เครื่องเทอร์โมฟอร์มิ่งสำหรับขึ้นรูปถาดบรรจุข้าวแต๋น Thermoforming Machine For Produced of the Kaotan Packaging

Main Article Content

กนต์ธีร์ สุขตากจันทร์
ดอน วิละคำ
นเรศ อินต๊ะวงค์

Abstract

บทคัดย่อ


          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและจัดสร้างเครื่องเทอร์โมฟอร์มมิ่งขนาดเล็ก โดยมีหลักการทำงานคือ แผ่นพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตขนาดความหนา 0.3 มิลลิเมตรที่ถูกลำเลียงมาอย่างต่อเนื่องมายังตำแหน่งแม่พิมพ์ จากนั้นแผ่นพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตจะถูกให้ความร้อนด้วยฮีตเตอร์อินฟราเรดช่วงอุณหภูมิ  240 oC ถึง 260 oC จนอ่อนตัวและถูกดึงขึ้นรูปด้วยแรงดูดสุญญากาศภายในแม่พิมพ์ และถูกลำเลียงไปยังชุดตัดให้ได้รูปทรงภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ  สำหรับภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ได้ถูกออกแบบให้มีช่องบรรจุที่เหมาะสมกับขนาดข้าวแต๋น  ทำให้ไม่ให้เกิดความเสียหายจากการกระแทกทางด้านข้างระหว่างขนย้าย  รวมทั้งสามารถสร้างตราสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าของตนเองลงบนภาชนะได้อีกด้วย ผลการดำเนินงานพบว่าเครื่องเทอร์โมฟอร์มมิ่งสามารถขึ้นรูปชิ้นงานภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นได้ตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบ  สภาวะการผลิตที่เหมาะสมคือที่อุณหภูมิการผลิต 260 C เวลาในการให้ความร้อนแก่แผ่นพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตเท่ากับ 20 วินาที เวลาในการขึ้นรูปเท่ากับ 5 วินาที และความดันการขึ้นรูปเท่ากับ 0.005 บาร์ ผลการวิเคราะห์ความหนาของภาชนะบรรจุภัณฑ์พบว่าบริเวณส่วนกลางของหลุมชิ้นงานมีขนาดหนามากที่สุดจากนั้นมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงบริเวณขอบของชิ้นงาน กำลังการผลิตที่เครื่องเทอร์โมฟอร์มมิ่งทำได้คือ 704 ชิ้นงานต่อวัน ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์พบว่าต้นทุนการการผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์พลาสติกด้วยเครื่องเทอร์โมฟอร์มมิ่งเท่ากับ 2.14 บาทต่อชิ้นงาน และมีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2 ปี 2 เดือน


 คำสำคัญ: เครื่องเทอร์โมฟอร์มมิ่ง, ภาชนะบรรจุภัณฑ์พลาสติก, ข้าวแต๋น, แม่พิมพ์


Abstract


          This research aims to design and produce a small thermoforming machine. The working principle of the machine was to continuously feed a 0.3 millimeter thick polyethylene terephthalate sheet into the mold position. The polyethylene terephthalate sheet was heated by infrared heater at a temperature range of 240 oC to 260 oC until softened. Then the softened sheet was pulled by vacuuming force inside the mold.  Finally it was fed to the cutting unit to achieve the desired container shape for Kaotan packaging. The Kaotan packaging was designed to have a suitable compartment for the Kaotan product size and to prevent damage from side impact during transportation. Manufacturers could also be able to put their own logos or trade marks on the kaotan packages. Results showed that the constructed thermoforming machine was able to mold the kaotan packaging container according to purpose of the design. The suitable producing condition for thermoforming machine was optimum production temperature of 260 oC. The preheating time (PT) and Vacuum forming time (VFT) were 20 seconds and 5 seconds, respectively. The vacuum pressure used in forming was 0.005 bar. Analysis of thickness of kaotan packaging revealed that the container was thickest at the center and tended to get continuously thinner towards the edge of the kaotan packaging. Production capacity of the thermoforming machine was 704 pieces per day. The economic analysis showed that the cost of producing kaotan packaging with thermoforming machines was 2.14 baht per piece, with a return of investment within a period of 2 years and 2 months.


 Keywords: Thermoforming machine, Plastic Sheet Packaging, Rice Snack (Kaotan),  Mould

Article Details

Section
Articles

References

[1] กนต์ธีร์ สุขตากจันทร์ นายดอน วิละคำ และ นเรศ อินต๊ะวงค์, 2554. การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋น. รายงานฉบับสมบูรณ์. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.
[2] BAAC Thailand.2560. [ออนไลน์]
เข้าถึงได้จากhttps://www.youtube.com/watch?v=oR7v5OL9Z_Y (7กรกฎาคม 2561)
[3] นเรศ อินต๊ะวงค์, 2554. การพัฒนาเครื่องเทอร์โมฟอร์มมิ่งเพื่อใช้ผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์ในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น. รายงานฉบับสมบูรณ์. จากสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
[4] Morton-Jones D. H., 198. Polymer Processing, TJ Press (Padstow) Ltd. Cornwall. Britain.
[5] บรรเลง ศรนิล, 2547. เทคโนโลยีพลาสติก, พิมพ์ครั้งที่ 16. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), กรุงเทพฯ.
[6] อโนดาษ์ รัชเวทย์, 2555. พอลิเมอร์. ดวงกมลพับลิชชิ่ง, กรุงเทพฯ. หน้า 223
[7] มะรุต เขื่อนเพ็ชร์ พินิจ จี้ระมาศ เฉลิมพล ใจสอน และ นเรศ อินต๊ะวงค์, 2550. เครื่องขึ้นรูปแผ่นพลาสติกเทอร์โมฟอร์มมิ่งเพื่อใช้ผลิตภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น. รายงานฉบับสมบูรณ์ IRPUSสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. สกว.
[8] Lomchart, N. and Nuchanat, A. A comparative study of the costs and returns of Barramundi Culture in ponds, brackish and salt water. A Case Study sea bass Cultue in Prachuap Khiri Khan Province. RMUTP Research journal Special Issue, The 5th Rajamangala University of Technology National Conference, 2014. 80-90.