การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานทดแทน: กรณีศึกษาชุมสายหลักโทรศัพท์พื้นฐานในประเทศไทย Renewable Energy Feasibility Study: Case Study for A Main Telephone Fixed - Line Exchange Unit in Thailand

Main Article Content

ศราวุธ จตุรบูรณ์
ณฐา คุปตัษเฐียร

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนให้แก่ชุมสายหลักโทรศัพท์พื้นฐานทุ่งสองห้องของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ด้วยเหตุนี้จึงทำใช้เกิดแนวคิดที่จะนำหลักการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเข้ามาประยุกต์ใช้วิเคาะห์ความคุ้มค่าเหมาะสมของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน


ขั้นตอนการดำเนินงานเริ่มจากการสร้างแบจำลองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมและระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานด้วยโปรแกรมความพิวเตอร์ HOMER เพื่อเปรียบเทียบปริมาณไฟฟ้าที่ได้จากระบบจากนั้นจึงวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจศาสตร์การเงินที่ประกอบด้วย อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน ระยะเวลาคืนทุนอัตราผลตอบแทนภายในและมูลค่าปัจจุบันสุทธิ


ผลการวิจัยพบว่าระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมมีความเป็นไปได้ในการลงทุนมากที่สุดเนื่องจากมีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนมากที่สุดเท่ากับ 1.12 ระยะเวลาการคืนทุนเร็วที่สุดเท่ากับ 11 ปี อัตราผลตอบแทนภายในมากที่สุดเท่ากับ 7.26% และมูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่ากำไรมากที่สุดเท่ากับ 9,424.40 บาท

Article Details

Section
Articles

References

[1] สำนักงานนโยบายเละเผนพลังงานกระทรวงพลังงาน.แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25%ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2564).สืบค้นจาก (ออนไลน์) Available: http:// www.eppo.go.th [ข้าถึง 1 มกราคม 2556]
[2] จิรยุทธ์ เจริญฉัตรชัย. การประมินความเป็นไปได้ของการนำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช้.บริษัทไบร์ทแมเนจเม้นท์คอนซัลติ้งจำกัด.2555.
[3] กฤษฎา พรหมพินิ และคณะ. หลักการรูปแบบในการควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน
จากพลังงานแสงอาทิตย์. การประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5. 2552,
[4] นิพนธ์ เกตุจ้อย และอชิตพล ศศิธรานุวัฒน์. เทคโนโลยีพลังงานลมเพื่อผลิตไฟฟ้า. Naresuan University
Journal. 2004.
[5] กรงพล ยุทธเกรียงไกร. สมรรถนะของระบบผลิตเละจำหน่ายไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนแบบผสมผสานสำหรับหมู่บน (กรณี หมู่บ้านเกาะจิก).วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเกยตรศาสตร์.2550.
[6] Witte, M.J.,et al. "Testing and Validation of A New Building Energy Simulation Program," Seventh International IBPSA Conference. Rio de Janeiro, Brazil. 2001.
[7] Givler, T, and Lilienthal, P. "Using HOMER Software.NREL's Micropower Optimization Model to Explore the Role of Gen-sets in Small Solar Power Systems: Case Study: Sri Lanka,"National Renewable Energy Laboratory. 2005.
[9] ไพบูลย์ แย้มผื่อน. เศรษฐศาสตรัวิศวกรรม. กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน). 2548.

Most read articles by the same author(s)