การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติโลหะเชื่อมพอกแข็งบนเหล็กกล้ารางรถไฟเกรด 900 ด้วยลวดหุ้มฟลักซ์ H450R และ E120-18G Comparative Study of Hard-facing Weld Metal Properties on Grade 900 Railway Steel using H450R and E120-18G SMAW Electrodes

Main Article Content

ธงชัย เครือผือ

Abstract

บทคัดย่อ


            งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบสมบัติโลหะเชื่อมพอกแข็งบนเหล็กกล้ารางรถไฟเกรด 900 ด้วยลวดหุ้มฟลักซ์ 2 ชนิด คือ ลวดเชื่อมชนิด H450R และชนิด E120-18G ผลจากการทดลองเชื่อมด้วยลวดเชื่อมชนิด  H 450R  ตรวจสอบด้วยน้ำยาแทรกซึม พบว่า  มีรอยแตกบริเวณผิวหน้ารอยเชื่อมความยาวประมาณ 1-3 มิลลิเมตร ซึ่งรอยแตกเกิดขึ้นบริเวณจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดรอยเชื่อม และจากการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมชนิด E120-18G รอยเชื่อมมีลักษณะสมบูรณ์  อีกทั้งโครงสร้างจุลภาคบริเวณรอยเชื่อม (WZ) จากการเชื่อมด้วยลวดเชื่อม H450R เกิดรอยแตกร้าวและโพรงอากาศขนาดความกว้างเฉลี่ย 50-600 ไมครอน และโครงสร้างบริเวณที่ได้รับอิทธิพลจากความร้อน (HAZ) เป็นมาร์เทนไซต์แบบเข็มซึ่งมีลักษณะเปราะและแข็ง  จึงสามารถสรุปได้ว่าจากการเชื่อมด้วยลวดเชื่อม H450R ไม่เหมาะสมสำหรับการเชื่อมพอกผิวแข็งรางรถไฟเกรด 900  อย่างไรก็ตามจากการเชื่อมด้วยลวดเชื่อม E120-18G ไม่พบรอยแตกร้าวหรือโพรงอากาศในรอยเชื่อม  และมีลักษณะโครงสร้างแบบเพิร์ลไลต์ผสมกับโครงสร้างแบบเบนไนต์  ซึ่งส่งผลให้มีค่าความต้านทานแรงดึงและการรับแรงสั่นสะเทือนได้ดี


 คำสำคัญ: รางรถไฟเกรด 900  การเชื่อมพอกแข็ง  ลวดเชื่อม H450R และลวดเชื่อม E120-18M


Abstract


            This research aimed to comparative study of hard-facing weld metal properties that were produce on grade 900 Railway Steel using H450R and E120-18G SMAW Electrodes. The experimental results were as following. The penetration test results showed that the cracks with 1-3 mm in length were clearly found on the welding surface at the start and finish point on the weld bead surface. However, the crack could not be found when the penetration test was conducted on the welding bead surface of the hard-facing weld metal that produced by E120-18G SMAW electrode. Microstructure of a welding zone (WZ) showed the crack and pore that was about 50-600 micron in length was found when H450R electrode was applied. Furthermore, the sound weld metal could be produced when E120-18G electrode was applied and showed the existence of pearlite and bainite phases in the weld which implied to indicate high tensile strength and vibration absorption.


 Keywords: 900 Grade Railway, Hard-facing Welding, Electrode Types H450R, E120-18G.

Article Details

Section
Articles

References

[1]ChanpaholA. The Study of metallurgy structure of 50-pound sized of railway hard surfacing welding by shielded metal arc welding process. KKU RESEARCH JOURNAL (GRADUATE STUDIES). 2019; 19(3): 28-35.(in Thai).
[2]Kenchi Reddy KM,Jayadeva CT. Abrasive wear behavior of hardfaced fe-cr-c alloy and mild steel under two body conditions. Global Journal of EngineeringScience and Researches. 2015; 2(4): 32-40. (in India).
[3]Sladojevic B,et al.New requirements for the quality of steel rails. Association of Metallurgical Engineers of Serbia. 2011; 17(4): 213-9.
[4]Byeong-Choo C, Young-Jin L. Railwayvehicle wheel restoration by submergedarc welding and its characterization. Advanced Railroad Vehicle Division. Korea Railroad Research Institute.2019; 1(25): 1-11. (in Korea).
[5]Kenchi Reddy KM,Jayadeva CT,Sreenivasan A. The effects of welding parameters on abrasive wear resistance for hardfacingalloys. Sri Krishna Institute of Technology.2014; 3(4): 6-12. (in India).
[6]Chowda Reddy C,Kenchi Reddy KM,Jayadeva CT,Satish MS,ChandrashekarKM. Some studies on shielded metal arc welding hardfacing on mildsteel.Sri Krishna Institute ofTechnology. 2018; 7(7): 241-5. (in India).
[7]Morcillo M,De La Fuente D,Díaz I,Cano H. Atmospheric corrosion of mildsteel.Revista De Metalurgia. 2011; 47(5): 426-44.[8]Syahida N,et al.Influence of heat input on carbon steel microstructure. AdvancedMaterials Research Cluster.Universiti Malaysia Kelantan. Jeli. 2017; 12(8): 2689-97. (in Malaysia).
[9]UIC 860 Technical specification for the supply of rails. 9th ed. InternationalUnion of Railways. 2008. (in France).
[10]Vitez I,Krumes D,Vitez B,UIC-Recommendations for the USE of Rail Steel Grades. 2005; 44(2): 137-40.
[11]Markisha LI, Poznyakov VD, Gajvoronsky AA, Berdinkova EN, Alekseenko TA.Structure and properties of railway wheel surface after restoration surfacingand service loadin.Paton Weld. 2015; (5–6): 96–100.
[12]Sloderbach Z,Pajak J. Determination of ranges of components of heat affectedzone including changes of structure. Archives of Metallurgy andMaterials. 2015; 60(4): 2607-12.
[13]Fydrych D,Rogalski G. Effect of shielded-electrode wet welding conditions on diffusion hydrogen content in depositedmetal. Welding International. 2011; 3: 166-71.
[14]Buchanan VE, Shipway PH, Mccartney DG. Microstructure and abrasive wear behavior of shielded metal arc welding hard-facings used in the sugarcane industry. University of Technology, Jamaica, West Indies.Wear 263. 2007; 99–110.
[15]Nasir NSM, Razab MKAA,Mamat S,Ahmad MI. Review on welding residual stress.ARPN Journal of Engineering andApplied Sciences. 2016; 11(9): 6166-75.
[16]Kenchi reddy KM,Jayadeva CT. A study on microstructure and abrasive wear behavior of Fe-Cr-C based hard facing alloys deposited by smaw processes. 2014; 3: 344-9.
[17]Fydrych D,Labanowski J,Rogalski G. Weldability of high strength steels in wet welding conditions. Gdansk Universityof Technology. Poland. 2013; 20: 67-73.