เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือนควบคุมโดย Arduino Uno R3 Small Rice Milling Machine for Using in Household Controlled by Arduino Uno R3

Main Article Content

สุรินทร์ แหงมงาม
ศศิวรรณ อินทรวงศ์
ภูวดล วัฒนากรรุ่งเรือง
ณัฐวุฒิ หอมสิน

Abstract

บทคัดย่อ


     งานวิจัยนี้นำเสนอการออกแบบและสร้างเครื่องสีข้าวแบบลูกกลิ้งยางขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือนที่ควบคุมการทำงานโดยใช้ Arduino Uno R3 ซึ่งเครื่องสีข้าวที่นำเสนอนี้มีขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายได้ง่าย และสามารถสีข้าวได้ทั้งข้าวกล้องและข้าวขาว ในการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสีข้าว ได้ทำการทดสอบสีข้าวและหาความเร็วรอบที่เหมาะสมกับการสีข้าวกล้องและข้าวขาว หากำลังไฟฟ้าและเวลาที่ใช้ในการสีข้าวของพันธุ์ข้าว 7 สายพันธ์ ได้แก่ หอมมะลิ 105, ปทุมธานี 1, กข 31, กข 41, กข 57, กข 61, กข 6 (ข้าวเหนียว)  ผลการทดสอบการสีข้าวกล้องและข้าวขาวได้ข้าวกล้องและข้าวขาวเฉลี่ย ร้อยละ 74.95 และ ร้อยละ 59.86 ตามลำดับ โดยความเร็วรอบของมอเตอร์ที่เหมาะสมกับการสีข้าวกล้องและข้าวขาวอยู่ที่ประมาณ 349.78 รอบต่อนาที และ 2278.5 รอบต่อนาที ตามลำดับ ค่ากำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่ใช้ในการสีข้าวกล้องและข้าวขาวอยู่ที่ประมาณ 143 W และ 227 W ตามลำดับ และค่าเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการสีข้าวกล้องและข้าวขาวอยู่ที่ประมาณ 9 นาทีต่อปริมาณข้าวเปลือก 0.5 กิโลกรัม และ 20 นาทีต่อปริมาณข้าวเปลือก 0.5 กิโลกรัม ตามลำดับ


 คำสำคัญ: เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ข้าวกล้อง ข้าวขาว ครัวเรือน ลูกกลิ้งยาง


Abstract


Purposes of this research are to design and to build a small rice milling machine for using in the household that is controlled by Arduino Uno R3. This proposed machine is small size and easy to transport. It can be used for milling both white rice and brown rice. The performance test of this machine was tested by milling paddy rice and conducted the suitable speed of motor, electric power and time consumption for milling of seven species of rice namely Hommali 105, Pathumthani 1, KorKhor 31, KorKhor 41, KorKhor 57, KorKhor 61 and KorKhor 6 (sticky rice). It was found that the average percentages of brown rice and white rice of seven species of rice after milling are 74.95 % and 59.86 % respectively. The suitable average speed of the motor for milling brown rice and white rice is about 349.78 rpm and 2278.5 rpm respectively. The average electric power consumption for milling brown rice and white rice is about        143 W and 227 W respectively and the average time consumption for milling brown rice and white rice is about 9 minutes per 0.5 kilograms of paddy rice and 20 minutes per 0.5 kilograms of paddy rice respectively.   


Keywords: small rice milling machine, white rice, brown rice, household, rubber roller

Article Details

Section
Articles
Author Biography

สุรินทร์ แหงมงาม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Assistant Professor of Phd in Energy Science

References

[1]Suwat S, Sampan K, and Nipon C.2544. Small rice milling machine[master’s thesis]. Faculty of Engineering: King Mongkut’s University of Technology North Bangkok; 2001. (in Thai)
[2]Surasit C.Construction of a brown Rice polishing machine. Princess ofNaradhiwas University Journal. 2010; 2(1): 133-43.(in Thai)
[3]Pongsuang C. Designanddevelopment ofbrown rice milling machine for household use [master’s thesis]Faculty of Engineering: Chiang Mai University; 2014. (in Thai)
[4]Apinan J, Somboon S,Tanaporn M. Invention and testing of Communitybrown rice milling machine withdouble rubber rollers. RajabhatMaha Sarakham University Journal.2010;4(2):9-15.(in Thai)
[5]Anawin K, Poomjai L. Development ofsmall rice milling machine for using in household [Bachelor’s thesis] Facultyof Engineering:Rajamangala University Of Technology Thanyaburi; 2016 (in Thai)
[6]ChiwbangD. Small brown rice millingmachine [Bache-lor’s thesis]. Facultyof Technical Education: Raja-mangala Institute of Technology; 2016 (in Thai)
[7]KalsirisilpR.Machine for rice milling[Internet] 2015 September15.Availablefrom http://www.arda.or.th (inThai)