การออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกแบบต่อเนื่อง Design and Fabrication of Continuous Type Barking Deer’s Mango Nut Sheller

Main Article Content

รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์
วุฒิชัย ชาวสวนแพ
จตุรงค์ ลังกาพินธุ์

Abstract

บทคัดย่อ


 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นเครื่องทุ่นแรงและช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิตเมล็ดกระบกในชุมชน เครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน คือ โครงสร้างเครื่อง ชุดลำเลียง ชุดกะเทาะ และระบบส่งกำลังโดยการทดสอบได้แบ่งขั้นตอนการทดสอบออกเป็น 2 ขั้นตอน  ในขั้นตอนแรกเป็นการทดสอบเพื่อหาลักษณะของหัวเจาะที่ให้สมรรถนะและประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุด และขั้นตอนที่สองเป็นการทดสอบหาสมรรถนะของเครื่องกะเทาะเมล็ดกระบก ผลการทดสอบในขั้นตอนแรก ที่ความเร็วรอบมอเตอร์ 1,000 รอบต่อนาที พบว่าหัวเจาะชนิด แบบเรียบเป็นหัวเจาะที่ดีที่สุดเมื่อพิจารณาจากสมรรถนะและเมล็ดที่กะเทาะได้ ผลการทดสอบขั้นตอนที่สองพบว่าที่ความเร็วรอบมอเตอร์ 1,000 รอบต่อนาที และที่อัตราการป้อน 30 เมล็ดต่อนาที เครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกมีความสามารถในการทำงาน 10.4 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เมล็ดที่กะเทาะได้ 1.04 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 0.87 กิโลวัตต์-ชั่วโมง เมื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกพบว่ามีค่าใช้จ่ายในการทำงาน 4.5 บาทต่อกิโลกรัม และมีจุดคุ้มทุนในการทำงาน 393 ชั่วใมงต่อปี เมื่อพิจารณาชั่วโมงการทำงานของเครื่องกะเทาะเมล็ดกระบก 720 ชั่วโมงต่อปี  จะมีระยะเวลาในการคืนทุน 0.3 ปี


 


คำสำคัญ: เมล็ดกระบก, เครื่องกะเทาะ, หัวเจาะเมล็ดกระบกแบบเรียบ


 


Abstract


This research was aimed to increase the production of barking deer’s mango in the community. The machine consisted of four main parts namely, steel frame, conveying unit, shelling unit and power transmission unit. Experiments were divided into two parts. The first part was aimed to evaluate the optimum shape of shelling unit. The second part was aimed to evaluate the performance and efficiency of continuous type barking deer’s mango nut sheller.  Based on the tests results, it was found that the flat shape of shelling unit performed the best in terms of capacity and efficiency of the machine at the revolution speed of 1,000 rpm. The performance tests of the machine further showed that the machine had its capacity as 10.4 kg.nuts per hour or 1.04 kg.kernels per hour at the speed and feed rate of 1,000 rpm and 30 nuts/min, respectively. The electrical consumption was found as 0.87 kW-hr. The economic analysis showed that the operation cost of the machine was approximately 4.5 Baht per kg with the break even point of 393 hour per year.  Considering the working hour per year as 720, the pay back period of the machine was found to be 0.3 year.


 


Keywords: barking deer’s mango, nut sheller, flat shape of shelling unit

Article Details

Section
Articles
Author Biography

รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Associate professor of Phd in Agricultural Engineering

References

[1] Barking deer’s mango nut. [Internet]. 2018. Jun. Available from: https://medthai.com (in Thai)
[2]Wikipedia.free encyclopedia. [Internet]. 2018. Jun. Available from:https://th.wikipedia.org/wiki (in Thai)
[3] Benefit and properties of barking deer’s mango nut [Internet]. 2018. Jun. Available from: http://www.vichakaset.com. (in Thai)
[4] Natural herb database, Faculty of Pharmaceutical Science, Ubon Ratchathani University [Internet]. 2018. Jun. Available from: http://www.phargarden.com (in Thai)
[5] Sudajan S, Chusilp S. Development of a Irvingia Malayana Nut Sheller. KKU Research Journal 2004, 9(1) 61-74. (In Thai)
[6] Kalsirisilp R, Nathong P, Khamngam W, Design and Development of Roselle Seed peeling Machine. Journal of Engineering, RMUTT. 2008 (12): 77-83. (In Thai)
[7] Buaklee A, Langkapin J, Kalsirisilp, R, Pansakorn. Design and Fabrication of a Lotus Leaf Cutting Machine.Paper presented at the 18th TSAE National Conference and the 10th TSAE International Conference (TSAE 2017): 165-168. (In Thai)
[8] Krutz, G, Thompsan, L and Claar, P. 1984. Design of Agricultural Machinery. John Wiley and Sons. New York, USA, 472p.
[9] Hunt, D. 2001. Farm Power and Machinery Management. (10th edition) Ames, Iowa, USA. Iowa State University Press, 360 p.

Most read articles by the same author(s)