การคัดเลือกเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่เหมาะสมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยใช้เทคนิคประสิทธิภาพแบบไขว้ Selection of the Suitable Biomass Fuel Briquettes Generated from Agricultural Waste Using DEA-Cross-efficiency

Main Article Content

วรรณรพ ขันธิรัตน์
นรงค์ วิชาผา
อนุชา ศรีบุรัมย์
อุทัย ธารพรศรี

Abstract

บทคัดย่อ


            แนวคิดในการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตามถ่านอัดแท่งแต่ละชนิดควรถูกพิจารณาคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องหลายอย่างพร้อม ๆ กัน  โดยในงานวิจัยนี้ถ่านอัดแท่งจากวัสดุทางการเกษตรจำนวน 7 ชนิด ได้ถูกประเมินประสิทธิภาพและเรียงลำดับความสำคัญ ลำดับแรกถ่านอัดแท่งแต่ละชนิดวัสดุจะถูกนำไปทดสอบคุณสมบัติที่สำคัญ ได้แก่ ค่าความร้อน ปริมาณคาร์บอนคงตัว ปริมาณความชื้น และปริมาณเถ้า หลังจากนั้นการวิเคราะห์การล้อมกรอบข้อมูล (Data Envelopment Analysis; DEA) จะถูกใช้สำหรับคำนวณประสิทธิภาพของแต่ละวัสดุ สุดท้ายถ่านอัดแท่งแต่ละชนิดจะถูกประเมินความสำคัญโดยใช้เทคนิคประสิทธิภาพแบบไขว้ (DEA Cross -efficiency) ผลการศึกษาพบว่าขี้เลื่อย และกะลามะพร้าว เป็นพลังงานทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ (ค่าคะแนนประสิทธิภาพเท่ากับ 1) โดยเรียงลำดับความสำคัญได้ดังนี้ กะลามะพร้าว ขี้เลื่อย กากอ้อย กกธูปฤาษี  แกลบ ไมยราบ และ ผักตบชวา ตามลำดับ


คำสำคัญ: การวิเคราะห์การล้อมกรอบข้อมูล ถ่านอัดแท่ง ประสิทธิภาพแบบไขว้ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร


Abstract


            The idea of using the residues of agricultural materials for processing into fuel briquettes is an interesting issue. However, each fuel briquette must be considered several properties simultaneously. In this paper, the fuel briquettes from seven agricultural materials were evaluated the efficiency score and raking. Firstly, the fuel briquettes were tested the properties, including the heating value, fixed carbon, moisture content and ash. After that, data environment analysis (DEA) was used to evaluate as the efficiency scores of each agricultural material. Finally, each fuel briquette was evaluated using DEA Cross-efficiency.  The results show that the efficiency scores of sawdust and coconut shell are efficient (Efficiency score =1). The ranking for suitable agricultural materials were sawdust, coconut shell, bagasse, cattail, rice husk, sensitive plant and water hyacinth respectively. 


 Keywords: Data environment analysis, Fuel briquette, DEA Cross- efficiency, Agricultural waste

