การศึกษาและทดสอบชุดคัดขนาดเมล็ดบัวหลวง Study and Testing of Lotus Seeds Sizing Unit

Main Article Content

จตุรงค์ ลังกาพินธุ์
สุนัน ปานสาคร
รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์
เกรียงไกร แซมสีม่วง
มรุกต ภูคำกอง
พิเชฐ สุวรรณวิจิตร

Abstract

บทคัดย่อ


            ชุดคัดขนาดเมล็ดบัวหลวงถูกสร้างขึ้นเพื่อศึกษาและทดสอบหาหลักการทำงานที่มีแนวโน้มเหมาะสมที่สุดในการคัดขนาดเมล็ดบัวหลวงสำหรับใช้ในการออกแบบเครื่องคัดขนาดเมล็ดบัวหลวง ชุดทดสอบประกอบด้วย โครงสร้างหลัก ชุดคัดขนาด ถังป้อนเมล็ด ระบบส่งกำลัง และใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 แรงม้า เป็นต้นกำลัง หลักการทำงานของเครื่องเริ่มจากผู้ทำงานป้อนเมล็ดบัวหลวงลงในช่องป้อนเมล็ดบัวหลวงเข้าทางด้านบนของเครื่อง หลังจากนั้นเมล็ดบัวหลวงจะไหลเข้าสู่ชุดคัดขนาดที่ประกอบด้วยตะแกรงโยก 3 ชั้น ที่สามารถคัดขนาดเมล็ดบัวได้ 3 ขนาด และเมล็ดบัวหลวงที่ผ่านการคัดขนาดจะไหลสู่ช่องทางออกต่างๆ ทางด้านหน้าเครื่อง จากการทดสอบโดยใช้ช่องป้อน 3 ขนาด และใช้ความเร็วรอบของเพลาขับชุดคัดขนาด 115, 125 และ 135 รอบต่อนาที ตามลำดับ พบว่าชุดคัดขนาดเมล็ดบัวหลวงสามารถทำงานได้ดีที่สุดที่ช่องป้อนขนาดกลาง (5x5 เซนติเมตร2) และความเร็วของเพลาขับลูกเบี้ยว 115 รอบต่อนาที มีความสามารถในการทำงาน 118.5 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ความแม่นยำในการคัดขนาด 89.8% ไม่มีเมล็ดบัวหลวงเสียหาย และใช้พลังงานไฟฟ้า 0.61 กิโลวัตต์-ชั่วโมง


 คำสำคัญ: การออกแบบ เครื่องคัดขนาด เมล็ดบัวหลวง บัวหลวง


Abstract


The lotus seeds sizing unit was fabricated to study and testing of factors affecting the grading of lotus seeds for designing the lotus seeds sizing machine. The testing unit consists of the main frame, the seeds sizing unit, the hopper, the power transmission unit, and a 1 hp electric motor, which was used as a prime mover. In the operation, the lotus seeds were fed manually into feeding chute at the top of the machine, then these were falls through the seed sizing unit, met a set of 3 flat sieves that serves to grading in 3 sizes, then after sizing the seeds were released through outlet chute at in front of the machine. The prototype has been tested for 3 sizes of feeding, and at the cam shaft speed of 115, 125 and 135 rpm, respectively indicated that the optimal performance was achieved when the machine was operated at cam shaft speed 115 rpm, using medium size of feeding (5x5 cm2). The working capacity was 118.5 kg/hour, percentage of grading was found to be 89.8% with no percentage of damaged seeds. It consumed 0.61 kW-hour of energy.


Keywords: design, sizing machine, lotus seed, lotus

Article Details

Section
Articles
Author Biography

จตุรงค์ ลังกาพินธุ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Associate Professor of Doctor engineer in Agricultural Systems and Engineering

References

[1]JollyR S.Benefits of the lotus plant[Internet].Mumbai. 2018October-[cited 2019January25];Available from: https://caloriebee.com/nutrition/Health-Benefits-Of-Lotus-Roots-Or-Stem-Seeds-Leaves-And-Flowers.
[2]Suksawat W.7 benefits of Thai grains[Internet].Bangkok. 2017Jun-[cited2018April 23];Available from:http://www.tnews.co.th/contents.
[3]Lotus production situation [Internet].Bangkok.Department of Agriculture Extension.[updated 2017 May 16; cited 2018 Jul 9]. Availablefrom: http://www.doae.go.th /LIBRARY/.
[4]SuwannaroT. Lotus farming. Extension and TrainingOffice. Bangkok: KasetsartUniversity; 2007.
[5]MueangsukS. Lotus farming in Bueng Kan[Internet].Bangkok, khaosod Online. 2016Feb-[cited 2016Feb 15]. Availablefrom: https://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid.
[6]VijitwittayapongP. 2552. Lotus seedsproduct of Phichit [Internet]. Bangkok, Matichon Online. 2013 Jun-[cited 2013 Feb 13]. Available from:http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.
[7]LangkapinJ, ParnsakhornS, KalsirisilpR, ProrodM,KhotpromsrtN.Study and testing of a lotus seed peelingmachine. Journalof Engineering RMUTT.2018;1:35-42. (in Thai)
[8]LangkapinJ, ParnsakhornS, KalsirisilpR, SamseemoungG, NgmanilP,JueyT. Design and fabrication of a lotus seed membrane peeling machine. Journal of Engineering RMUTT. 2019;1:127-37. (in Thai)
[9]LangkapinJ, Sunan Parnsakhorn S,AkarakulthonP. Development of a dry lotus seed sheller, Thai Society of Agricultural Engineering Journal. 2015;1:38-44. (in Thai)
[10]LangkapinJ, ParnsakhornS, KalsirisilpR,SangsawangS. Development of adried lotus seed sheller, Research Journal RMUTT,2018;2:11-22. (in Thai)
[11]Anon.Moisture measurement.ASAEStandard S 410, Agricultural Engineers handbook.1983; pp. 329-30.
[12]LangkapinJ. Theory of agriculturalmachines. 1st ed. Bangkok: Triple Education Co., Ltd; 2015. (in Thai)
[13] Krutz,G, Thomson,L and Claar,P. Design of agricultural machinery.1st ed. New York: John Wiley and Sons, 1994.
[14]ShigleyJ.E. and MischkeC.R. Mechanical engineering design. 5th ed, USA: McGraw-Hill Book Company; 1989.[15]LangkapinJ. Solidworks. 3nd. Bangkok: Triple Education Co., Ltd;2018.(in Thai)

Most read articles by the same author(s)