การปรับปรุงการกระจายสินค้าประเภทอะไหล่ยานยนต์จากประเทศผู้ผลิตไปยัง ตัวแทนจำหน่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ The Improvement of Automotive Spare Parts Distribution from Manufacturer Countries to Distributors in South East Asia

Main Article Content

เอื้ออาทร ครูส่ง
กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ

Abstract

บทคัดย่อ


     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางปรับปรุงการกระจายสินค้าที่เหมาะสมและลดเวลานำของสินค้า (lead time) ประเภทอะไหล่ยานยนต์ จากประเทศผู้ผลิตต้นทาง 4 ประเทศมายังตัวแทนจำหน่ายปลายทางของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยคำสั่งซื้อมีขนาดเล็กไม่สามารถเติมเต็มตู้คอนเทนเนอร์ รวมถึงอุปสงค์มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงกะทันหันและยากต่อการพยากรณ์ ซึ่งทำให้ตัวแทนจำหน่ายต้องรอสินค้าเฉลี่ยนานกว่า 6-9 เดือน นับตั้งแต่ส่งคำสั่งซื้อจนสินค้าถึงท่าเรือปลายทาง ทำให้สูญเสียโอกาสในการขายเป็นจำนวนมากถึงร้อยละ 15  ทั้งนี้ได้ทำการศึกษาต้นทุนรวมและระยะเวลาในการขนส่งจากข้อมูลการดำเนินงานจริงของการขนส่งในรูปแบบโดยตรงในปีพ.ศ.2560ร่วมกับการสอบถามและสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง เปรียบเทียบกับกรณีมีศูนย์กลางกระจายสินค้า  จากการศึกษาพบว่าการมีศูนย์กลางกระจายสินค้าในประเทศไทย (คลังสินค้าปลอดอากร) จะสามารถช่วยลดระยะเวลาเฉลี่ยของการรอคอยสินค้าได้ถึง 2-3 เท่า แม้ว่าจะมีต้นทุนรวมในด้านการขนส่ง และกระจายสินค้าที่สูงกว่าเดิมถึงร้อยละ 115 แต่เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆพบว่าการลดระยะเวลารอคอยนั้น จะช่วยสนับสนุนให้ยอดขายเพิ่มได้ถึงร้อยละ 30 โดยร้อยละ 15 แรกมาจากการแก้ปัญหาการยกเลิกคำสั่งซื้อ และอีกร้อยละ 15 มาจากการคาดการณ์ว่าจะได้ส่วนแบ่งทางการตลาดมากขึ้น ส่งผลต่อกำไรสุทธิรวมที่สูงขึ้นร้อยละ 0.41 อีกทั้งช่วยลดจำนวนการเก็บสินค้าคงคลัง เวลานำในการเข้าสู่ตลาด เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า และสามารถสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันได้


 คำสำคัญ: ต้นทุน, การกระจายสินค้า, ประเทศผู้ผลิต, ตัวแทนจำหน่าย, ระยะเวลาการรอคอย, เวลานำ


Abstract


     This research aims to improve and develop an appropriate products delivery and distribution and to reduce delivery lead time from 4 manufacturer countries of automotive spare parts, with insufficient order to fulfill the container, to distributors in South East Asia. Nowadays, Full-Container-Load (FCL) delivery was operated from manufacturer countries to distributor countries. The distributors have been waiting for 6-9 months starting from placing order to receiving goods at destination port. It caused loss in selling opportunity because the customers cancelled the order due to too long waiting time. The result showed that to set up distribution center at Thailand Free Trade zone, to consolidate products from many manufacturers and the deliver to distributors in various countries, can reduce waiting period for about 30%. Although the total delivery and distribution cost is higher about 115% but the customer comments revealed that the delivery and distribution efficiency development can raise total sale up to 30% and net profit increased 0.41%. More advantages are less inventory for distributors, longer product life, higher service level in overview, higher customer satisfaction, higher competition ability, and better company image and reputation leading to customer confidence.


 Keywords: Cost, Distribution, Manufacturer countries, Distributors, Waiting time, Lead time

Article Details

Section
Articles
Author Biography

เอื้ออาทร ครูส่ง, Chulalongkorn University

Logistics and Supply Chain management

Graduate School

References

Donald J. Bowersox, David J. Closs, and M. Bixby Cooper, Supply Chain Logistics Management, Second Edition (McGraw-Hill, 2007)

สงคราม อาฮูวารี. (2546). ความเหมาะสม ของการส่งออกยางพาราด้วยเรือชายฝั่ง. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ปฎิกร วัฒนอมาตย์. (2544). การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดส่งชิ้นส่วนยานยนต์ระหว่างจังหวัดสมุทร ปราการและจังหวัดระยอง. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต)

สุพรรณ สุดสนธิ์ (2547). การออกแบบเครือข่ายโลจิสติกส์สำหรับการขนส่งขาออกในวิสาหกิจอาหารแช่แข็งขนาดย่อม. (วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

พรทิพย์ ตั้งจิตเจริญพณิช. (2548). การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคระหว่างการขนส่งผ่านศูนย์กระจายสินค้ากับการขนส่งตรง. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

รมิสต์ฐากร ตันประวัติ. (2552). ศูนย์กระจายสินค้าไทยในต่างแดน. (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Peter Baker. (2008).The design and Operation of Distribution Centres within Agile Supply Chain. Master’s Thesis, Centre for Logistics and Supply Chain Management.
Cranfield School of Management. Cranfield University UK.

Yung-Hsiang Cheng and Yi-Ling Tsai. (2009). Factors influencing shippers to use multiple country consolidation services in international distribution centers. Master’s Thesis, Department of Transportation and Communication Management Science. National Cheng Kung University and Department of Logistics Department. National Kaohsiung First University of Science and Technology, Taiwan.