การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโซ่อุปทานสำหรับแผ่นยางพาราดิบไม่เรียบ: กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส A Risk Analysis of Supply Chain Ribbed Unsmoked Natural Rubber Sheet : Case Study of the Province of Narathiwat

Main Article Content

อาเฟนดี ท่าสอน
ระพี กาญจนะ

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประเภทของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในโซ่อุปทานยางพารา โดยทั่วไปแล้วความเสี่ยงจะประกอบด้วยความเสี่ยงภายในและความเสี่ยงภายนอกอันได้แก่ผลกระทบจาก ภาวะเศรษฐกิจ ภัยพิบัติธรรมชาติ รวมทั้งภัยก่อการร้าย หรือแม้แต่ความเสี่ยงจากการผลิต งานวิจัยนี้ได้ทำการสำรวจข้อมูลด้วยแบบสอบถามและสัมภาษณ์เกษตรกรจังหวัดนราธิวาส จำนวน 100 คน และผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจยางพารา โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยการใช้โปรแกรม SPSS และการจัดระดับประเภทความเสี่ยงทำการคำนวณจากค่าโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและระดับความรุนแรงจากปัจจัยผลการวิจัยพบว่าประเภทของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในโซ่อุปทานยางพาราแผ่นดิบส่งผลกระทบหรือมูลค่าความเสียหายต่อการดำเนินงานที่มีความสำคัญอยู่ใน 3 อันแรก คือ ความไม่แน่นอนของราคายางในอนาคต สภาวะความต้องการของเศรษฐกิจโลกอนาคต และเสถียรภาพทางการเมือง

Article Details

Section
Articles

References

[1] สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ข้อมูลวิชาการยางพารา .2555 '[ออนไลน์] http:/www.
rubberthai.com/book/file/110.pdf เข้าถึงได้จาก [สืบค้นเมื่อ 17 ตุลาคม 2556)
[2] มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, คู่มือการบริหารความเสี่ยง, www.lpc.mutl.ac.th/plan/
data/published/content.doc, 2552
[3] ฐิติวดี ชัยวัฒน์, 2552, การบริหารความเสี่ยงภัยและการประกันภัยในศตวรรษที่ 21, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
[4] Liping, L., Jianhua, J., Tijun, F,, and Lili Q., 2006.Risk Management in Chemical Industry
Supply Chain. IEEE International Conference on Service Operations and Logistics, and Informatics: 415-418
[5] สุพรรณิการ์ ธรรมนิทัศนา และ ดำรง ทวีแสงสกุลไทย,2550 การพัฒนาการบริหารความเสี่ยงสำหรับ
อุตสาหกรรมการผลิต, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการะ 930-935.
[6] Molak, V. 1996 Fundamentals of Risk Analysis and Risk Management USA. CRC Press
[7] Mark, H, and Heather, K. 2007 Managing Risk in the Supply Chain-A Quantitative Study. AMR Research

Most read articles by the same author(s)