การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานทดแทน: กรณีศึกษาชุมสายหลักโทรศัพท์พื้นฐานในประเทศไทย

Main Article Content

ศราวุธ จตุรบูรณ์
ณฐา คุปตัษเฐียร

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนให้แก่ชุมสายหลักโทรศัพท์พื้นฐานทุ่งสองห้องของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ด้วยเหตุนี้จึงทำใช้เกิดแนวคิดที่จะนำหลักการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเข้ามาประยุกต์ใช้วิเคาะห์ความคุ้มค่าเหมาะสมของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน

ขั้นตอนการดำเนินงานเริ่มจากการสร้างแบจำลองระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมและระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานด้วยโปรแกรมความพิวเตอร์ HOMER เพื่อเปรียบเทียบปริมาณไฟฟ้าที่ได้จากระบบจากนั้นจึงวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจศาสตร์การเงินที่ประกอบด้วย อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุน ระยะเวลาคืนทุนอัตราผลตอบแทนภายในและมูลค่าปัจจุบันสุทธิ

ผลการวิจัยพบว่าระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันลมมีความเป็นไปได้ในการลงทุนมากที่สุดเนื่องจากมีอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อเงินลงทุนมากที่สุดเท่ากับ 1.12 ระยะเวลาการคืนทุนเร็วที่สุดเท่ากับ 11 ปี อัตราผลตอบแทนภายในมากที่สุดเท่ากับ 7.26% และมูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่ากำไรมากที่สุดเท่ากับ 9,424.40 บาท

Article Details

Section
Articles

Most read articles by the same author(s)