การออกแบบและสร้างเครื่องเหวี่ยงแยกน้ำและน้ำมันในกระบวนการผลิตแคบหมูไร้มัน Design and Construction of Water and Oil Removal Machine for Pork Snack Production

Main Article Content

มานพ แย้มแฟง

Abstract

บทคัดย่อ        


   เครื่องเหวี่ยงแยกน้ำและน้ำมันสำหรับกระบวนการผลิตแคบหมูถูกออกแบบที่มีแกนศูนย์กลางอยู่ร่วมกันและสร้างขึ้นเพื่อลดเวลาการทำงานในกระบวนการผลิตแคบหมู ซึ่งเครื่องประกอบด้วยถังทรงกระบอก 3 ชั้น โดยถังชั้นกลางที่อยู่กับที่เป็นถังทรงกระบอกที่มีรูขนาด 9.5 มิลลิเมตร กระจายทั่วพื้นผิวแนวตั้งของถังเพื่อลดความเร็วของน้ำและน้ำมันก่อนที่จะไปชนถังชั้นนอกเพื่อป้องกันการสะท้อนกลับ ถังชั้นในที่หมุนเพื่อเหวี่ยงแยกน้ำและน้ำมันเป็นถังทรงกระบอกที่มีรูขนาด 8 มิลลิเมตร กระจายทั่วพื้นผิวแนวตั้งของถัง โดยวัสดุที่ทำถังทำจาก Stainless Steel และใช้มอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า เป็นต้นกำลัง เมื่อผู้ประกอบการนำเครื่องเหวี่ยงแยกน้ำออกจากหนังหมูไปใช้สามารถลดระยะเวลาในกระบวนการทำงานได้เป็น 10 นาที/ครั้ง ที่ความเร็วรอบ 179 รอบ/นาที ซึ่งเป็นความเร็วรอบที่เหมาะสมในการทำงาน และเมื่อนำเครื่องเหวี่ยงแยกน้ำมันเครื่องใหม่แทนเครื่องเก่าที่ใช้งานอยู่จะสามารถลดระยะเวลาการทำงานลง 6 เท่า ซึ่งเครื่องเก่าที่ผู้ประกอบการใช้งานอยู่สามารถเหวี่ยงแยกน้ำมันออกจากแคบหมูได้ 1 กิโลกรัม/ครั้ง หรือ ½ ถุง/ครั้ง (1ถุงสามารถบรรจุแคบหมูได้ 2 กิโลกรัม) เมื่อใช้เครื่องใหม่สามารถเหวี่ยงแยกน้ำมันออกจากแคบหมูได้ 6 กิโลกรัม/ครั้ง หรือ 3 ถุง/ครั้ง ที่เวลาการเหวี่ยงแยกน้ำมันเท่ากัน อัตราการผลิตแคบหมูโดยเฉลี่ยของผู้ประกอบการ 50 ถุง/วัน ถ้าผู้ประกอบการใช้เครื่องเก่าจะต้องทอดและเหวี่ยงแยกน้ำมัน 100 ครั้ง/วัน แต่เมื่อใช้เครื่องใหม่จะทำงาน 17 ครั้ง/วัน ซึ่งการทำงานจะลดลง 83 ครั้ง/วัน


 คำสำคัญ: แคบหมู  เครื่องสลัด การออกแบบ


Abstracts


The water and oil removal machine for pork snack production is designed and built to reduce the time spent in the pork snack production process. The machine consists of three concentric cylindrical tanks.  The middle tank has 9.5 mm diameter holes distributed on the surface of tank to reduce the speed of water and oil before colliding with the outer tank to prevent the oil reflection. The inner tank with holes of 8 mm is rotated to remove water and oil. The tank material is made from stainless steels and a motor of 1 hp is used for main power. When the manufacturers use this machine for remove water from pigskin, it can reduce the process time to 10 minutes / time at a speed of 179 rpm which is the optimal working speed. For producing pork snack, when this machine is used instead of the old machine, it can reduce the working time by 6 times. The old machine used by the manufacturer can take the oil out of the pork snack 1 kg / time or ½ bag / time. (1 bag contains 2 kg of pork snack). When the new machine is operated, it can remove the oil from pork snack 6 kg / time or 3 bags / time at the same period. The normal rate to produce pork snack is 50 bags per day. If the manufacturer uses the old machine, working 100 times per day are required. However, when the new machine is used, working 17 times a day will be done which can reduce working 83 times a day. 


 Keywords:  Pork snack, Centrifugal separator, Design

Article Details

Section
Articles

References

[1] เกียรติพงษ์ เทพวงค์ และ คณะ, 2557. การ ออกแบบและสร้างเครื่องสลัดน้ำมันอเนกประสงค์. ปริญญานิพนธ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.
[2] เดช เหมือนขาว และยงยุทธ ดุลยกุล, 2554. การศึกษาและการออกแบบกระบวนการสลัดแห้งพลาสติกเพื่อนำกลับมาผลิตใช้ใหม่. การประขุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, หน้า 363-371.
[3] พิบูลย์ เครือคำอ้าย และ คณะ, 2559. การพัฒนาเครื่องสลัดน้ำดอกดาวเรือง. ปริญญานิพนธ์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.
[4] อุทัย ผ่องรัศมี, 2556. การพัฒนาสมรรถนะ เครื่องสลัดน้ำมันที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์อาหารทอด. ปริญญานิพนธ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.