ประกาศ

2019-02-05

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2561 นี้ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงรูปเล่มของวารสารหลายส่วนด้วยกัน ทั้งในการเพิ่มบทความนำเสนอผลงานวิจัย     ในรูปเล่มจากเดิมจำนวน 8 บทความ เป็น 16 บทความ และมีการปรับรูปแบบให้รองรับเข้าสู่ฐานข้อมูลภูมิภาคอาเซียน  ASEAN Citation Index (ACI) ที่เป็นฐานข้อมูลกลางสำหรับรวบรวมผลงานตีพิมพ์และการอ้างอิง  จากวารสารของประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกัน

Vol 2 (2561): วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 พ.ศ 2561

Published: 2018-12-31

สมบัติของเส้นด้ายฝ้ายที่ลงแป้งด้วยแป้งสาคู Properties of Cotton Yarn Sized with Sago Starch

บิณฑสันต์ ขวัญข้าว, วิชุดา จันทร์ประภานนท์, ศิริวรรณ ศรีธรรมรงค์

13-22

การแยกกลีเซอรอลออกจากไบโอดีเซลโดยใช้เทคโนโลยีเมมเบรน Glycerol Separation from Biodiesel by Membrane Technology

สุดปรารถนา ถิราติ, ปวีณา พลัดพราก, ยรรยง สุขคล้าย, วีรินทร์ดา อัปมานะ, จุไรวัลย์ รัตนะพิสิฐ

37-46

การบำบัดสีในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยกระบวนการโฟโตคะตะลิติก ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยา Ag-TiO2 Color Removal from Synthetic Wastewater by Photocatalalytic Process with Ag-TiO2 Catalyst

ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์, สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, อรวรรณ โรจน์วิรุฬห์, กชกร สุรเนาวรัตน์

47-57

การออกแบบและสร้างเครื่องกะเทาะเมล็ดกระบกแบบต่อเนื่อง Design and Fabrication of Continuous Type Barking Deer’s Mango Nut Sheller

รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์, วุฒิชัย ชาวสวนแพ, จตุรงค์ ลังกาพินธุ์

119-128

สมบัติด้านความคงทนของมอร์ต้าร์และคอนกรีตผสมสารเพิ่มกำลังอัด Durability Properties of Mortars and Concrete Containing Strength Enhancing Mineral Admixture

ปิติศานต์ กร้ำมาตร, ธนกฤต มณีรัตน์, ปานเทพ จุลนิพิฐวงษ์, จินดารัตน์ มณีเจริญ, สมนึก ตั้งเติมสิริกุล

139-150

Determination of physical and thermal properties of herbal compress ball

สมหมาย ตรัยไชยาพร, โสภิดา ตั้งคณานนท์, กัลยาณี นิยมสัตย์, กรองแก้ว ถวิลประภา, ณัฐกัล ศรีสุข

163-172

View All Issues