การศึกษาเปรียบเทียบการรักษาความชื้นของดิน และการป้องกันวัชพืชจากการใช้ผ้าไม่ทอที่ปักด้วยเข็มปักเป็นวัสดุคลุมดิน กรณีศึกษาการเจริญเติบโตของแคนตาลูป A Comparison Study on Soil Moisture and Protection of Weed using Needle Punch Nonwoven...

Main Article Content

บิณฑสันต์ ขวัญข้าว
สมนึก สังข์หนู
จักรกฤษณ์ เจริญใส

Abstract

บทคัดย่อ


   วัสดุคลุมดิน เป็นวัสดุที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการรักษาความชื้นในดิน  ในขณะเดียวกันยังสามารถลดปริมาณวัชพืชในแปลงพืช ปัจจุบันวัสดุที่นำมาใช้เป็นวัสดุคลุมดินมีหลากหลายชนิดทั้งที่ได้จากวัสดุธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์ และวัสดุคลุมดินที่เป็นสิ่งทอทางเกษตรเช่น วัสดุคลุมดินจากผ้าไม่ทอ  เป็นต้น  เมื่อนำเส้นใยพอลิเอสเทอร์ มาทำการพัฒนาเป็นวัสดุคลุมดิน  โดยทดลองผลิตเป็นผ้าไม่ทอด้วยเทคนิคปักด้วยเข้มปัก ทั้งหมด 4 ตัวอย่าง ผ้าไม่ทอตัวอย่าง A มวล 47 g/m2 หนา 0.28 mm, ผ้าไม่ทอตัวอย่าง B มวล 105 g/m2 หนา 0.90 mm, ผ้าไม่ทอตัวอย่าง C มวล 155 g/m2 หนา 1.27 mm  และผ้าไม่ทอตัวอย่าง D มวล 210 g/m2 หนา 2.62 mm นำผ้าที่ได้ศึกษาสมบัติด้านความแข็งแรงพบว่า ผ้าไม่ทอตัวอย่าง C แข็งแรงมากที่สุด ผ้าไม่ทอตัวอย่าง A และ D ไม่สามารถทดสอบได้เนื่องจากผ้าบาง  และหนาเกินไป  นอกจากนั้นผ้าไม่ทอทั้ง 4 ตัวอย่าง ยังถูกนำไปศึกษาเป็นวัสดุคลุมดินบนแปลงต้นแคนตาลูป และเปรียบเทียบกับ 3 แปลงได้แก่ แปลงที่ไม่มีวัสดุคลุมดิน, แปลงที่ใช้พลาสติก  และแปลงที่ใช้ฟางข้าวเป็นวัสดุคลุมดิน พบว่าแปลงของผ้าไม่ทอตัวอย่าง D สามารถรักษาความชื้นในดินดี จำนวนวัชพืชที่พบมีน้อยลำต้นแคนตาลูปเจริญเติบโตได้ดี  ขนาดของผล  และใบเมื่อเทียบกับแปลงอื่น แปลงที่ใช้ผ้าไม่ทอตัวอย่าง D ยังได้ผลผลิตดี


 คำสำคัญ: วัสดุคลุมดิน,  สิ่งทอทางเกษตร, ผ้าไม่ทอที่ปักด้วยเข็มปัก, แคนตาลูป


Abstract


  Mulching is mainly help in conserving of soil moisture and also reducing weed growth in cultivation area. Nowadays materials that are used as mulching are varied to natural materials, synthesis materials, and agricultural textile materials such as nonwoven mulching. In this study, polyester fiber is developed into mulching by needle-punched nonwoven technic with four sizes of samples including nonwoven fabric (A) size 47 g/m2 thickness 0.28 mm., nonwoven fabric (B) size 105 g/m2 thickness 0.90 mm., nonwoven fabric (C) size 155 g/m2 thickness 1.27 mm. and nonwoven fabric (D) size 210 g/m2 thickness 2.62 mm. Strength test are conducted on four samples. It is founded that sample C has the highest strength; while sample A and sample D are not capable of the test due to its thickness, too thin and too thick respectively. Moreover, all four samples are studied on cantaloupe cultivation as mulching, comparing to another three cultivations with different mulching: no mulching, plastic sheet mulching, and rice straw mulching. The results show that cultivation using sample D is well conserve of soil moisture, has less weeds, and can grow strong cantaloupe. Sizes of fruits and leaf from sample D cultivation are also good comparing to other cultivations.


 Keywords: mulch, agrotextile, needle punching nonwoven fabric, Cantaloupe

Article Details

Section
Articles
Author Biography

บิณฑสันต์ ขวัญข้าว, Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering