การประยุกต์ใช้คัมบังร่วมกับหลักการวิจัยการดำเนินงาน ในการสั่งซื้อกล่องกระดาษกรณีศึกษาโรงงานผลิตเซรามิค An Application using KANBAN with Operation Research ordering paper box : A case study Ceramic industry factory

Main Article Content

ปฐมพงษ์ หอมศรี
จักรพรรณ คงธนะ

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการประยุกต์ใช้คัมบังร่วมกับหลักการวิจัยการดำเนินงานในการสั่งซื้อกล่องกระดาษกรณีศึกษาโรงงานผลิตเซรามิค โดยการหาปริมาณการสั่งซื้ออย่างประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ ) และจุดสั่งซื้อ (Reorder point) โดยพิจารณาถึงระดับของการให้บริการ (ServiceLevel) ที่กำหนดโดยบริษัทการหาค่าที่เหมาะสมทำได้เครื่องมือโซลเวอร์ในไมโครซอฟท์เอกซ์เซลโซลเวอร์ (Excel Solver) เพื่อกำหนดปริมาณสินค้าคงคลังระดับต่ำสุดและจากนั้นได้ทำการประยุกต์ใช้คัมบังในการบริหารจัดการในส่วนของการปฏิบัติงานที่หน้างาน และผลจากการวิจัยพบว่า การสั่งซื้อแบบใหม่โดยการหาค่าเหมาะสมโดยการใช้คัมบังเป็นเครื่องมือในการสั่งซื้อสามารถลดต้นทุนในการถือครองสินค้าคงคลังของกล่องกระดาษลงได้ถึง (Total Inventory Cost) ร้อยละ 23.78

Article Details

Section
Articles

References

[1] กีรติ สุขในสิทธิ์, 2549. "การศึกษาองค์ประกอบที่มีผลต่อการกำหนดระดับสินค้าคงเหลือเพื่อความปลอดภัยของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย,"วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิทยาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
[2] ปฐมพงษ์ หอมศรี, 2555. "การประยุกตระบบโตโยต้าในสายงานการผลิตของโรงงานผลิต,"วิทยานิพนธ์
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม. มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ศรีราชา.
[3] พอเจตน์ จิตพิพัฒน์พงศ์ และ ชุมพล มณฑาทิพย์กุล 2551. "การใช้โปรแกรม เอ็กเซล โซลเวอร์เพื่อ
ปรับปรุงการจัดรถขนส่งสินก้"การประชุมเชิงวิชาการประจำปีค้นการจัดการโซ่อุปทานเละโลจิสติกส์ ครั้งที่ 9.
[4] วีรศักดิ์ สงวนสิงห์ และ ชุมพล มณฑาทิพย์กุล, 2551."การหาปริมาณการสั่งซื้ออย่างประหยัดโดยคำนึงถึงต้นทุนการนำเข้าสินค้าที่แปรผันของวัตถุดิบสินค้าอาหาร," การประชุมเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ครั้งที่ 8.
[5] สุรินทร์ทวีอักษรพันธ์,2ร3.หาคำตอบทางธุรกิจด้วยSolver จาก Microsoft Excel, สำนักพิมพ์ Witty
Group.