การศึกษาเวลามาตรฐานการติดตั้งแม่พิมพ์ กรณีศึกษา หจก.แมกเนติค แอนเนกซ์ ซัพพลาย A Standard Time Study of Install the Paint Mold : A Case Study of Magnetic Annex Supply Partnership

Main Article Content

กิตติชัย อธิกุลรัตน์

Abstract

บทคัดย่อ


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการติดตั้งแม่พิมพ์และหาเวลามาตรฐานติดตั้งเครื่องพิมพ์ โดยการศึกษาการติดตั้งแม่พิมพ์ ด้วยการศึกษาการทำงานของ คน-เครื่องจักร พร้อมกับวิเคราะห์ขั้นตอนที่ไม่มีคุณค่าด้วยการตั้งคำถาม 5W1H และปรับปรุงการดำเนินการด้วยหลักการ ECRS ภายหลังการปรับปรุงสามารถปรับกระบวนการใหม่โดยตัดขั้นตอนที่ไม่มีคุณค่า ทำให้เหลือขั้นตอนในการติดตั้งแม่พิมพ์จากเดิม 13 ขั้นตอนเหลือ 6 ขั้นตอน ลดเวลาในการติดตั้งแม่พิมพ์จากเดิม ใช้เวลา 76.99 นาที เหลือ 52.42 นาที หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 31.91 จากนั้นทำการหาเวลามาตรฐานโดยการจับเวลาทางตรง พร้อมกับหาจำนวนครั้งการจับเวลาที่เหมาะสมด้วยความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน ±10% ผลการวิจัยพบว่าการปรับตั้งแม่พิมพ์ มีเวลาปกติและเวลามาตรฐาน คือ 56.613 นาที และ 65.105 นาที 


คำสำคัญ: เวลาไม่มีคุณค่า เวลาปกติ เวลามาตรฐาน


Abstract


          This research aims to improve a mold setup process and determine the standard time for installing the paint Mold. By studying the Mold Installation by focusing on a work study of Man-Machine with analyzing non-value added activities by using 5W1H questions as well as applying ECRS concept in order to improve the setup process. After the process has been improved by eliminated non-value added activities, the activities of setting up the printing machine have been reduced from 13 activities to 6 activities, the time of a mold setup was reduced from 76.99 minutes to 52.42 minutes, 57.13% time decreased. After that, find out the standard time by employing stopwatch and counting suitable numbers with the 95% confidence interval and ± 10% tolerance. The result shows that normal time and standard time are 56.613 minutes and 65.105 minutes. 


Keywords: Non-value added-time, Normal time, Standard time.

Article Details

Section
Articles

References

[1] Rijiravanich V. Work study : principle and case study. 4th Chulalongkorn University Press. 2548. (In Thai)
[2] Athikulrat K. Productivity improvement by fundamental of hand motions : a case study of assembly line in an electronics company. RMUTP Research Journal.2017,11(1):165-176. (In Thai)
[3] Sangdeun K, Pornsingh C, Wattanasangsuk A. Productivity improvement with line balancing technique by genatic algorithm. In proceeding of 7th Nation Conference of Industrial Engineering Network, 2007 Oct 24-26; Petchaburi. 685-692.
[4] Athikulrat k, Pakpoom P. Application of lean manufacturing system to increase productivity : case study of U.P.S. Industrial Co., Ltd. Journal of Science and Technology. 2017.6(3).13-26. (In Thai)
[5] Moungmoon K, Kartea N, Chaikumpun M. The standard time study of carton corrugated production : case study ruengchana packing limited partnership. Kasem Bundit Engineering Journal. 2016.6(1):107-121. (In Thai)