การใช้ประโยชน์จากเศษถนนยางมะตอยเก่าสำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นกระเบื้องคอนกรีตปูพื้น Utilization of Old Asphalt Road Waste to Produce Concrete Flooring Tile Product

Main Article Content

วิหาร ดีปัญญา
กิตติพงษ์ สุวีโร

Abstract

บทคัดย่อ


            งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นกระเบื้องคอนกรีตปูพื้นจากเศษถนนยางมะตอยเก่า ออกแบบอัตราส่วนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่1 ต่อทรายหยาบ ต่อสารลดน้ำประเภท A ต่อน้ำประปา เท่ากับ 1: 5: 0.02: 0.4 โดยน้ำหนักส่วนผสมทั้งหมด ทำการแทนที่ทรายหยาบด้วยเศษถนนยางมะตอยเก่า เท่ากับ ร้อยละ 0, 10, 20, 30, 40, และ 50 โดยน้ำหนักทรายหยาบ รวมเป็น 6 อัตราส่วน ขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดแผ่นกระเบื้องคอนกรีตปูพื้น และทดสอบคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเรื่องกระเบื้องคอนกรีตปูพื้น (มอก.378-2531) จากผลการทดสอบ พบว่า การแทนที่ทรายหยาบด้วยเศษถนนยางมะตอยเก่าร้อยละ 50 โดยน้ำหนักทรายหยาบ เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ ปริมาณที่เพิ่มขึ้นของเศษถนนยางมะตอยเก่าในแผ่นกระเบื้องคอนกรีตปูพื้นจะส่งผลต่อการลดลงของค่าการดูดซึมน้ำและสัมประสิทธิ์การนำความร้อน ในขณะที่ความหนาแน่นและความต้านทานแรงดัดมีค่าใกล้เคียงกับแผ่นกระเบื้องคอนกรีตปูพื้นที่ไม่ผสมเศษถนนยางมะตอยเก่า ทั้งนี้แผ่นกระเบื้องคอนกรีตปูพื้นผสมเศษถนนยางมะตอยเก่าที่พัฒนาสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับแผ่นกระเบื้องคอนกรีตปูพื้นทั่วไปในท้องตลาด


 คำสำคัญ: แผ่นกระเบื้องคอนกรีตปูพื้น  เศษถนนยางมะตอยเก่า  สัมประสิทธิ์การนำความร้อน


Abstract


            The objective of this research is to develop the concrete flooring tile product from old asphalt road waste. The mixing ratio of Portland cement type1: coarse sand: water reducer type A: tap water was equaled to 1: 5: 0.02: 0.4 by weight of admixtures. The coarse sand was replaced by the old asphalt road waste in 0%, 10%, 20%, 30%, 40% and 50% by weight of coarse sand. The 6 mixing ratios of concrete flooring tiles were casted with the compressive machine and were tested the properties according to the TIS.378-1988 standard (concrete flooring tiles). From the results, they were found that the 50% replacement of old asphalt road waste was the proper ratio of concrete flooring tile. The increasing of old asphalt road waste in concrete flooring tile effected to decrease the water absorption and thermal conductivity properties. In term of the density and bending strength properties, there were not many differences when compared to the concrete flooring tile without old asphalt road waste. In conclusion, the developed concrete flooring tile product from old asphalt road waste can use as same as the common concrete flooring tile product in market.


 Keywords: concrete flooring tile, old asphalt road waste, thermal conductivity

Article Details

Section
Articles
Author Biography

กิตติพงษ์ สุวีโร, Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Faculty of Engineering

References

[1] Department of Highway. 2 5 4 3 . Design manual of asphalt road: asphalt institute method vol.8 (1970). Bangkok: Department of Highway; 2000. (in Thai)
[2] Katekaew S. Improvement of subbase with emulsion for recycling the cold mix asphalt road. Bangkok: TIPCO Asphalt Public Company Limited; 2008. (in Thai)
[3] Department of Rural Roads. Rural roads standard (RRS.2 1 5 – 2 5 5 7 ): standard of aggregates for cold mixed asphalt.Bangkok: Department of Rural Roads;2014. (in Thai)
[4] Thai Industrial Standards Institute (TISI). Thai industrial standard no.378-1988: concrete floor tile. Bangkok: Thai Industrial Standards Institute; 1988. (in Thai)
[5] American Society for Testing and Materials(ASTM). Standard test method for steady-state heat flux measurements and thermal transmission properties by means of the guarded-hot-plate apparatus (ASTM C177). Philadelphia:ASTM International; 2010.
[6] Weeranukul P, Suweero K, Weeranukul I.Utilization of vesicular basalt fragment as aggregate in cement board for knockdown building wall. Journal of Engineering, RMUTT. 2019; 17(1): 15-24.(in Thai)
[7] Jindaprasert P, Jaturapitakkul C. Cement,pozzolan, and concrete. 7th ed.Bangkok: ACI Partners with Thailand Concrete Association; 2012. (in Thai)
[8] TIPCO Asphalt Public Company Limited.Fundamental of asphalt and application.Bangkok: TIPCO Asphalt Public Company Limited; 2007. (in Thai)
[9] Young HD. Hyper Physics. University Physics.Boston: Addison Wesley; 1992.

Most read articles by the same author(s)