การพัฒนาแผ่นกระเบื้องหลังคาจากเส้นใยทะลายปาล์มและต้นธูปฤาษีเพื่อชุมชน Development of Roof Tiles Made from Palm Fibers and Typha Angustifolia L Fibers for Communities

Main Article Content

นิตยา พัดเกาะ
กิตติศักดิ์ บัวศรี
ประยูร สุรินทร์

Abstract

บทคัดย่อ


            การผลิตแผ่นกระเบื้องหลังคาจากเส้นใยทะลายปาล์มและต้นธูปฤาษีเพื่อชุมชน  โดยใช้กาวสังเคราะห์ไอโซไซยาเนตเรซิน (pMDI) ปริมาณ 5 เปอร์เซนต์ และ10 เปอร์เซนต์โดยน้ำหนัก ทำหน้าที่เป็นสารยึดติด มีความหนาแน่นของแผ่นกระเบื้องมุงหลังคาที่กำหนด 600 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร และขนาดของแผ่น 300X320X15 มิลลิเมตร การทดสอบสมบัติเชิงกายภาพ พบว่า ค่าความหนาแน่น  ปริมาณความชื้น การดูดซึม การไม่รั่วซึมน้ำ การพองตัวทางความหนา และสมบัติเชิงกล ค่าความต้านทานมอดูลัสการแตกร้าว  ความต้านทานมอดูลัสยืดหยุ่น และความแข็งแรงการกระแทก  ที่ใช้กาวสังเคราะห์ไอโซไซยาเนต เรซิน ปริมาณ 10 เปอร์เซนต์โดยน้ำหนัก ให้สมบัติที่ดีกว่า สามารถทดสอบทุกสภาวะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ TIS 876-2547, TIS 535–2556, JIS A 5908-2003 และ ASTM D 256-06a และสมบัติเชิงความร้อน  ค่าการนำความร้อนและความต้านทานความร้อน ทดสอบตามมาตรฐานของ  ASTM C 177-2010 พบว่า การใช้กาวสังเคราะห์ไอโซไซยาเนตเรซิน ที่ปริมาณสารยึดติด 5 เปอร์เซนต์มีค่าการนำความร้อนที่ดีกว่า ส่วนความต้านทานความร้อน  กระเบื้องหลังคาจากเส้นใยทะลายปาล์มที่ใช้กาวสังเคราะห์ไอโซไซยาเนตเรซิน ที่ปริมาณสารยึดติด 10 เปอร์เซนต์ มีค่าความต้านทานความร้อนที่ดีกว่า ซึ่งสามารถนำแผ่นกระเบื้องมุงหลังคาจากงานวิจัยไปใช้เป็นวัสดุก่อสร้างและวัสดุทดแทนแผ่นกระเบื้องมุงหลังคาจากซีเมนต์ใยหินได้ 


 คำสำคัญ: เส้นใยทะลายปาล์ม เส้นใยต้นธูปฤาษี สมบัติเชิงกายภาพ สมบัติเชิงกล สมบัติเชิงความร้อน


Abstract


            The production of roof tiles from palm fiber and typha angustifolia L fibers for local communities : synthetic adhesive isocyanate resin (pMDI), volume 5% and 10% by weight was used as a binder with the density of the designated roof tiles 600 kg / m3 and the size of the sheets 300X320X15 mm. Physical properties tests showed the density value, moisture content, absorption, water tightness, Inflating and thickness. Mechanical properties: modulus of rupture resistance, elastic modulus resistance modulus and impact strength which used synthetic isocyanate resin 10% by weight to give better properties. The physical and mechanical properties within the standard criteria of TIS 876-2547, TIS 535–2556, JIS A 5908-2003 and ASTM D 256-06a. Thermal properties thermal conductivity and heat resistance were tested according to the standards of ASTM C 177-2010. It was found that using synthetic adhesive isocyanate resin where the adhesive content was 5% had better thermal conductivity while the synthetic adhesive isocyanates resin with 10% adhesives had better heat resistance. From the study, the roof titles can be used as construction and renewable materials instead of the ones from asbestos cement.


 Keywords: Palm Fibers, Typha angustifolia L Fibers, Physical  properties, Mechanical properties, Thermal properties.

Article Details

Section
Articles

References

[1] OonjittichaiW.Wood Substituted.Biocomposites.Forest researchand development bureau.WoodDevelopment division.2012(in Thai)
[2]Center of fuels and energy fromBiomass, Biomass potential inthailand. Departmentof chemical technology [Internet].Chulalongkorn University;2016[cited 2019 Sep 16].available from:http://www.iscisaraburee.sc.chula.ac.th/2017/index.php/2016/06/06/i-sink-under-the-weight-of-the-splendour/
[3]Anantaratanachai S, RampeungJaroenyot. Product of typha paper of automatic machine.department of Industrialengineering. Faculty of engineering and Architecture.Rajamangala University of technology suvarnabhumi. 2013 (in Thai)
[4]Shinoj S, Visvanathan R, Panigraphi,S,Koch Ubabu M.Oil palm fiber (OPF) and itscomposites: A Review. Industrialcrops and product.2011;33:7-22 (in Thai)
[5]Suntijitto A. Influence of cellulose fiber on mechanical andthermal properties offibercement roof sheets in hot-humid climate. Departmentof Architecture. Faculty of Architecture and planning.Thammasat University. 2011 (in Thai)
[6]Padkoh N.Investigationof tileroofsproperties of naturalfibers frompineapple leaffibers andmaize huskfiber.Srinakharinwirot EngineeringJournal.2017; 12 (1):11-9 (in Thai)
[7]Thailand IndustrialStandardsInstitute.Flat pressedparticleboards. TIS. 876-2547. Ministry of Industry.2004:1-17(in Thai)
[8]Thailand Industrial StandardsInstitute.Concrete roof tiles.TIS. 535-2556.Ministry ofIndustry.2013:1-14(in Thai)
[9]Japanese Standards Associationparticleboard,JIS A 5908-2003.Japaneseindustrial standard. Tokyo, HohbunshaCo.Ltd. 2003:23
[10]American Society for testing and materials. ASTM D 256 –06aStandard test methods fordetermining the izodpendulumimpact resistance ofplastics.In 1990Annual book of ASTMStandards.philadelphia ASTM. 2006;8(1):57-73
[11]American Society for testing andmaterials. ,ASTM C 177-10Standard test method forSteady-State heat flux measurementsandthermaltransmission properties bymeans of the ouarded-host-plate apparatus. In annual bookof ASTM Standards,MD,U.S.A. 2010;04(6): 21-32
[12]Jarunjaruphat N,Salinee.Theparticleboardmanufacturingfrom Agricultural wast. TheJournal of KMUTNB.2018;28 (2):469-76 (in Thai)
[13]Thongsri K, Parmotmuang M.The study and developmentof contemporary productdecoration for real woodidentity in thailand.RajamangalaUniversity oftechnology Phra nakhon.Architecture and design.2015 (in Thai)