การประยุกต์ใช้กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการคัดเลือกโครงการปรับปรุง คุณภาพเพื่อลดของเสีย: กรณีศึกษา กระบวนการผลิตถังบรรจุอากาศ Application of Analytic Hierarchy Process to Select Quality Improvement for Defect Reduction Projects: A Case Study of Air Tank Manufacturer

Main Article Content

มงคล กิตติญาณขจร

Abstract

บทคัดย่อ


ในการปรับปรุงคุณภาพเพื่อลดของเสียขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนหนึ่งคือขั้นตอนการคัดเลือกโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเลือกใช้เครื่องมือที่แพร่หลายอย่างเช่น ผังพาเรโต (Pareto chart), ดัชนีความสำคัญ (Pareto priority index, PPI), การคัดเลือกหัวข้อปัญหาตามแนวทางกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ (Quality control circle), หรือ การวิเคราะห์ข้อบกพร้องและผลกระทบ (Failure mode & effect analysis, FMEA) อย่างไรก็ดีวิธีดังกล่าวมีเกณฑ์การคัดเลือกด้วยการพิจารณาเพียงปัจจัยด้านเดียว เช่น ผังพาเรโตของเปอร์เซ็นต์ของเสียหรือพิจารณาหลายปัจจัยแต่ให้น้ำหนักของปัจจัยด้านต่างๆ สำคัญเท่ากัน ในโรงงานกรณีศึกษาซึ่งพบปัญหาของเสียจากการผลิตที่อยู่ในระดับที่สูง แต่การทำการปรับปรุงยังต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญอื่นๆนอกจากเพียงปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น เช่น ความรุนแรง, ความเป็นไปได้และต้นทุนของเสีย งานวิจัยนี้จึงนำเสนอการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสียโดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่ทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องมือคุณภาพทั้ง 7 และกระบวนการลำดับขั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic hierarchy process, AHP)  ในการคัดเลือกหัวข้อปัญหาและทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดของเสีย ผลการวิจัยพบว่าภายหลังการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่ทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องมือคุณภาพทั้ง (7 QC tool) และกระบวนการลำดับขั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic hierarchy process, AHP) ผลการคัดเลือกโครงการปรับปรุงคุณภาพเพื่อลดของเสียสามารถสะท้อนเหตุผลจากความแตกต่างของน้ำหนักความสำคัญของแต่ละเกณฑ์ในการคัดเลือกได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งยังสามารถลด %ของเสียในปัญหาคุณภาพ สีเป็นเม็ดลงได้ 2.63% โดยคิดเป็นเงิน 9,529 บาทต่อเดือน


 


คำสำคัญ: กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์,  การคัดเลือกโครงการ,  การลดของเสีย 


 


Abstract


One of the most important phase in quality improvement for defect reduction projects is the project selection phase, almost current researchers commonly use the well-known techniques such as Pareto chart, Pareto priority index, Quality control circle method and Failure mode and effect analysis. However, some of such methods consider only one kind of selection criteria like defective rate of Pareto technique or multiple criteria consideration with the equal important weight. In the case study, the quality improvement project selection must be selected base on not only the defective rate but also severity, possibility, and failure cost aspects. Therefore, this paper proposed the integration of 7 QC tools with Analytic hierarchy process techniques to select the improvement projects for defect reduction. The results of the integration of 7 QC tools with Analytic hierarchy process techniques application, the project selection result can reasonably reflect the different important weight of each selection criteria. Moreover, the defective rate of air tank painting was reduced about 2.63% that cost 9,529 Baht per month.


 


Keywords: analytic hierarchy process, project selection, defect reduction.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

มงคล กิตติญาณขจร, Udonthani Rajabhat University, UdonThani, Thailand

Mongkol Kittiyankajon received Master degree in Industrial Engineering from Thammasat University, Thailand in 2005. He recieved his Ph.D from Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University, Thailand in 2018. He is also currently serving as Lecturer of Industrial Management Department, Faculty of Technology, Udon thani rajabhat university. His research interest is multiple criteria decision making.

References

[1] Homkri P and Kongthana J.
Design of Experiment (DOE) to Reduce Waste in Plastic Injection Process of Automation parts.Kasem Bundit Engineering Journal. 2013; 3(2): 73-95. (in Thai)

[2] Vungkahad K and Kubtustean N.
Defect Reduction in Gear Production: A Case Study of Motor Component Manufacturing. Journal of Engineering, RMUTT. 2014;12(2): 29-41. (in Thai)
[3] Srilerd K and Kubtustean N.
Waste Reduction in Induction Hardening Process: A Case Study. Journal of Engineering, RMUTT. 2016;14(2): 1-10. (in Thai)
[4] Manowichean J and Kantanantha N.
Quality Cost Reduction in Digital Camera Assembly Process. KKU Engineering Journal. 2014; 40(3): 313-322. (in Thai)
[5] Ploychalearn K.
Quality Control at Front Line QC Circle. 5th ed. Bangkok: Sor Asia Press; 2008. (in Thai)
[6] Inhun K and Laosirihongtong T.
Prioritization of Failure Modes by Using Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP): A Case study Electronics Parts / Components Manufacturing. The journal of KMUTNB. 2016 26(23): 427-436. (in Thai)
[7] Satty. T. L.
The Analytic Hierarchy Process. New York: McGraw-Hill; 1980
[8] Tunsirikongkol W. AHP
The Most Famous Decision Process in the World. Bangkok: Graphic and Printer Center; 1999. (in Thai)