai. A Study Mechani-cal Properties of Cotton Yarn Sized with Various Starch[thesis]. Rajamangala University of Technology Thanyaburi; 2012 (in Thai)
[6] Chanwit Prombot. A Study suitable for sizing Cotton Yarn to increase Efficiency of Weaving
[thesis]. Rajamangala University of Technology Thanyaburi; 2008 (in Thai)
[7] Sompop Narapiromanan, Lecture Notes for Weaving Preparation Subject Rajamangala University of Technology Thanyaburi; 2013 (in Thai)