สิ่งทอโยธาในงานดินสำหรับประยุกต์ในงานรางรถไฟ Different Geotextiles in Soil for Railway Construction Application

Main Article Content

วิชุดา จันทร์ประภานนท์
นิธินาถ ชิตพงศ์

Abstract

บทคัดย่อ


การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการนำวัสดุทางสิ่งทอไปใช้ในงานดินสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในระบบขนส่งทางรางรถไฟ  ผ้าไม่ทอสามตัวอย่างเตรียมด้วยเครื่องสางใยและกระบวนการยึดติดทางกลด้วยเครื่องปักเข็ม  ซึ่งมีน้ำหนักประมาณ 200 – 600 กรัมต่อตารางเมตร และมีความหนาประมาณ 2 – 7 มิลลิเมตร  ผ้าไม่ทอที่มีน้ำหนักมากที่สุด คือ 609.8 กรัมต่อตารางเมตร  และมีความหนามากที่สุด คือ 6.76 มิลลิเมตร  มีค่าการทนต่อแรงดึงและแรงดันทะลุสูง  แต่มีสมบัติการซึมผ่านของอากาศและน้ำต่ำ  เมื่อนำผ้าไม่ทอทั้งสามตัวอย่างและผลิตภัณฑ์สิ่งทอโยธาไปทำการทดสอบในงานดินด้วยการทดสอบ ซี บี อาร์  พบว่า การวางวัสดุสิ่งทอเหล่านี้ในระหว่างชั้นดิน  ทำให้การต้านแรงกดอัดของดินมีค่าต่ำลง  อย่างไรก็ตาม  พบว่า  ค่า ซี บี อาร์ ของชั้นดินที่มีการวางตัวอย่างผ้าไม่ทอที่มีน้ำหนักมากที่สุดมีค่าสูงกว่าค่า ซี บี อาร์ ของชั้นดินที่มีการวางตัวอย่างผลิตภัณฑ์สิ่งทอโยธาประมาณ 87 เปอร์เซ็นต์  นั่นคือ  ชั้นดินที่มีตัวอย่างผ้าไม่ทอที่มีน้ำหนักมากสุดจากงานวิจัยนี้  สามารถทนแรงกดอัดได้มากกว่าชั้นดินที่มีผลิตภัณฑ์สิ่งทอโยธาที่ใช้งานจริง


คำสำคัญ: ผ้าไม่ทอ  แผ่นใยสังเคราะห์  สิ่งทอเทคนิค  สิ่งทอโยธา  ซี บี อาร์


Abstract


This research aimed to study the use of different geotextiles in soil for railway construction application. Three nonwovens were produced by carding followed by needlepunching and then were compared to commercial geotextile. The fabric weight of three nonwovens was around 200 to 600 gram per square meter (gsm) and the thickness of them was typically 2 to 7 millimeter (mm). Nonwoven having the heaviest in fabric weight of 609.8 gsm and the thickest of 6.76 mm exhibited the highest in both of tensile strength and bursting strength but had the slightest in hydraulic properties both of air permeability and water permeability. In addition, three nonwovens and the commercial geotextile were performed in a laboratory California Bearing Ratio (CBR) test to investigate the behavior of reinforced soil with different materials. The results showed that the stress of each penetration of soil was not improved with the inclusion of each material. However, CBR value of the soil with the heaviest nonwoven were higher than that of the soil with commercial geotextile about 87%. Therefore, the introduction of the heaviest nonwoven reinforcement in soil enhanced the bearing capacity compared to the placing of commercial geotextile in soil.     


Keywords: nonwoven, geosynthetics, technical textiles, geotextile, CBR

Article Details

Section
Articles
Author Biographies

วิชุดา จันทร์ประภานนท์, Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Faculty of Engineering

นิธินาถ ชิตพงศ์, Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Faculty of Engineering

References

[1] Hemmachandra K. Technical Textiles. Bangkok: Offset Creations Co.,Ltd. 2006. (in Thai)
[2] Koerner RM. Designing with geosynthetics Vol. 1. 6th ed. Kentucky: Xlibris Corporation. 2014.
[3] Koerner RM. Chapter 11 geotextile used in separation. In: Koerner RM, editor. Geotextile from Design to Applications. Cambridge: Woodhead Publishing. 2016. p. 241–256.
[4] Christopher BR. Chapter 14 geotextiles used in reinforcing paved and unpaved roads and railroads. In: Koerner RM, editor. Geotextile from Design to Applications. Cambridge: Woodhead Publishing. 2016. p. 305–335.
[5] Rail Design Support Manual. cited 2016 October 21. Available from www.geofabrics.com
[6] Ashpiz ES, Diederich R, Koslowski C. The use of spunbonded geotextile in railway track renewal St.Petersburg-Moscow. Proceeding of 7th International Conference on Geosynthetics, Nice, France, 2002. p. 1173-1176.
[7] TenCate Polyfelt® in Dutch Rail Renovation. cited 2016 January 5. Available from www.tencate.com/txtures/winter-2011/TenCate-Polyfelt-in-Dutch-rail-renovation.aspx
[8] Polyfelt® TS – Separation & Filtration Nonwovens. cited 2016 January 5. Available from https://www.buildsite.
com/pdf/tcmirafi/TenCate-Polyfelt-TS-Product-Data-1540984.pdf
[9] Adam C, Apraku E, Opuku-Boahen R. Effect of triaxial geogrid reinforcement on CBR strength of natural gravel soil for road pavements. Journal of Civil Engineering Research. 2015;5(1): 45-51.
[10] Çinçik E, ,Koç E. An analysis on air permeability of polyester/viscose blended needle-punched nonwovens. Text. Res. J. 2011;82(5): 430-442.
[11] Kumar PS, Rajkumar R. Effect of geotextile on CBR strength of unpaved road with soft subgrade. Electronic Journal of Geotechnical Engineering. 2012;17: 1355-1363.
[12] Kumar PS, Devi SP. Effect of needle punched nonwoven coir and jute geotextile on CBR strength of soft subgrade. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. 2011;6(11): 114-116.
[13] Naeini SA, Mirzakhanlari M. The effect of geotextile grading on the bearing ratio of granular soils. Electronic Journal of Geotechnical Engineering. 2008;13: 1-10.