การประยุกต์ใช้คัมบังร่วมกับหลักการวิจัยการดำเนินงาน ในการสั่งซื้อกล่องกระดาษกรณีศึกษาโรงงานผลิตเซรามิค

Main Article Content

ปฐมพงษ์ หอมศรี
ดร.จักรพรรณ คงธนะ

Abstract

งานวิจัยนี้เป็นการประยุกต์ใช้คัมบังร่วมกับหลักการวิจัยการดำเนินงานในการสั่งซื้อกล่องกระดาษกรณีศึกษาโรงงานผลิตเซรามิค โดยการหาปริมาณการสั่งซื้ออย่างประหยัด (Economic Order Quantity: EOQ ) และจุดสั่งซื้อ (Reorder point) โดยพิจารณาถึงระดับของการให้บริการ (ServiceLevel) ที่กำหนดโดยบริษัทการหาค่าที่เหมาะสมทำได้เครื่องมือโซลเวอร์ในไมโครซอฟท์เอกซ์เซลโซลเวอร์ (Excel Solver) เพื่อกำหนดปริมาณสินค้าคงคลังระดับต่ำสุดและจากนั้นได้ทำการประยุกต์ใช้คัมบังในการบริหารจัดการในส่วนของการปฏิบัติงานที่หน้างาน และผลจากการวิจัยพบว่า การสั่งซื้อแบบใหม่โดยการหาค่าเหมาะสมโดยการใช้คัมบังเป็นเครื่องมือในการสั่งซื้อสามารถลดต้นทุนในการถือครองสินค้าคงคลังของกล่องกระดาษลงได้ถึง (Total Inventory Cost) ร้อยละ 23.78

Article Details

Section
Articles

Most read articles by the same author(s)