การทบทวนวรรณกรรมการใช้เทคนิค QFD ในการออกแบบหลักสูตร

Main Article Content

ศุภมิตร กิจเธาว์
ระพี กาญจนะ

Abstract

สถานศึกษามีหน้าที่ผลิตกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เทคนิคที่นิยมนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบหลักสูตรคือเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment: QFD) เทคนิคนี้จะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการจากมุมมองที่แตกต่างกันไปพร้อมๆ กัน จากนั้นก็เชื่อมโยงความต้องการเหล่านั้นให้สอดคล้องกัน ในการออกแบบหลักสูตรเพื่อการเรียนการสอนโดยทั่วไปจะเก็บข้อมูลความต้องการจากสถานประกอบการซึ่งจะเป็นนายจ้างในอนาคตของผู้เรียน ศิษย์เก่า คณาจารย์ เป็นต้น บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์บทความ งานวิจัยที่ได้มีการประยุกต์ใช้ QFD ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในด้านการออกแบบหลักสูตร และฝึกอบรมในการออกแบบหลักสูตรมีการระบุผู้มีส่วนได้เสียภายนอกคือสถานประกอบการผู้ปกครองและชุมชนโดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรจะถูกระบุผ่านผู้มีส่วนได้เสียโดยการสัมภาษณ์และการใช้แบบสอบถามความต้องการเหล่านี้จะใช้การพัฒนาตารางความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อจำกัดทางเทคนิคของสถานศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการที่แท้จริงหลักจากนั้นปัจจัยที่สำคัญในการออกแบบหลักสูตรจะถูกบ่งชี้และนำใช้ในการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการอย่างเหมาะสม

Article Details

Section
Articles