ผลกระทบของแรงและเวลาอัดในกระบวนการเชื่อมเสียดทานที่มีผลต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของรอยต่อระหว่างเหล็กกล้าคาร์บอน AISI 1045 และเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304 Effects of Compressive Force and Time in Friction Welding Process on Microstructure...

Main Article Content

วรพงค์ บุญช่วยแทน
รอมฎอน บูระพา
วรรธนพร ชีววุฒิพงศ์

Abstract

บทคัดย่อ


          การเชื่อมเสียดทานเป็นกระบวนการเชื่อมในสภาวะของแข็งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากมีข้อดีหลายประการ เช่น เกิดความร้อนในกระบวนการเชื่อมต่ำ ประสิทธิภาพการผลิตสูง มีความสะดวกในการผลิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม วัสดุที่ยากต่อการเชื่อมในสภาวะการเชื่อมแบบหลอมละลายสามารถเชื่อมได้โดยการเชื่อมเสียดทาน ด้วยเหตุนี้งานวิจัยในครั้งนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของรอยต่อเชื่อมเสียดทานระหว่างเหล็กกล้าคาร์บอน AISI 1045 กับเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304 ซึ่งมีตัวแปรการเชื่อม คือ ความเร็วหมุนเชื่อม คือ 1400 รอบต่อนาที แรงดันเสียดทาน คือ 40 บาร์ แรงดันอัด 3 ระดับ คือ 40 50 60 บาร์ เวลาเสียดทาน คือ 3 วินาที และเวลาอัด 3 ระดับ คือ 3 5 7 วินาที ผลการทดลองพบว่า ตัวแปรการเชื่อมส่งผลต่อความแข็งแรงดึงของรอยเชื่อม ค่าความแข็งแรงดึงสูงสุดของรอยต่อมีค่าเท่ากับ 729.8 MPa สำหรับรอยเชื่อมที่ทดลองภายใต้ปัจจัยการเชื่อมเสียดทานด้วยแรงดันอัด 40 บาร์ เวลาอัด 3 วินาที


 คำสำคัญ: การเชื่อมเสียดทาน โครงสร้างจุลภาค สมบัติทางกล เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าไร้สนิม


Abstract


          Friction welding is a solid-state welding process, which is widely used due to its low heat generation, high production efficiency, production convenience, and environmental friendliness. Difficult to fusion weld materials could be success weld by this process. Therefore, this study aimed to determine the microstructure and mechanical properties of friction welding joint between the carbon steel AISI 1045 and the stainless steel AISI 304. The welding process parameter consisted of a rotation speed of 1400 rpm, a friction pressure of 40 bar, 3 levels of compressive pressure (40, 50 and 60 bar), 3 seconds friction time, and compression times of 3, 5 and 7 seconds, respectively. The results showed that the welding process parameter affected to vary the tensile strength of the joint. The maximum tensile strength of 729.8 MPa could be observed when the compressive time of 40 bar, the friction time of 3 seconds, and compress time of 3 seconds, were applied.


 Keywords: friction welding, microstructure, mechanical properties, carbon steel, stainless steel.

