ผลของอุณหภูมิและการดัดแปลงสภาพบรรยากาศในบรรจุภัณฑ์ต่ออายุการเก็บรักษารากบัวสดตัดแต่ง Effects of temperature and modified atmosphere packaging (MAP) on storage life of fresh cut lotus root

Main Article Content

สุนัน ปานสาคร
จตุรงค์ ลังกาพินธุ์

Abstract

บทคัดย่อ


          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิและการดัดแปลงสภาพบรรยากาศในบรรจุภัณฑ์ต่ออายุการเก็บรักษารากบัวสดตัดแต่ง โดยบรรจุรากบัวสดตัดแต่งความหนา 1 cm บนถาด (150 g ต่อถาด) และบรรจุในถุงชนิดโพลิโพรพิลีนที่มีการปรับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิการเก็บรักษา ประกอบด้วย 28% CO2 เก็บรักษาที่ 4±1°C และ 28% CO2 เก็บรักษาที่ 27±1°C และตัวอย่างควบคุมบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีการดัดแปลงสภาพบรรยากาศมีคาร์บอนไดออกไซด์เริ่มต้น 0.6% และจัดเก็บที่อุณหภูมิเดียวกัน (0.6% CO2, 4±1°C storage และ 0.6% CO2, 27±1°C storage) ระหว่างการเก็บรักษา 15 วัน ทำการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของรากบัวสดตัดแต่งระหว่างการเก็บรักษารากบัวสดตัดแต่งที่ 27±1°C ในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีการดัดแปลงสภาพบรรยากาศพบว่าคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P≤0.05) ในขณะที่การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ (4±1°C) ช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ บรรจุภัณฑ์ที่มีการดัดแปลงสภาพบรรยากาศในบรรจุภัณฑ์ร่วมกับการเก็บที่อุณหภูมิต่ำมีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เพียงเล็กน้อย (28-31%) ในช่วง 9 วัน และเมื่อสิ้นสุดการเก็บรักษารากบัวสดตัดแต่งที่ 15 วัน ให้ค่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรจุภัณฑ์เป็น 40% การเก็บรักษารากบัวสดตัดแต่งพบว่าค่าความสว่าง (L*) ค่าความแข็ง ปริมาณความชื้น ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) มีแนวโน้มลดลง และในทางตรงกันข้ามค่าความเป็นสีแดง (a*) และค่าความเป็นสีเหลือง (b*) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกสภาวะการทดสอบ ดังนั้นการเก็บรักษารากบัวสดตัดแต่งที่อุณหภูมิต่ำ (4±1°C) ร่วมกับการดัดแปลงสภาพบรรยากาศในบรรจุภัณฑ์ช่วยลดการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและทางเคมีได้


 คำสำคัญ : รากบัว, การดัดแปลงสภาพบรรยากาศในบรรจุภัณฑ์, คาร์บอนไดออกไซด์, การเก็บรักษา


Abstract


            This research aimed to study the effects of temperature and modified atmosphere packaging (MAP) on storage life of fresh cut lotus root. The Fresh cut of lotus roots was sliced into 1 cm in thickness, placed on trays (150 g/tray) and packed in polypropylene bags after that filled with different carbon dioxide composition and different storage temperature, i.e. 28% CO2, 4±1°C storage and 28% CO2, 27±1°C storage. Other slices of sample were packed at non-modified atmospheres packaging as a control (0.6% CO2) and stored at same temperature (0.6% CO2, 4±1°C and 0.6% CO2, 27±1°C). At 15 days of storage, the physicochemical properties of fresh cut lotus root were analyzed. Storage fresh cut of lotus roots at 27±1°C (Control) was found that carbon dioxide concentration significantly increased (P≤0.05) whereas storage at low temperatures (4±1°C) the slowdown in the rise of CO2 was observed. Modified atmosphere packaging (MAP) with storage in low temperature was showed a slight change in CO2 (28-31%) over a 9 days period, whereas CO2 increased to 40% at the end of storage with 15 days. The lightness, hardness, moisture content and pH value of treatments were decreased when the level of redness and yellowness were increased in all test conditions. Low temperatures storage (4±1°C) combined with modified atmosphere packaging (MAP) of fresh cut lotus root retarded with a change in physical and chemical properties.


 Keywords: Lotus root, Modified atmosphere packaging, Carbon dioxide, Storage

Article Details

Section
Articles
Author Biography

สุนัน ปานสาคร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Assoc professor of Phd in Food Engineering and Bioprocess Technology