Published: 2012-08-10

การควบคุมการผลิตเชิงสถิติในงานเป่าฟิล์มพีพี

ชัชฎาวรรณ ม่วงงาม, ลดาวัลย์ เพียรทำ, วีรศักดิ์ หมู่เจริญ, ชวลิต แสงสวัสดิ์