Published: 2012-08-09

การปรับปรุงสมบัติของโพลีสไตรีนที่ได้จากกระบวนการหลอมโฟมเพื่อในงานฉีด

วรุณศิริ จักรบุตร, พรรณราย รักษ์งาร, อำนวย ลาภเกษมสุข, ธีระพงษ์ ไชยเฉลิมวงศ์

การศึกษาระบบหล่อเย็นของฟิล์มเป่าด้วยสมการภาระทางความร้อน

วีรศักดิ์ หมู่เจริญ, จิรยุทธ์ รุ่งรัตนพงษ์พร, ลดาวัลย์ เพียรทำ, ชวลิต แสงสวัสดิ์

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์โปรกอล์ฟโดยใช้โปรแกรม PLC ชิงแชมป์ประเทศไทย 2549

ยุทธกิจ จันทร์ธิมา, บุญส่ง โกสินทร์, ปรเมษฐ์ คุณวัลลี, วิเชียร อูปแก้ว