Published: 2016-06-16

การประเมินสมรรถนะเครื่องนวดข้าวขนาดเล็กแบบแถบนวดสำหรับเกษตรกรรายย่อย

รุ่งเรือง กาลศิริศิลป์, กฤตธัช โมราสุทธิ์, วันชัย เชาวรักษ์

1-10

การศึกษาการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการไพโรไลซิสเมล็ดมะขามแบบช้า

รินลดา สิริแสงสว่าง, จรรยา โพธิ์บาย, ชนิกาญจน์ เพชรเลิศ, ธัญชนก เพ็ชร์ย้อย

35-42

แนวทางการเตรียมตัวเข้าทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนของแรงงานฝีมือด้านงานก่อสร้าง

กัณฐิกา จันทนา, กิตติพัชญ์ เสาแก้ว, สุริยนต์ สุนิศทรามาศ

55-68