อิทธิพลของรูปร่างเครื่องมือตัดในงานกลึงเหล็กกล้าคาร์บอน S50C ปราศจากสารหล่อเย็นสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ The Influence of Cutting Tool Geometry in a Dry Turning Operation of Carbon Steel (S50C) in Automotive Parts Production

Main Article Content

ไพศาล ทองสงค์
ศิริชัย ต่อสกุล
พันธุ์พงษ์ คงพันธุ์
ประจักษ์ อ่างบุญตา

Abstract

บทคัดย่อ


          งานวิจัยนี้ศึกษารูปร่างของเครื่องมือตัดภายใต้สภาวะการตัดเฉือน และพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเศษ อุณหภูมิการตัดเฉือน และความหยาบผิวในการกลึงของเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง เกรด S50C โดยมีตัวแปรหลักคือ มุมเดินเข้าสู่ชิ้นงาน และมุมคาย ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการศึกษาครั้งนี้จะใช้วิธีการทดลองด้วยมุมเดินเข้าสู่ชิ้นงาน 5 ค่าคือ -10o, -5o, 0o, 5o, 10o และมุมคาย 5 ค่าคือ -10o, -5o, 0o, 5o, 10o โดยใช้ค่าคงที่ คือ ความเร็วตัด 70 เมตรต่อนาที อัตราการป้อนตัด 0.5 มิลลิเมตรต่อคมตัดต่อรอบ และความลึกในการป้อนตัด 0.5 มิลลิเมตร โดยใช้วัสดุเครื่องมือตัดประเภทเหล็กกล้าความเร็วรอบสูง เกรด P ขนาดหน้าตัด 14x14 มิลลิเมตร การทดลองนี้ใช้กระบวนการกลึงปอกเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง S50C โดยมุมเดินเข้าสู่ชิ้นงานและมุมคายที่เปลี่ยนไป หลังจากนั้นนำค่าที่ทดลองของแต่ละมุมมาเปรียบเทียบกับการทดลองของมุมมาตรฐาน จากผลการทดลองพบว่าเมื่อมุมเดินเข้าสู่ชิ้นงานมากขึ้น ค่าความสึกหรอที่เกิดขึ้นบนเครื่องมือตัดมีค่าน้อยที่สุด คือ มุมเดินเข้าสู่ชิ้นงาน 10° ร่วมกับมุมคาย 5° อุณหภูมิที่เกิดขึ้นบนเครื่องมือตัดน้อยที่สุดคือ มุมเดินเข้าสู่ชิ้นงาน -5° ที่มุมคาย 10° มีค่าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 51.31 องศาเซลเซียส และความหยาบผิวที่มีค่าน้อยที่สุดคือที่มุมเดินเข้าสู่ชิ้นงาน 10° ร่วมกับมุมคาย 0° มีค่าความหยาบผิวเฉลี่ยอยู่ที่ 2.25 µm


 คำสำคัญ : มุมเดินเข้าสู่ชิ้นงาน มุมคาย เครื่องมือตัด การสึกหรอ


Abstract


          This research aims to investigate an influence of cutting tool geometry in a dry turning operation of the medium carbon steel (S50C) on a chip formation, cutting temperature, and surface roughness. Entering and rack angles were the main process parameters in this study ranged between -10o and 10o (-10o, -5o,0o,5o,10o) for both parameters, while other parameters, including cutting speed, feed rate and depth of cut, were fixed at 70 m/min, 0.5 mm/tooth/rev, and 0.5 mm, respectively. The cutting tool was a high speed steel (HSS) classification P with a cross-section of 14x14 mm.  Based on the experimental results, it can be concluded that a tool wear, cutting temperature, and surface roughness can be reduced when the entering angle was increased. It can be found that a combination of 10° entering angle and 5° rack angle, -5° entering angle and 10° rack angle, and 10° entering angle and 0° rack angle resulted in the lowest tool wear, the lowest cutting temperature, and the lowest surface roughness in this study. 


 Keywords : Entering Angle, Rack Angle, Cutting Tool, Wear

Article Details

Section
Articles