การเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษากระบวนการพ่นสีฝุ่นในโรงงานผลิตผ้าเบรก Efficiency Improvement for Powder Coating Process in Brake Lining Factory

Main Article Content

ประเสริฐ บุญรอด
ประจวบ กล่อมจิตร

Abstract

บทคัดย่อ


            งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของเครื่องพ่นสีดิสก์เบรกเพื่อเพิ่มเวลาเฉลี่ยระหว่างการเสียหายหรือ MTBF (Mean time between failures) ของบริษัทผลิตผ้าเบรกแห่งหนึ่ง จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า มีแนวโน้มของระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างการเสียหายที่เครื่องจักรใช้งานลดลงในช่วงต้นปี 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน มีค่าเฉลี่ยระหว่างการเสียหายหรือ MTBF เท่ากับ 146  ชั่วโมงต่อเดือน จึงนำหลัก TPM หรือการบำรุงรักษาเชิงทวีผลโดยรวม (Total Productive Maintenance) มาปรับใช้ด้วยกัน 4 เสาหลักได้แก่ 1.การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Specific Improvement)  2.การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) 3.การบำรุงรักษาตามแบบแผน (Planned Maintenance) และ 4.การศึกษาและฝึกอบรม (Education/Training)  ทำให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ หลังจากการปรับปรุงพบว่า ค่าเวลาเฉลี่ยระหว่างการเสียหาย หรือ MTBF มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน โดยก่อนปรับปรุงค่าเฉลี่ยเท่ากับ 146 ชั่วโมง/เดือน หลังปรับปรุงค่าเฉลี่ยเท่ากับ 165 ชั่วโมง/เดือน หรือเพิ่มขึ้น 13 %


 คำสำคัญ: การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การบำรุงรักษาเชิงทวีผลโดยรวม เวลาเฉลี่ยระหว่างการเสียหาย เวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซม


Abstract


            The purpose of this research was developing preventive maintenance plan for Powder Coating machine to increase the mean time between failures or MTBF of the Brake Lining Factory. From the initial study, it found that the values of mean time between failures tended to decrease. In the beginning of the year 2019 from January – June the mean time between failures was 146 hours per month. Thus, applied Total Productive Maintenance or TPM together with 4 pillars as follows 1.Specific Improvement 2.Autonomous Maintenance 3.Planned Maintenance and 4.Education/Training. That could make the machine more efficient. The results showed in values of the mean time between failures. The trend was increasing in July - November, before improvement the average to 146 hours per month. After improvement, the average was 165 hours per month or an increase of 13%


 Keywords: Preventive Maintenance, Total Productive Maintenance, Mean time between failures, Mean time to repair

Article Details

Section
Articles

References

[1] Rungruang K. Preventive maintenance planning for Industrial relay machinery [master’s thesis]. Bangkok: Dhurakij Pundit University; 2009. (in Thai)
[2] Jitharn Y. Study of critical success factors for TPM implementation in JIPM Award Winners [master’s thesis]. Pathumthani: Thammasat University; 2010. (in Thai)
[3] Promsen T. The condition base maintenance productivity improvement in the sample beverage factory [master’s thesis].Nakhon Pathom: Silpakorn University;2013. (in Thai)
[4] Monpraneet P, Waiyagan K. Improvement of overall equipment effectiveness
of the machines in seafood. Thai Industrial Engineering Network Journal.2012;(1):2102-8. (in Thai)
[5] Kuntong T. Machine efficiency improvement in a naturalgas service station [master’s
thesis]. Pathumthani: Tammasat University;2015. (in Thai)