การประเมินแผ่นหินแกรนิตด้วยสมรรถนะการเลื่อยและการแผ่รังสีความร้อน

Main Article Content

ดนุพล ตันนโยภาส
อนุรักษ์ เกิดดี
สุชาติ จันทรมณีย์

Abstract

ศึกษาเชิงทดลองมุ่งดำเนินการจัดทำสมบัติหินมีนัยสำคัญมากที่สุดต่ออิทธิพลของความเร็วในการตัดในกระบวนการทำแผ่นหินประดับชนิดแกรนิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้จึงตรวจสอบสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของหินแกรนิต จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ความหนาแน่นรวม การดูดซึมน้ำ ความแข็งแบบชอร์ ความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ กำลังอัด และการแผ่รังสีความร้อนใช้เครื่องตรวจจับรังสีได้แดงการทดลองเลื่อยแผ่นหินแกรนิตที่ศึกษาได้ใช้ใบเลื่อยวงเดือนชุบเพชรตัดขนาดห้องปฏิบัติการและอัตราการตัดใช้เป็นเกณฑ์สำหรับพฤติภาพของสมรรถนะการเลื่อยผลวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นของข้อมูลจากการทดลองระบุว่าความเร็วในการตัดกับสมบัติส่วนมากเป็นปัจจัยมีอิทธิพลต่อสมรรถนะการเลื่อย ยกเว้นการแผ่รังสีความร้อนเท่านั้น สมบัติหินแกรนิตทางกายภาพและเชิงกลที่ทดสอบได้แสดงสหสัมพันธ์มีนัยสำคัญทางสถิติกับสมรรถนะการเลื่อยบอกเป็นนัยว่าสมบัติทางกายภาพและเชิงกลเป็นดัชนีที่ดีของพฤติภาพการสึกหรอของเครื่องตัดเพชร ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นประโยชน์เลือกปัจจัยที่เหมาะสมที่สุดในการเลื่อยวงเดือนแก่แผ่นหินแกรนิต

Article Details

Section
Articles