การจัดลำดับแนวทางการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการประยุกต์ใช้ กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ Learning Resources Improvement Project Prioritization: An Application of Analytic Hierarchy Process Method

Main Article Content

มงคล กิตติญาณขจร

Abstract

บทคัดย่อ


เนื่องจากการศึกษาความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละด้านงานวิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่ใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจและวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจโดยใช้ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบกันในแต่ละด้านโดยตรงอีกทั้งยังขาดการแนะนำแนวทางการปรับปรุงที่เป็นรูปธรรมซึ่งเมื่อสถาบันการศึกษาต้องการวางแผนปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้หลายด้านอาจมีข้อจำกัดในเรื่องทรัพยากรที่มีอยู่จึงมิสามารถทำการปรับปรุงในทุกด้านพร้อมกันดังนั้นแนวทางการปรับปรุงพร้อมน้ำหนักความสำคัญของแต่ละแนวทางซึ่งได้มาจากวิธีการที่เหมาะสมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการวางแผนพัฒนาในระยะยาว งานวิจัยจึงมีจุดมุ่งหมายในการนำเสนอวิธีการจัดลำดับแนวทางการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ซึ่งมีการให้น้ำหนักความสำคัญของเกณฑ์การคัดเลือกที่แตกต่างกันเพื่อให้สามารถสะท้อนความเป็นจริงมากกว่าวิธีปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่าการจัดลำดับแนวทางการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ระบุว่าควรให้ลำดับความสำคัญสูงสุดต่อ แนวทางการปรับปรุงเรื่องการจัดพื้นที่สำหรับอาจารย์และนักศึกษาได้พบปะและแลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน รองลงมาเป็นปรับปรุง ระบบอินเทอร์เน็ตใหม่ให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น โดยผลดังกล่าวเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับวิธีปัจจุบันอันเนื่องมาจากอิทธิพลของความแตกต่างของน้ำหนักความสำคัญของเกณฑ์การคัดเลือกจากการประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์


 คำสำคัญ: กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์  ความพึงพอใจ  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การจัดลำดับ


Abstract


According to current learning resources satisfaction assessment method, almost current researchers use survey research with average comparison directly among each aspects. Moreover, the clearly improvement methods are not specified. When the institutions have to plan long term improvement projects, all of improvement projects could not be implemented in the same time due to the limited of resources. Therefore, the improvement projects with prioritization that provided by proper calculation method is necessary. This paper proposed learning resources improvement project prioritization using analytic hierarchy process technique that provides different important weight for each selection criteria. This can reasonably reflect the fact more than current method. The results of the analytic hierarchy process prioritization show that the improvement project that was given the highest important weight was “providing the meeting area between teachers and students”. The second place was “improving internet system”. This ranking order was opposite to current method. This might due to the influence of the different important weight for each selection criteria from analytic hierarchy process prioritization method.


 Keywords: AHP, Satisfaction, Learning resources, prioritization.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

มงคล กิตติญาณขจร, Udonthani Rajabhat University, UdonThani, Thailand

Mongkol Kittiyankajon received Master degree in Industrial Engineering from Thammasat University, Thailand in 2005. He recieved his Ph.D from Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University, Thailand in 2018. He is also currently serving as Lecturer of Industrial Management Department, Faculty of Technology, Udon thani rajabhat university. His research interest is multiple criteria decision making.

References

[1] Porncharoen R, Pongput D,Wichiranon S. First-Year Students’ Satisfaction towards activities at Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. Journal of graduate studies Valaya Alongkorn Rajabhat University. 2017; 11(2): 130-141. (in Thai)
[2] Limsukol P, Padungsit M.Accounting staff working satisfaction. Journal of accounting profession. 2011; 7(20): 50-65. (in Thai)
[3] Thong-oon W, Panyindee J.Satisfaction toward program in human resource management in faculty of management science, Nakhon Pathom Rajabhat University. Journal of MCU Buddhapanya Review. 2017; 2(1): 1-12. (in Thai)
[4] Laeprurat S. The relationship between job satisfaction and turnover Intention: a study of generation y employees of commercial banks in khon kaen province, Thailand. Veridian E-Journal 2014; 7(3): 863-877. (in Thai)
[5] Prewthaisong S. A survey of satisfaction towards students on learning facilities in the microprocessor application course. Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University. 2018; 22(27): 79-84. (in Thai)
[6] Dissaman S. Employer satisfaction with information studies graduates, Chulalongkorn University. Library Science Journal. 2007; 28(2): 33-48. (in Thai)
[7] Jongjaisutham S. Students’ Satisfaction towards instructional management of graduate studies program at Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. Wichcha Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University. 2010; 29(2): 25-33. (in Thai)
[8] Satsuwan A, Srithailaun O.The satisfaction of the fourth year students towards the undergraduate program of science in nursing, Kuakarun Faculty of Nursing, Navamindradhiraj University. Kuakarun Journal of nursing, 2013; 21(Special issue): 59-76
[9] Chotvivathana I. Students’satisfaction towards the undergraduate program, school of accountancy, University of The Thai Chamber of Commerce. University of the Thai Chamber of Commerce journal. 2013; 33(Special issue): 1-12. (in Thai).
[10] Office of the Higher Education Commission. Manual for the internal quality assurance
for Higher education institutions. 2014. Bangkok: Tana Press.
[11] Satty T.L. The analytic hierarchy process. New York: McGraw-Hill; 1980.
[12] Tunsirikongkol W. AHP The most famous decision process in the world. Bangkok: Graphic and Printer Center; 1999. (in Thai)
[13] Tiantong M. Statistics and research methodology for IT. Bangkok: King Mongkut's University of Technology North Bangkok; 2005. (in Thai)
[14] Yamane, Taro. Statistics: An introductory analysis. 2nd Ed., New York: Harper and Row; 1973.
[15] Pisanbud S. Project planning and management. Bangkok: Suan Dusit University; 2004 (in Thai)