Article Details

Section
Articles

References

[1] Department of Alternative Energy Development and Efficiency. Energy situation in Thailand 2018 [internet]. [cited 2018 Mar 26]. Available from: http://www.dede.go.th/download/state_61/Frontpagejan_nov60. (In Thai)
[2] Tantisattayakul T, Phongkasem S, Phooyar P, Taibangury P. Community-based renewable energy from biomass briquettes fuel from coconut leaf. Thai Science and Technology Journal. 2015;23 (3): 418-31. (In Thai)
[3] Department of Alternative Energy Development and Efficiency. The potential of biomass materials in Thailand 2018 [internet].[cited 2018 Mar 26]. Available from:http://www.dede.go.th/dede/index.php?option=com_content&view=article&id=130:2010-05-07-08-10-57&catid=58&Itemid=68. (In Thai)
[4] Wongsaroj K, Sawadsev T, Prathinthong N,Wongsrivej P. Biomass briquette production from Jatropha. KKU Engineering Journal.2011; 38 (1): 65-72. (In Thai)
[5] Kitipattaworn A, Reubroycharoen P,Uttamaprakorm W. Briquette fuel from co-production of ethanol industrial wet cake and biomass. Journal of Energy Research. 2013; 10 (3): 43-56. (In
Thai)
[6] Wattanachira L, Laapan N, Chatchavarn V,Thanyacharoen A. Development of biobriquettes from mixed rice-straw and longan waste residues. KMUTT Research and Development Journal. 2016; 39(2): 239 – 54. (In Thai)
[7] Punin W. Development of briquette fuel from co-production of corn cob charcoal and low-grade coal lignite rejects.Burapha Science Journal. 2018; 23 (1):146 – 63. (In Thai)
[8] Kumar A, Sah B, Singh AR., Denga Y, He X,Kumar P, Bansal R.C. A review of multicriteria decision making (MCDM) towards sustainable renewable energy development.Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2017; 69 (1): 596–609.
[9] Liberatore MJ, Nydick RL. The analytic hierarchy process in medical and health care decision making: a literature review. European Journal of Operational Research. 2008; 189 (1): 194–207.
[10] Kittiyakajon M. Learning resources improvement project prioritization: an application of analytic hierarchy process method.Journal of Engineering, RMUTT. 2019; 17(1): 25–9. (In Thai)
[11] Bilbao-Terol A, Arenas-Parra M, Cañal Fernández V, Antomil-Ibias J. Using TOPSIS for assessing the sustainability of government bond funds. Omega.2014; 49 (1): 1 – 17.
[12] Wichapa N, Khokhajaikiat P. A hybrid multicriteria analysis model for solving the facility location–allocation problem:a case study of infectious waste disposal. Journal of Engineering and Technological Sciences. 2018; 50 (5):698-718.
[13] Wichapa N, Chumpol A, Sudsuansee T.Using the hybrid DEA-TOPSIS technique for selecting the suitable biomass materials for processing into fuel briquettes. The Journal of Industrial Technology. 2019; 15 (1): 63-80. (InThai)
[14] Charnes A, Cooper WW, Rhodes E.Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research. 1978; 2 (6): 429-44.
[15] Karasakal E, Aker P. A multi-criteria sorting approach based on data envelopment analysis for R&D project selection problem. Omega. 2017; 73 (1): 79-92.
[16] Falagario M, Sciancalepore F, Costantino N, Pietroforte R. Using a DEA-cross efficiency approach in public procurement tenders. European Journal of Operational Research. 2012; 218 (2): 523-29.
[17] Lim S, Oh KW, Zhu J. Use of DEA crossefficiency evaluation in portfolio selection: an application to Korean stock market. European Journal of Operational Research. 2014; 236 (1):361-68.
[18] Liu X, Chu J, Yin P, Sun J. DEA crossefficiency evaluation considering undesirable output and ranking priority: a case study of eco-efficiency analysis of coal-fired power plants. Journal of Cleaner
Production. 2017; 142 (2): 877-85.
[19] Farrell, MJ. The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society. 1957; 120(3): 253-90.
[20] Khushalani J, and Ozcan YA. Are hospitals producing quality care efficiently? An analysis using dynamic network data Envelopment analysis (DEA). Socio-Economic Planning Sciences. 2017;60(1): 15-23.
[21] Ennen D, Batool I. Airport efficiency in Pakistan - a data envelopment analysis with weight restrictions. Journal of Air Transport Management. 2018; 69 (1):205-12.
[22] Fazlollahi A, Franke U. Measuring the impact of enterprise integration on firm performance using data envelopment analysis. International Journal of Production Economics. 2018; 200 (1):119-29.
[23] Farahani RZ, SteadieSeifi M, Asgari N.Review article multiple criteria facility location problems: a survey. Applied Mathematical Modelling. 2010; 34 (1):1689-709.
[24] Wichapa N, Khokhajaikiat P. Selection of the best laptop for educational purposes using hybrid decision making technique. RMTSV Research Journal.2018; 10 (3): 368-84.
[25] Fan Y, Bai B, Qiao Q, Kang P, Zhang Y,Guo J. Study on eco-efficiency of industrial parks in China based on data envelopment analysis. Journal of Environmental Management. 2017;192(1): 107-15.
[26] Wang CN, Nguyen XT, Wang YH. Automobile industry strategic alliance partner selection: the application of a hybrid DEA and Grey theory model. Sustainability.2016; 8 (2): 1-18.
[27] Ang S, Chen M, Yang F. Group crossefficiency evaluation in data envelopment analysis: an application to Taiwan hotels. Computers & Industrial Engineering.2018; 125 (1): 190-99.
[28] Wang YM, Chin KS, Lou Y. Cross-efficiency evaluation based on ideal and antiideal decision making units. Expert Systems with Applications. 2011; 38 (8):10312-10319.
[29] Phutteesakul RR, Suwakantakul A, Kucharrat A. The Production of charcoal briquette by coconut shell and cassava rhizome.Journal of Industrial Education. 2010;4(2): 18-28. (In Thai)
[30] Chutsawang N. Charcoal briquette from durian husk in Tombol Kwuanhuk community enterprise, Khlung, Chanthaburi [Dissertation of Master of Engineering in Engineering Management]. Chanthaburi:Rambhai Barni Rajabhat University;2013. (In Thai)
[31] Jolanun B, Phutharukchat A, Khamtui C.Community-based renewable energy from mimosa pigra L. charcoal briquettes.KKU Research Journal. 2011; 16 (1):20-31. (In Thai)
[32] Doyle J, Green R. Data envelopment analysis and multiple criteria decision making. Omega.1993; 21(6): 713-15.
[33] Department of Industrial Works. The manual of guidelines and criteria for processing into fuel briquettes and interlocking blocks [internet]. [cited 2019 Oct 1]. Available from: http://webintra.diw.go.th/iwmb/form/iwd040_%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%81%20%E0%B8%87_%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87. (In Thai)
[34] Thailand Institute of Scientific and Technological Research. Analysis of biomass properties [internet]. [cited 2019 Oct 1] Available from: http://www.charcoal.snmcenter.com/charcoalthai/hot.php. (In Thai)