การใช้เศษต้นมันสำปะหลังเป็นมวลรวมน้ำหนักเบาสำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อกเถ้าแกลบชนิดรับน้ำหนัก Using Cassava Pit Waste as Light Weight Aggregate for Hollow Load Bearing Concrete Masonry Mixed with Rice Husk Ash Product

Main Article Content

กิตติพันธ์ บุญโตสิตระกูล
กิตติพงษ์ สุวีโร
ปราโมทย์ วีรานุกูล

Abstract

บทคัดย่อ


            งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคอนกรีตบล็อกเถ้าแกลบผสมเศษต้นมันสำปะหลัง ใช้อัตราส่วนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท1: เถ้าแกลบ: หินฝุ่น: สารลดน้ำประเภท A: น้ำประปา เท่ากับ 0.7: 0.3: 10: 0.02: 0.6 โดยน้ำหนักส่วนผสมทั้งหมด แทนที่หินฝุ่นด้วยเศษต้นมันสำปะหลังในปริมาณร้อยละ 0, 1, 3, 6, 9 และ 12 โดยน้ำหนักของหินฝุ่น ขึ้นรูปตัวอย่างคอนกรีตบล็อกทั้ง 6 อัตราส่วนด้วยขั้นตอนการผลิตเช่นเดียวกับคอนกรีตบล็อกทั่วไป ทดสอบสมบัติตามมาตรฐาน มอก.57-2533 จากผลการทดสอบ พบว่า อัตราส่วนคอนกรีตบล็อกเถ้าแกลบผสมเศษต้นมันสำปะหลังที่ดีที่สุด คือ อัตราส่วนที่แทนที่หินฝุ่นด้วยเศษต้นมันสำปะหลังในปริมาณร้อยละ 3 โดยน้ำหนักของหินฝุ่น ซึ่งปริมาณเศษต้นมันสำปะหลังที่เหมาะสม สามารถลดความหนาแน่นหรือน้ำหนักต่อก้อนให้ต่ำลงได้ และช่วยเพิ่มความเป็นฉนวนป้องกันความร้อน เมื่อเปรียบเทียบกับคอนกรีตบล็อกทั่วไป อย่างไรก็ตาม การผสมปริมาณเศษต้นมันสำปะหลังที่มากเกินไป มีผลทำให้การดูดกลืนน้ำเพิ่มขึ้น และความต้านทานแรงอัดลดลง


 คำสำคัญ: เศษต้นมันสำปะหลัง  คอนกรีตบล็อก  มวลรวมน้ำหนักเบา


Abstract


            This research aims to develop the rice husk ash concrete blocks mixed with cassava pit waste. The mixing ratio among Portland cement type1: rice husk ash: quarry dust: water reducer type A: tap water that included 0.7: 0.3: 10: 0.02: 0.6 by weight of admixtures. The quarry dust was replaced by cassava pit waste in 0%, 1%, 3%, 6%, 9% and 12 % by weight of quarry dust. The 6 mixing ratios of concrete block samples were casted same as the ordinary concrete blocks and were tested the properties according to the TIS.57-1990 standard. From the results, the best proportion of concrete block mixed with coconut shell ash is 3% replacement of cassava pit waste. The proper ratios of cassava pit waste can decrease the density or weight and increase the thermal insulation of concrete blocks. However, the over amounts of cassava pit waste can increase the water absorption and decrease the compressive strength properties of concrete blocks.


 Keywords: cassava pit waste, concrete block, lightweight aggregate

Article Details

Section
Articles
Author Biography

กิตติพงษ์ สุวีโร, Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Faculty of Engineering

References

[1] Choosit P, Kudngaongarm P, Suweero K.Particle boards made from cassava pit wastes mixed with cement. Journal of Community Development and Life Quality. 2016; 4(3): 339-49. (in Thai)
[2] Weeranukul P, Suweero K. Development of cement boards from coconut shell ash for energy and environment conservation. KKU Engineering Journal.2016; 43(S1): 173-75. (in Thai)
[3] Jindaprasert P, Jaturapitakkul C. Cement,pozzolan, and concrete. 7th ed.Bangkok: ACI Partners with Thailand Concrete Association; 2012. (in Thai)
[4] Thai Industrial Standards Institute (TISI).Thai industrial standard no.5 7-1990:hollow load-bearing concrete masonry units. Bangkok: Thai Industrial Standards Institute; 1990. (in Thai)
[5] Weeranukul P, Suweero K, Weeranukul I.Utilization of vesicular basalt fragment as aggregate in cement board for knockdown building wall. Journal of Engineering, RMUTT. 2019; 17(1): 15-24.(in Thai)
[6] Faherty KF, Williamson TG. Wood engineering and construction handbook. 2nd ed.New York: McGraw-Hill, Inc.; 1995.
[7] Weeranukul P, Suweero K, Weeranukul I.Coconut coir ceiling board product with thermal insulation property. Journal of Engineering, RMUTT. 2018; 16(2): 129-38.(in Thai)
[8] Bledzki AK, Gassan J. Composites reinforced with cellulose based fibers. Progress in Polymer Science. 1999; 24: 221-74.
[9] American Society for Testing and Materials(ASTM). Standard test method for steady-state heat flux measurements and thermal transmission properties by means of the guarded-hot-plate apparatus ( ASTM C177) . Philadelphia:ASTM International; 2010.
[10] Pakunworakij T, Puthipiroj P, Oonjittichai W,Tisavipat P. Thermal resistance efficiency of building insulation material from agricultural waste. Journal of Architectural/Planning Research and Studies. 2006;3(4): 119-26. (in Thai)

Most read articles by the same author(s)