การศึกษาเวลามาตรฐานการติดตั้งแม่พิมพ์ กรณีศึกษา บริษัทผลิตถุงพลาสติก A Standard Time Study of Install the Paint Mold : A Case Study of Plastic Bag Manufacturing Company.

Main Article Content

กิตติชัย อธิกุลรัตน์

Abstract

บทคัดย่อ


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการติดตั้งแม่พิมพ์และหาเวลามาตรฐานติดตั้งเครื่องพิมพ์ โดยการศึกษาการติดตั้งแม่พิมพ์ ด้วยการศึกษาการทำงานของ คน-เครื่องจักร พร้อมกับวิเคราะห์ขั้นตอนที่ไม่มีคุณค่าด้วยการตั้งคำถาม 5W1H และปรับปรุงการดำเนินการด้วยหลักการ ECRS ภายหลังการปรับปรุงสามารถปรับกระบวนการใหม่โดยตัดขั้นตอนที่ไม่มีคุณค่า ทำให้เหลือขั้นตอนในการติดตั้งแม่พิมพ์จากเดิม 13 ขั้นตอนเหลือ 6 ขั้นตอน ลดเวลาในการติดตั้งแม่พิมพ์จากเดิม ใช้เวลา 76.99 นาที เหลือ 52.42 นาที หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 31.91 จากนั้นทำการหาเวลามาตรฐานโดยการจับเวลาทางตรง พร้อมกับหาจำนวนครั้งการจับเวลาที่เหมาะสมด้วยความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน ±10% ผลการวิจัยพบว่าการปรับตั้งแม่พิมพ์ มีเวลาปกติและเวลามาตรฐาน คือ 56.613 นาที และ 65.105 นาที 


 คำสำคัญ: เวลาไม่มีคุณค่า เวลาปกติ เวลามาตรฐาน


Abstract


          This research aims to improve a mold setup process and determine the standard time for installing the paint Mold. By studying the Mold Installation by focusing on a work study of Man-Machine with analyzing non-value added activities by using 5W1H questions as well as applying ECRS concept in order to improve the setup process. After the process has been improved by eliminated non-value added activities, the activities of setting up the printing machine have been reduced from 13 activities to 6 activities, the time of a mold setup was reduced from 76.99 minutes to 52.42 minutes, 57.13% time decreased. After that, find out the standard time by employing stopwatch and counting suitable numbers with the 95% confidence interval and ± 10% tolerance. The result shows that normal time and standard time are 56.613 minutes and 65.105 minutes. 


 Keywords: Non-value added-time, Normal time, Standard time.

Article Details

Section
Articles

References

[1] วันชัย ริจิรวนิช. 2543. “การศึกษาการทำงาน
หลักการและกรณีศึกษา.” พิมพ์ครั้งที่ 7 สำนักพมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
[2] กิตติชัย อธิกุลรัตน์.2560. “การเพิ่มผลผลิต
โดยการปรับปรุงการทำงานด้วยการเคลื่อนไหวพื้นฐานของมือ :กรณีศึกษาสายการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคกส์.” วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 11 (1) : 165-176.
[3] กษิดิศ แสงเดือนและ คณะ2550.“การเพิ่ม
ผลิตภาพด้วยเทคนิคการจัดสมดุลสายการประกอบ โดยวิธีการทางพันธุกรรม.” การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ.24-26ตุลาคม 2550.[4] กิตติชัย อธิกุลรัตน์ และภัทพงษ์ ภาคภูมิ.
2560. “การประยุกต์ระบบการผลิตแบบลีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต กรณีศึกษา บริษัท ยู.พี.เอส. อุตสาหกรรม จำกัด.”วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยี มหาวิทยาลัยเกาตรศาสต์ ปีที่ 6(30:13-26.
[5] คมกริช เมืองมูล และคณะ. 2559. “การศึกา
เวลามาตรฐานในกรผลิตกล่องลูกฟูก : กรณ๊ศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองชนะแพ็คกิ้ง”.วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 6(1) : 107-121