Article Details

Section
Articles
Author Biography

วรพงค์ บุญช่วยแทน, อาจารย์

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

References

[1] Ananthapadmanaban D, Rao VS, Abraham N, Rao KP, A study of mechanical properties of friction welded mild steel to stainless steel joints. Mater Design. 2009;30(7):2642-6.
[2] Hong M, Guoliang Q, Peihao G, Fei L, Xiangmeng M, Banglong F, Effect of post-weld heat treatment on friction welded joint of carbon steel to stainless steel. J Mater Process Tech. 2016;227:24-33.
[3] Tavares SSM, Fruchart D, Miraglia S, A magnetic study of the reversion of martensite α′ in a 304 stainless steel. J Alloy Compd. 2000;307(1-2):311-7.
[4] Sahin M, Characterization of properties in plastically deformed austenitic-stainless steels joined by friction welding. Mater Design. 2009;30(1):135-144.
[5] Guilong W, Jinglong L, Jiangtao X, Wei Z, Fusheng Z, Study on microstructure evolution of AISI 304 stainless steel joined by rotary friction welding. Weld World. 2018;62(6):1187-93.
[6] Sathiya P, Aravindan S, Haq, AN, Some experimental investigations on friction welded stainless steel joints. Mater Design. 2008;29(6):1099-109.
[7] Kimura M, Inoue H, Kusaka M, Kaizu K, Fuji A, Analysis Method of Friction Torque and Weld Interface Temperature during Friction Process of Steel Friction Welding. J Solid Mech Mater. 2010;4(3):401-13.
[8] Uday MB, Ahmad Fauzi, MN, Zuhailawati H, Ismail AB, Advances in friction welding process: a review. Sci Technol Weld Join. 2010;15(7):534-58.
[9] Sahin M, Evaluation of the joint-interface properties of austenitic-stainless steels (AISI 304) joined by friction welding. Mater Design. 2007;28(7):2244-50.
[10] Kurt B, The interface morphology of diffusion bonded dissimilar stainless steel and medium carbon steel couples. J Mater Process Tech. 2007;190(1-3):138-41.
[11] Thomas WM, Nicholas ED, Needham JC, Murch MG, Temple-Smith P, Dawes CJ, Friction stir butt welding. Patent. 1991;No. PCT/GB92/02203.
[12] Sketchley PD, Threadgill PL, Wright IG, Rotary friction welding of an Fe3Al based ODS alloy. Mater Sci Eng A. 2002;329-331:756-62.
[13] Bhamji I, Preuss M, Thradgill PL, Addision AC, Solid state joining of metals by linear friction welding : a literature review. Mater Sci Tech. 2011;27(1):2-12.
[14] Alberti N, Fratini L, Friction stir welding: a solid state joining process. Adv Mech Mater. 2005;486:67-86.
[15] Sahin M, Friction welding of different materials, Inter Scien Con. Gabrovo, Bulgaria, 2010;131-34.
[16] Shubhavardhan RN, Surendran S, Friction welding to join dissimilar metals. Int J Emer Tech Adv Eng. 2012;2:200-10.
[17] Sahinh M, Joining of stainless-steel and aluminium materials by friction welding. Int J Adv Manuf Tech. 2009;41(5-6):487-97.
[18] Ambroziak A, Korzeniowski M, Kustron P, Winnicki M, Sokolowski P, Harapinska E, Friction welding of aluminium and aluminium alloys with steel, Adv Mater Sci Eng. 2014;1-15.
[19] Satyanarayana VV, Madhusudhan RG, Mohandas T, Dissmilar metal friction welding of austenific-ferritic stainless steels. J Mater Process Tech. 2005;160(2):128-37.
[20] Ma H, Qin G, Geng P, Li F, Fu B, Meng X, Microstructure characterization and properties of carbon steel to stainless steel dissimilar metal joint made by friction welding. Mater Des. 2015;86:587-97.
[21] Mumin S, Joining with friction welding of high-speed steel and medium-carbon steel. J Mater Process Tech. 2005;168:202-10.
[22] Gawhar IK, Sherko AB, Efficiency of dissimilar friction welded 1045 medium carbon steel and 316L austenitic stainless steel joints, j mater res technol. 2019;Article in Press.
[23] Ji S, Liu J, Yue Y, Lu Z, Fu L, 3D numerical analysis of material flow behavior and flash formation of 45# steel in continuous drive friction welding, Trans Nonferrous Metals Soc China. 2012;22:s528-s33.
[24] Li P, Li J, Salman M, Liang L, Xiong J, Zhang F, Effect of friction time on mechanical and metallurgical properties of continuous drive friction welded Ti6Al4V/SUS321 joints. Mater Des. 2014;56:649-56.
[25] Ma H, Qin G, Geng P, Li F, Meng X, Fu B, Effect of post-weld heat treatment on friction welded joint of carbon steel to stainless steel. J Mater Process Technol. 2016;227:24-33.
[26] Li W, Wang F, Modeling of continuous drive friction welding of mild steel. Mater Sci Eng A. 2011;528: 5921-26.
[27] Bhamji I, Preuss M, Threadgill PL, Moat RJ, Addison AC, Peel MJ, Linear friction welding of AISI 316L stainless steel. Mater Sci Eng A. 2010;528:680-90.
[28] Das S, Mukherjee M, Pal TK, Effect of grain boundary precipitation and δ-ferrite formation on surface defect of low nickel austenitic stainless steels. Eng Fail Anal. 2015;54:90-102.
[29] Lee KM, Cho HS, Choi DC, Effect of isothermal treatment of SAF 2205 duplex stainless steel on migration of δ/ interface boundary and growth of austenite. J Alloys Compd. 1999; 285(1):156-61.
[30] Mirzadeh H, Roostaei M, Parsa MH, Mahmudi R, Rate controlling mechanisms during hot deformation of Mg–3Gd–1Zn magnesium alloy: Dislocation glide and climb, dynamic recrystallization, and mechanical twinning. Mater Des. 2015;68:228-31.
[31] Moteshakker A, Danaee I, Moeinifar S, Ashrafi A, Hardness and tensile properties of dissimilar welds joints between SAF 2205 and AISI 316L. Sci Technol Weld Join. 2016;21:1-10.