การศึกษาแนวทางการออกแบบและพัฒนาเครื่องนวดกระสอบน้ำตาลทรายในขั้นตอนการลำเลียงกระสอบขึ้นรถบรรทุก A Study of Design and Development Guidelines for Sugar Sack-Threshing Machine on Process of Sacks Transport into a Truck

Main Article Content

ญาญ์ณินท์ จันทร์วิเชียร
เชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา

Abstract

บทคัดย่อ


          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของน้ำตาลที่แข็งตัวภายในกระสอบและการศึกษาแรงกดที่ทำให้ก้อนน้ำตาลเกิดการแตกตัว ตลอดจนการศึกษาองค์ประกอบในการออกแบบลูกนวดที่ส่งผลให้ก้อนน้ำตาลเกิดการแตกตัวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การออกแบบลูกนวดที่มีลักษณะคล้ายเฟืองฟันตรง โดยปัจจัยที่ใช้ในการทดสอบ ประกอบด้วย ระยะความสูงของฟันลูกนวด จำนวน 3 ระดับคือ 0.5 1.0 และ 1.5 นิ้ว ความเร็วเชิงเส้นของลูกนวดเท่ากับ 0.086 0.105 และ 0.123 เมตรต่อวินาที จากผลการทดสอบพบว่า ระดับความสูงฟันลูกนวด 1 นิ้ว ความเร็วเชิงเส้นของลูกนวดเท่ากับ 0.105 เมตรต่อวินาที ส่งผลต่อค่าการกด โดยมีค่าความเค้นกดเท่ากับ 40.35 กิโลปาสคาล  ความเค้นเฉือนเท่ากับ 15.83 กิโลปาสคาล และมีค่าแรงบิดเท่ากับ 6.03 นิวตันเมตร ผลการทดสอบการกดกับกระสอบน้ำตาลพบว่า ค่าความแข็งโดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 50.5 บริเนลล์ ซึ่งผลการทดสอบ แสดงถึงระดับของฟันลูกนวดส่งผลต่อการทำงานของเครื่องนวดกระสอบน้ำตาลทราย โดยที่ช่วงระดับความสูงของฟันลูกนวดที่เหมาะสม มีค่าเท่ากับ 1 นิ้ว ซึ่งระดับความสูงของฟันลูกนวดเพิ่มขึ้นไม่ส่งผลทำให้น้ำตาลมีการแตกตัวดีขึ้น แต่ส่งผลให้ระยะการกดของลูกนวดที่กระทำต่อกระสอบน้ำตาลมีค่ามากขึ้นในทิศทางตรงกันข้าม


 คำสำคัญ:  เครื่องนวดกระสอบ  ลูกนวด  ฟันลูกนวด  น้ำตาลทราย


Abstract


          This research aimed to study physical characteristics of caking of sugar in sacks, the compressive that caused sugar cracking and elements in threshers design that caused to efficient sugar cracking in the way that a thresher design has a similarity of spur gear. Experimental factors consist of 3 levels of a height of rasp – bar type thresher as 0.5, 1.0 and 1.5 inches and linear velocity of threshers as 0.086, 0.105 and 0.123 meters per second. According to the results, it was found that the Rasp - bar type a height of 1 inch and linear velocity of threshers as 0.105 meters per second affected 40.35 kilopascals of compressive stress, 15.83 kilopascal of shear stress and 6.03 new ton meters of torsional moment. Experimental results of sugar sacks compression found that an average of hardness test was equal to 50.5 brinells which revealed that levels of rasp - bar type threshers have an effect on functions of sugar sack-threshing machine. A suitable height range of rasp – bar type thresher was 1 inch. Higher levels had no effect on more sugar dissolving. However, scales of compressive stress of  rasp – bar type thresher on sugar sacks increased in the opposite way. 


 Keywords: Threshing Machine, Thresher, Rasp-bar type thresher, Sugar

Article Details

Section
Articles

References

[1] Bank of Thailand. (2017). Step into a new context of the Thai sugarcane and sugar industry. Academic seminar On the occasion of the 49th anniversary of
the Bank of Thailand Northeast office, Khon Kaen.
[2] Office of the cane and sugar board .(2018).World sugar market report for April 2018.(Online) Available.
http://www.ocsb.go.th/upload/international/fileupload/9733-9430.pdf (September 16,2019).(in Thai)
[3] The Faculty of Agro-Industry at Kasetsart University. (2008). Preventing canking in white sugar. Bangkok
[4] Chulalongkorn university.(2018). Gears in general.(Online) Available.http://pioneer.netserv.chula.ac.th/rchanat/CRW01_Gears20General.pdf(September
19,2019).(in Thai)
[5] Chulalongkorn university.(2018). Spur Gears.(Online) Available.http://pioneer.netserv.chula.ac.th/rchanat/CRW02_SpurGears20.pdf(September 19,2019).
(in Thai)
[6] Wittaya W, (1994). Gear of power transmission. Mechanical Electrical and Industrial , 1994(110),123(in Thai)
[7] Ungpakron W, Tanadngan C, Machine design. 1st ed. Bangkok: 2013
[8] Wanchaitanawong P. (2005). Mechanism of Caking of Sugar. Sugarcane and Sugar industry,2005(1),3(in Thai)