การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ และพิกัดของโหลด สำหรับติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ Analysis of the Relationship between Solar Power and Rated Load for Installation of Stand-Alone PV System

Main Article Content

ไพโรจน์ ทองประศรี

Abstract

บทคัดย่อ


            บทความนี้นำเสนอวิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์และพิกัดของโหลด เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ การวิเคราะห์แบ่งเป็น 3 กรณีคือต้องการทราบพิกัดของเซลล์อาทิตย์สำหรับติดตั้งเมื่อผู้ใช้ทราบขนาดของโหลดและระยะเวลาในการใช้งาน ต้องการทราบขนาดของโหลดสูงสุดเมื่อผู้ใช้ทราบพิกัดของเซลล์แสงอาทิตย์และระยะเวลาในการใช้งาน และต้องการทราบระยะเวลาในการใช้งานเมื่อผู้ใช้ทราบพิกัดของเซลล์แสงอาทิตย์และขนาดของโหลด ผลที่ได้จากการทดลองผลิตกำลังไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ที่พิกัด 50 วัตต์ 100 วัตต์ 150 วัตต์ และ 200 วัตต์ ใน 1 วันสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของสมการพาราโบลาและได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นสมการสำหรับหาพิกัดของโหลด สมการที่ได้นี้ถูกนำไปทดสอบทั้ง 3 กรณี เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ผลที่ได้มีความคลาดเคลื่อนเฉลี่ย 8.25% 4.01% และ 5.09% ตามลำดับ


 


คำสำคัญ: การวิเคราะห์  กำลังไฟฟ้า เซลล์แสงอาทิตย์  พิกัดของโหลด  สมการพาราโบลา  


 


Abstract


            This paper presents a method for analyzing the relationship between solar power and rated load to use as a database for the installation of stand-alone PV system. The analysis is divided into 3 cases; need to know the rated of the solar cell for installation when the user knows the size of the load and the duration of use, need to know the maximum load size when the user knows the rated of the solar cell and the duration of use, and need to know the duration of use when the user knows the rated of the solar cell and the size of the load. The results of experiments to produce solar cell power at 50 watts, 100 watts, 150 watts and 200 watts in one day can be written in the form of the equation of a parabola and it is transformed into the equation for determining the rated load. This equation was tested for all three cases to verify the accuracy that the results have the average error of 8.25%, 4.01% and 5.09%, respectively.


Keywords: analysis, power, solar cell, rated load and equation of parabola.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

ไพโรจน์ ทองประศรี, Kasetsart University Sriracha Campus

Faculty of Engineering at Sriracha

References

[1] Rinpol N. Design for solar power systems. 13th ed. Ecoplanetworld; 2014. (in Thai)
[2] Thongprasri P. Power electronics for energy conservation. KU press; 2017. (in Thai)
[3] Viswambaran VK, Ghani A, Zhou E. Modeling and simulation of maximum power point tracking algorithms & review of MPPT techniques for PV applications. ICEDSA. 2016;1-4.
[4] Zakzouk NE, Elsaharty MA., Abdelsalam AK, Helal AA, Williams BW. Improved performance low-cost incremental conductance PV MPPT technique. IET J Renewable Po-wer Generation. 2015;10(4);1-14.
[5] Jain S, Sonti V. A highly efficient and reliable inverter configuration based cascaded multilevel inverter for PV systems. IEEE Trans on industrial electronics, 2016;64(4);2865-2875.
[6] Academic service center renewable energy conservation. Solar PV roof top safety. Department of Alterna-tive Energy Development and Efficiency. 2014. (in Thai)
[7] Impreeda D, Subsingha W. Real-time simulation with MATLAB/Simulink photovoltaic module. TREC-4; 2011;(37-44). (in Thai)